ФОНЕТИЧЕСКИЙ звуко-буквенный разбор слов онлайн
 <<
>>

Упражнения

Выучите наизусть белорусский алфавит Перепишите его по памяти в тетрадь.

Прочитайте следующие слова, обращая внимание на правильное произношение звуков, обозначаемых буквами дж, дз.

Найдите все эти слова в «Тпумачальным слоуніку беларускай мовы».

Хаджу, ваджу, джала, нараджэнне, ураджай, вэнджа- ны, паджгаць, гараджанін, паджарыць — пад + жарыць, аджынаць — ад + жынэць, дзынкнуць, пэндзаль, ксян- дза, дзвынкаць, дзьиіінкаць, дзын-дзын, надзвычай над + звычай, падзываць — пад + зываць, дзлкуй, дзеьь, дзверы ]дзьверы], аоедзве [абедзьве], дзевяць, дзелавы, ледзьве.

Прочитайте следующие слова, обращая особое внимание на правильное произношение звука, обозначаемого буквой ц. Определите значение этих слов.

Цікава, ціск, церці, цецярук, цяперашні, цягнік, цюк- нуць, цёплы, церабленне, цікауньї, щоцька, цямнець, цвёр- ды [цьвёрды], цвік [цьвік], цьмяны, цвільї [цьвільї], цвыр- кун, цэгла, цукерка, цурбан, цыгейка, цыкля, цэбрык, цы- рата.

Прочитайте слова, обращая осооое внимание на произношение звука, обозначаемого буквой у. Какие звукг соответствуют ему в рус-ском языке?

Траука, пайшоу, ваукі, дрэука, воуна, гуляу, страляу, лаука, лаусан, наумысна, науздагад.

Прочитайте следующие слова. Определите их значение путем перевода на русский язык.

Шчасце, шчауе, шчодры, шчыпаць, шчыры, шчаня, рэчышча, рошчына, нарыхтоушчык, цешча, рад, рэзаць, румза, рызыкант, рымарня, жывёла, жаробка, жарт, ноч, рэч, печ, чаромха, чуваць, чэзнуць, чэрвень, чэрствасць, шаптаць, шалупінне, шыр, шэсце.

Прочитайте следующие слова.

Аб'ява, пад'езд [падйэст], пад'есці [падйзсьці], з'ява [зьява], з'ем [зьем] , каньяк, інтзрв'ю, в'етнамец, дасье, мільен, Пракоф'еу, здароуе, мадзьяр, краманьёнец, з'інець зьйінець], з'ехаць [зьйэхаць], з'ёрзаць [зьйорзаць], з'ед- ЛІВЬІ [зьйздлівьі], з'езд [зьйэст], з'едкі [зьйзікі], аб'езд- чык [абйэшчык], ад язджаць [адйажджаць], аб'езд [абй- эст], аб'ект, медальён, альянс, сялГя, пер'е, куп'ё, вераб'і.

Прочитайте следующие слова. Проверьте их произношение по «Слоуніку беларускай мовы».

Джгнуць, мазгі, бразгат, ганак, рэзгшы, гузік, вакзал, гонтавы, гірса, галава, гаварыць, гнойьы, глей, гладзіць, вагацца, гэты, габляваць, гогат, гнясці, нягеглы, гвалт, швагер.

<< | >>
Источник: А. А. Кривицкий А. И. Подлужный. УЧЕБНИК БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА для САМООБРАЗОВАНИЯ. МИНСК ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА: 1994. 1994

Еще по теме Упражнения:

 1. Глава 6. Упражнения для глаз и питание
 2. Физические упражнения
 3. Терапевтические процедуры, или упражнения
 4. Упражнения
 5. 3.2. Комплекс упражнений логопедического массажа при спастико-атактико-гиперкинетическом синдроме
 6. Упражнения и этюды к главе «Восприятие»
 7. ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (С 3 ДО 7 ЛЕТ)
 8. Шаг 8. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ, ИЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПЕРВОГО ТИПА
 9. 4 СОВЕТА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УСВОЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ
 10. Шаг 8. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ, ИЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПЕРВОГО ТИПА
 11. 4 СОВЕТА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УСВОЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ
 12. Шаг 8. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ, ИЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПЕРВОГО ТИПА
 13. 4 СОВЕТА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УСВОЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ
 14. Глава 1 ЛЕЧЕБНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
 15. Тибетские упражнения
 16. Метод «интенсивного перевоспитания» по Венсану, «внезапного нападения врасплох» по Кауфману, «насильственных упражнений» по Кереру. Протрептика
 17. Глава 1. ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ