<<
>>

MEMORITER

adquisitio, onis f— приобретение;

ostendo, tendi, tentum (tensum), ere— протягивать, выставлять, показывать; adiudtco, avi, atum, are— присуждать;

intercedo, cessi, cessum, ere— входить, вступать, противиться, возражать; votum, І п — жертва, обет; воля, желание; frons, frontis f— лоб, лицо, внешность; inverecundus, a, um — бесстыдный; aedifico, avi, atum, are— строить, сооружать, возводить; fames, is f— голод; susceptio, onis f— принятие.

г

Ifbliotbeca eftidtoet De iustitia et iure

Iuri operam datorum1 prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat2.

Est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter Celsus deffnit, ius est ars boni et aequi. Cuius merYto quis nos sacerdotes appellet3: iustitiam namque colTmus et boni et aequi notitiam profitemur4, aequum ab iniquo separantes, licTtum ab illiclto discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione5 efficere cupientes, veram, nisi fallor, philosophiam, non simulatam affectantes6.

Huius studii duae sunt positiones7, publicum et privatum. Publicum ius est, quod ad statum rei Romanae spectat, privatum — quod ad singulorum utilitatem. Sunt enim quaedam publTce utilia, quaedam privatim9. Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus constTtit. Privatum ius tripertium est: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis10 aut [praeceptis] gentium aut civillbus.

Ius naturale est, quod natQra omnia animalia docuit11: nam ius istud non hum§ni genSris proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commQne est. Hinc descendit maris atque femTnae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc — liberOrum procreatio, hinc — educatio: videmus etSnim cetSra quoque animalia, feras etiam istlus iuris periti§ censeri12.

Ius gentium est, quo gentes humanae utuntur. Quod a naturali recedSre13 facTle intellegere licet, quia illud omnibus animaltbus, hoc solis hominlbus14 inter se commune sit.

Ius civile est, quod neque in totum a naturali vel gentium [iure] recedit nec per omnia ei seruit: itaque, cum alTquid addTmus vel detrahTmus15 iuri communi, ius proprium, id est civile efficTmus.

(Ulp.)

Ius autem civile est, quod ex legTbus, plebis scitis, senatus consultis, decretis princTpum, auctoritate prudentium venit.

Ius praetorium est, quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civllis gratia propter utilitatem praetorum17 sic nominatum.

(Papinianus)

lustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, altSrum non Iaedere18, suum cuique tribuSre. Iuris prudentia est divin5rum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia.

(Ulp.)

daturus, a, um — part. fut. act. от«do» (operam dare — посвятить себя, прилагатьусилиякчему-л.); nosse = novlsse; datQrum ... nosse — acc. cum Inf., зависитотoportet

— descenders — перевести: происходить, возникать

— cuius — I. e. Iuris; перевестивследующемпорядке: merito quis appellet nos cuius sacerddtes; sacerdos, dotis m — жрец, священнослужитель; quis — кто-нибудь

— profiteor, fessussum, eri— открыто заявлять, прямо говорить, признавать

— separantes... discernentes... cupientes— participiumconiunctum; boni— перевести: порядочные (букв.: хорошие) граждане; metu... exhortatione— abl. instrument; praemium, iiг? — награда, знак отличия, преимущество, отличие, доблесть; exhortatio, onisf— поощрение

— fallo, fefelli, falsum, ere— вводить в заблуждение, обманывать; simulatus, a, um— мнимый; affecto, avi, atum, are— страстно стремиться

— studium, iin— наука, деятельность; positio, onisf— перевести: область

— res Romana — римское государство

— publTce— общественно, публично, с общественной точки зрения; privatim— частным образом, приватно, с точки зрения частного лица

— tripertius, a, um— трехчастный, состоящий из трех частей; collTgo, lexl, lectum, ёге — составлять; praeceptum, І п — правило, предписание, принцип

— quod (зависит от docuit) — чему

12—educatio, onis f— воспитание; peritia censeri — обладать знанием

recedo, cessi, cessum, ere— отступать, расходиться, отличаться

14 — omnibus anlmalTbus ... solis homimbus — dat. possessivus (илиdat. commodi)

sero, serul, sertum, ere — сплетать, соединять(ся), объединять; detraho, traxi, tractum, ёге — отнимать, выделять, уводить, вычитать, ограничивать

auctorltas, atis, f— перевести одним из следующих слов: сужде- ния^советы, авторитетное мнение

adiuvandivelsupplendivelcorrigendiiuriscivllisgratia— ради поддержания или дополнения или исправления гражданского права; praetdrum— gen.

subiectivus

18 — honeste— честно; глагол Iaedereтребует винительного падежа без предлога

De iure et lege

Lex est commune praeceptum, virorum prudentium consultum, delictorum, quae sponte vel ignorantia contrahuntur, соёгсШо, communis rei publTcae sponsio\

(Papinianus)

Legis virtus haec est: imperare, vetare,. permittere, punTre.

(Modestinus)

lura non in singulas personas, sed generalTter constituuntur.

(Ulp.)

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. Benignius leges interpretandae sunt, quo voluntas earum conservetuf.

(Celsus)

Non omnium, quae a maionbus constitGta sunt, ratio reddi4 potest.

(lulianus)

Et ideo rationes eorum, quae constituuntur, inquTri non oportet: alioquin multa ex his, quae certa sunt, subvertuntur5.

(Neratius)

Cum lex in praetentum quid indulget, in futQrum vetat.

Diuturna consuetudo pro iure et lege in his, quae non ex scripto descendunt, observari solet.

(Ulp.)

Ergo omne ius aut consensus fecit aut necessTtas constituit aut firmavit consuetQdo.

(Modestinus)

— consultum, і n— перевести: определение, установление;sponte — намеренно;contraho, traxi, tractum, ere —здесь: причинять, совершать; sponsio, onis f— торжественноеобещание, клятва, гарантия

— ignorantia — abl. causae

— benignius— в более благоприятном смысле; quo... conservetur— определительно-причинное предложение

— rationemreddere— давать отчет, определять основание, выяснять смысл

— subverto, verti, versum, ёге — опрокидывать, низвергать, извращать

De iure et facti ignorantia

In omni parte1 error in iure non eodem loco, quo facti ignorantia haberi debebit, cum ius finTtum2 et possit esse et debeat3, facti interpretatio plerumque etiam prudentissTmos fallat.

(Neratius)

Plurimum interest4, utrum quis de alterlus causa et facto non scTret an de iure suo ignorat.

(Pomponius)

— pars, partisf— перевести: область (права)

— flnTre — перевести: определять

— cum ...

debeat — придаточное предложение причины

— plurTmuminterest— наиболее важно, самым главным является то

De fontibus iuris Romani

Constat autem ius civile populi Rom5ni ex legTbus, piebiscltis, senatusconsultis, constitutionibus princTpum, edictis eorum, qui ius edicendi habent, responsis prudentium.

Lex est, quod populus iubet atque constituit. PlebiscTtum est, quod plebs iubet atque constituit. Plebs autem a populo eo distat, quod populi appellati6ne universi1 cives significantur; plebis autem appellatiQne sine patriciis cetSri cives significantur. Unde olim patricii dicebant plebiscTtis se non teneri2, quia sine auctoritate eorum facta essent. Sed postea lex Hortensia lata est, qua cautum est, ut universum populum tenebant; itcique eo modo [plebiscTta] legTbus exaequata sunt3.

Senatusconsultum est, quod senatus iubet atque constituit, idque legis vicem obtYnet, quamvis fuerit quaesTtum4.

Constitutio princTpis est, quod imperator decreto vel edicto vel epistulS constituit. Nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem obtineat, cum ipse5 per legem imperium accipiat.

Ius autem edicendi habent magistratus populi Romani. Sed amplissTmum ius est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrTni6» quorum iurisdictionem in provinciis praesTdes earum [provinciarum] habent; item in edicto aedilium curulium, quorum iurisdictionem* in provinciis quaestores habent.

Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est iura condSre. Quorum omnium si in unum sententiae concurrunt7, id, quod ita sentiunt, legis vicem obtTnet. Si vero dissentiunt, iudici licet quam velit8 sententiam sequi; idque rescripto divi Hadriani significatur.

(Gai.)

— disto, distill, -, are — отстоять, отличаться; universi — все в целом

— dicebant... se ... non teneri — acc. cum infinitivo; teneo, ui, ntum, ёге — перевести: обязывать, иметьобязательнуюсилу

— fero, tuli, latum, ferre — перевести: вносить, издавать; cautum est — см.: caveo; exaequo, avi, atum, are (c dat.) — приравнивать, уравниватьсчем-либо

— vicemalicuiusobtinere— становиться вместо, получать силу че- го-либо; quamvisftmritquaesTtum— хоть это и считалось спорным; дело в том, что сенатусконсульт первоначально был советом» который сенат давал магистрату, каковой, по существу, мог этот совет игнорировать, а если и следовал ему, то скорее из дипломатических соображений, неже- ли в силу юридической необходимости.

Однако ко Ив. н. э. сенатускон- сульты инспирируются принцепсом, и сенат издает их уже не как рекомендации, но как постановления. Таким образом, при принципате сена- тусконсульты приобретают значение законов, хотя именно с этого времени сенат теряет реальную возможность законодательной инициативы.

— песumquam = et nunquam; ipse — I. e. princeps

— praetorurbanus— претор по делам римских граждан (букв.: городской); praetorperegrTnus— претор по делам иностранцев (букв.: иностранный, или перегринский)

— quorum= eorum;переводить в следующем порядке:sisententlaeeorumomniumconcurruntInunum; concurro, currl, cursum, ere— стекаться, совпадать, сходиться

— vellt — см.: «volo»

De statu homTnum

Summa itaque de iure personarum divisio haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi.

(Gai.)

Libertas est naturalis facultas eius, quod cuique fac§re libet, nisi si quid vi aut iure prohibetur. ServTtus est constitutio iuris gentium, qua quis dominio2 alieno contra natCira subicTtur. Servi ex eo appellati sunt, quod imperatores captTvos3 vendere ac per hoc servare, nec occidere solent: mancipia vero dicta [etiam sunt], quod ab hostTbus manu capiantur.

(Florentinus)

Et servorum quidem una est condicio. Liberorum autem homTnum quidam ingenui sunt, quidam libertTni4.

Servi autem in dominium nostrum rediguntur aut iure civlli aut [iure] gentium: iure civlli, si quis se maior viginti annis ad pretium participandam venTre passus est5; iure gentium servi nostri sunt, qui ab hostTbus capiuntur aut qui ex anciliis nostris nascuntur.

Ingenui sunt, qui ex matre ПЬёгаnati sunt: sufficit enim liberam fuisse eo tempore, quo nascTtur, licet ancilla6 concepit. Et, e contrario7, si libera conceperit, deinde ancilla pariat, placuit eum, qui nascTtur, liberum nasci. Nec intSre'st, iustis nuptiis concepit an volgo6, quia non debet calamYtas matris nocere ei, qui in ventre est.

(Marcianus)

переводитьвследующемпорядке:facultas eius facere, quod cuique libet; facultas, atis f— возможность, способность;libet, iibuit (libitum est),ёге — хочется, угодно, желательно

quis— неопр.

мест.; dominium, iin— здесь: власть, господство

— imperator, orism— перевести: полководец, военачальник; captlvus, a, um— захваченный в плен, военнопленный

— liberorumhomTnum— gen. partitivus; ingenuus, a, um— свободнорожденный;libertlnus, a, um— вольноотпущенник

— redigere— перевести: обращать, передавать; iure— abl. causae; maior— перевести: старший, старше; particTpo, avi, atum, are— уча- ствовать, получать долю (речь идет о лицах, позволивших продать себя для получения части денег); venire— см. «veneo»; passus est— см.: patior

ancilla — будучи рабыней

— е contrariо — наоборот

— volgo = vulgo — вне брака

De his, quae in manu sunt1

In potestate et masculi et femTnae esse solent. In manum autem femtnae tantum conveniunt. Olim itSque tribus modis in manum conveniebant: usu, farreo, coemptione2.

Usu in manum conveniebat, quae anno continuo nupta perseverabat; quia velut annua possessione usu capiebatur, in familiam viri translbat3 filiaeque locum obtinebat. Itaque lege duodecim tabularum cautum est, ut si qua nollet eo modo in manum marTti con venire, ea quotannis trinoctio abesset atque eo modo cuiusque anni [usum] interrumperet4. Sed hoc totum ius partim legTbus sublatum est, partim ipsa desuetudTne obliteratum est5.

Farreo in manum conveniunt per quoddam genus sacrificii, quod lovi Farreo8 fit; in quo farreus panis adhibetur, unde etiam confarreatio7 dicTtur. Complura praeterea huius iuris ordinandi8 gratia cum certis et sollemnTbus verbis, praesentibus decern testTbus aguntur et fiunt. Quod ius etiam nostris temporTbus10 in usu est: nam flamTnes maiores, id est Diales, Martiales, Quirinales, item reges sacrorum11, nisi ex farreatis nati non leguntur: ac ne ipsi quidem sine confarreatione sacerdotium12 habere possunt.

Coemptione vero in manum conveniunt per mancipationem: nam adhibTtis non minus quam V testTbus, civibus Romanis puberTbus, item libripende13, emit [vir] mulierem, cuius in manum [ea] convenit.

1 (Gai.)

Гай говорит о лицах, подчиняющихся чужому праву(persdnaealienoiurisubiectae),что одни из них находятся в отцовской власти(inpotestate),другие — во власти мужа (букв.: «в руке» — inmanu),третьи манципированы(inmancipio)

usu— здесь: по давности, по факту; farreo— по конфарреации; coemptio, onisf— коэмпция, брак, заключение которого происходило в виде символической покупки

persevero, avl, atum, are— быть настойчивым, продолжать, пребывать; quia... capiebatur— поскольку муж фактически владел ею в течение года; translbat— imperf. ind. act.от«transeo»

quotannis— ежегодно, каждый год; trinoctio— на протяжении трех ночей; abesset— imperf. con.от«absum»; interrumpo, rupi, ruptum, ere— разрывать, нарушать, прерывать

5 — sublatumest— см.:«tollo»; oblitero (oblittero), avi, atum, are— предавать забвению, забывать

sacrificium, iin— жертвоприношение, священнодействие; luppTterFarreus— букв.: Юпитер Полбенный. Имеется в виду особая ипостась вер-

24 665

ховного божества римлян; Юпитер Полбенный призывался в свидетели клятве, которая произносилась при исполнении обряда конфарреации

— inquo= ineo; panisfarreus— полбенный хлеб (полба — вид пшеницы); confarreatio, onisf— конфарреация

— compiures, plura— многие, многое; ordTno, avi, atum, are— перевести: правильно исполнять

9— praesentTbus decern testTbus — abl. absolutus

— nostris temporTbus — abl. temporis

— flamTnes maiores— старшиефламины. Фламины, жрецы, при-носившиежертвыиливозжигавшиесвященноепламя(flamma),делилисьнадвекатегории:f. maioresбылижрецамивысших, илистарших, богов — Юпитера(f. Diales),Марса(f. Martiales),Квирина(f. Quirinales);две-надцатьf. minoresбылижрецамименеезначительных, илимладших, богов.Rex sacrorum— верховный жрец

— legere— перевести: избирать; nisiexfarreatisnati— если они не происходят от родителей, сочетавшихся браком по обряду конфарреации: sacerdotium, iiл — жреческий сан

3—adhibTtis ... libripende — abl. absolutus

De his, qui in mancipio sunt

Omnes liberorum personae, sive mascuHni sive feminlni sexus, quae in potestate parentis sunt, mancipari ab hoc1 eodem modo possunt, quo etiam servi mancipari possunt.

Est autem mancipatio imaginaria quaedam venditio; quod2 et ipsum ius proprium civium Romanorum est. Eaque res ita agTtur: adhibTtis non minus, quam quinque testibus, civTbus Romanis puberTbus et praeterea alio eiusdem condicionis, qui libram aeneam teneat, qui appellator librTpens, is, qui mancipio3 accTpit, rem tenens, ita -dicit: HUNC EGO HOMINEM IURE QUIRITIUM MEUM ESSE AIO ISQUE MIHI4 EMPTUS ESTO HOC AERE AENEAQUE LIBRA; deinde aere percGtit libram5 idque aes dat ei, a quo mancipio accTpit, quasi pretii loco.

Eo modo et servfles et ПЬёгаеpersonae mancipantur. Animalia quoque, quae mancipi sunt, quo in numero habentur boves, equi, muli, asTni, item praedia tam urbana, quam rustTca, quae et ipsa mancipi sunt, qualia sunt ItalTca, eodem modo solent mancipari.

Ideo autem aes et libra adhibetur, quia olim aereis tantum nummis utebantur, nec ullus aureus vel argenteus® nummus in usu erat, sicut ex lege XII tabularum intellegere possumus. Eorumque nummorum vis et potestas non in numero erat, sed in pondSre.

(Gai.)

— ab hoc (i. e. a parente) — abl. auctoris

quod = id; припереводеможнорасставитьсловатак:et ipsum id ius est proprium [ius] civium Romanorum

3 — adhibTtis ... quinque testibus, civibus Romanis puberibus ... alio — abl. absolutus; praeterea— крометого;mancipio— поманципации 1 — mihi — dat. auctoris

— percutio, cussi, cussum, ёге — бить, ударять, стучать;libra, аеf —

весы

8 — aereus, a, um— медный;aureus, a, um— золотой;argenteus, а,

um— серебряный

De tutelis

Ex his personis, quae neque in potestate, neque in manu, neque in mancipio sunt, quaedam in tutela sunt vel in curatione1, quaedam neutro iure tenentur.

Videamus igTtur, quae in tutela, quae in curatione sint: ita enim intellegemus ceteras personas, quae neutro iure tenentur.

Ac prius dispiciamus de his, quae in tutela sunt. Permissum est itaque parentTbus liberis, quos in potestate sua habent, testamento tutores dare: mascurfni quidem sexus inpuberTbus, feminlni vero inpuberTbus puberibusque, vel cum nuptae sint2. Veteres enim voluerunt femTnas, etiamsi perfectae aetatis sint, propter anTmi levitatem in tutela esse.

Itaque si quis filio filiaeque testamento tutorem dederit, et ambo ad pubertatem3 pervenerint, filius quidem desTnit habere tutorem, filia vero nihTIo minus in tutela permanet.

LoquTmur autem exceptis virginTbus VestalTbus, quas etiam veteres in honorem sacerdotii4 liberas esse voluerunt. Itaque* etiam lege XII tabularum cautum est.

NepotTbus autem neptibusque ita demum possumus testamento tutores dare, si post mortem nostram in patris sui potestatem recasGri non sint6. Itaque, si filius meus tempore mortis meae in potestate mea sit, nepotes ex eo non poterunt ex testamento meo habere tutorem, quamvis in potestate mea fuerint; scilTcet quia mortuo me7 in patris sui potestate futuri sunt.

[Uxori], quae in manu est, proinde ac filiae, item nurui8, quae in filii manu est, proinde ac nepti tutor dari potest.

RectissTme autem tutor sic dari potest:

LUCIUM TITIUM LIBERIS MEIS TUTOREM9 DO, vel; UXORI MEAE TUTOREM DO.

Sed et si ita scriptum sit: LIBERIS MEIS vel UXORI MEAE TITIUS TUTOR ESTO, recte datus intellegTtur.

In persona tamen uxoris, quae in manu est, recepta est etiam tutoris optio10, id est ut liceat ei permittere, quem velit ipsa, tutorem sibi optare. Vocantur autem hi, qui nominatim testamento tutores dantur, datlvi, qui ex optione sumuntur, optTvi11.

Quibus testamento quidem tutor datus non sit, iis12 ex lege XII tabularum agnati sunt tutores, qui vocantur legitTmi.

(Gai.) — curatio, onis f— попечительство

— testamento — abl. lociилиinstrument!; nuptae sint— см.:«nubo*

— ambo, ae, о — оба, тот и другой; pubertas, atisf— совершеннолетие

— exceptis virginTbus VestalTbus — abl. abs.; virgo Vestalis —

дева-весталка (жрица Весты, богини домашнего очага и покровительницы римского государства. Для служения Весте и поддержания вечного огня в ее храме выбирали шесть девочек-патрицианок от 6 до 10 лет, которые исполняли жреческие обязанности 30 лет, после чего им разрешалось выходить замуж. Весталки подчинялись верховному понтифику, и никакая другая власть на них не распространялась. Им надлежало оставаться девственницами, а в случае нарушения обета целомудрия весталку заживо закапывали в землю. Весталки имели многие привилегии, в том числе имущественные: зачастую они владели крупными земельными угодьями. Кроме того, уже осужденный преступник, встретив деву-весталку, мог быть помилован благодаря ее заступничеству); excfpio, сірі, ceptum, ere— исключать; Inhonorem— в честь, в ознаменование

— itaque = et ita

— recTdo, cldl, casum, ere— перевести: вновьпоступать, возвращаться;recasQri — particip. futuri activi

— mortuo me — abl. absolutus

r

— nurus, usf— невестка, жена сына

— Lucium Titium tutorem — acc. duplex

— recepta est— см.:recipio; optio, onis f— свободныйвыбор, воля

— dativus, a, um— данный, назначенный; optlvus, a, um— вы-бранный, избранный по желанию

_ lis = eis

De vaticinatorTbus et mathematTcis1

Vaticinatores, qui se deo plenos adsimulant, idcirco civitate expelli placuit, ne humana credulitate publTci mores ad spem alicuius rei corrumperentur vel certe ex eo populares2 anTmi turbarentur.

Ideoque primum fustibus caesi civitate pellentur3. Perseverantes autem in vincula publTca coniciuntur aut in insulam deportantur vel certe4 relegantur.

Qui novas et usu vel ratione incognitas religiones5 inddcunt, ex quibus anTmi homTnum moveantur, honestiores deportantur, humiliores capTte puniuntur.

Qui de salute princTpis vel summa rei pubficae6 mathematTcos, hari6los7, haruspTces8, vaticinatores consulit, cum eo, qui respondent, capTte punltur.

(Paul.)

— vaccinator, oris m— прорицатель;mathematlcus, I m— здесь: звездочет, астролог

— adsimulo (assimulo), avi, atum, are— изображать, делатьвид; idcirco— ввидутого, радитого, потойпричине;vaticinatores ... expelli — acc. cum infinit.,зависитотplacuit; credulltas, atis f— доверчивость; credulitate — abl. instrument!; corrumpere ad spem— соблазнятьнадеждой;alicuius rei — gen. obiectivus; popularis, e— народный

— fustis, is/77 — палка, дубинка;caedo, cecldi, caesum, ere —бить, сечь, рубить, убивать;civitate — abl. separationis; pello, pepuli, pulsum, ere — перевести: изгонять реrsevero, avi, atum, are — упорствовать; certe — здесь: вовся-комслучае; оразличиимеждуdeportatio иrelegatio см. прим. ктексту«De modo supplicioaim» вlectioV II

usu ... ratione — abl. limitationis; incogmtus, a, um — непонят-ный, необъяснимый, неизученный; religio, onis f— перевести: обряды, святыни

summareipublTcae— высшие интересы государства

hariolus, Іm— ведун

haruspex, Tcis m— перевести: гадатель

De integri restitutione1

Integri restitutio est redintegrandae2 rei vel causae actio. Integri restitutionem praetor tribuit ex his causis: quae per metum, dolum et status permutationem et iustum errorem et absentiam necessariam et infirmitatem aetatis gesta esse dicuntur. Integri restitutio plus quam semel non est ideoque causa cognTta3 decernTtur.

Integri restitutio aut in rem competit aut in personam. In rem actio competit, ut res ipsa, de qu5 agTtur, revocetur. In personam aut quadrupli poena intra annum vel simpli4 post annum peti potest Si alTquis, ut se de vi latronum vel hostium vel populi liberaret, affquid mancipavit vel promlsit, ad metum non pertTnet; mercedem enim depulsi metus tribuit®.

Qui quem in domo inclGsit, ut sibi rem manciparet aut promitteret, extorsisse8 mancipationem videtur.

Qui quem ferro vinxit, ut sibi alTquid traderet vel venderet, vim intulisse7 videtur.

(Paul.)

— restitutiointegri— восстановление в первоначальном состоянии

— redintegro, avi, atum, are— восстанавливать, восполнять, возобновлять

nonest— не бывает, не имеет места; causacognTta— abl. abs.

quadrupli... simpli— gen. pretii; simpli— в однократном размере; intraannum— в пределах года

populus, і т — перевести: толпа; mancTpo, avi, atum, are— пере-давать в собственность; перевести в следующем порядке: [is] tribuitmercedemdepuisimetus (gen. sing.); depulsimetus— participiumconiunctum; depello, pelli, pulsum, ere— перевести: устранять, отво-дить; metus,usm— перевести: угроза, опасность

8— Includo, clusi, clusum, ere— запирать, заключать; extorqueo, torsi, tortum, ёге — перевести: вымогать, вырывать силой

7— vinclo, vinxi, vlnctum, Tre— связывать, заковывать, удерживать; vimInferre— применять насилие

De dolo malo

Hoc edicto praetor adversus varios et dolosos, qui aliis offuerunt calliditate quadam, sufc^nit, ne vel illis malitia sua sit lucrosa vel istis simplicTtas damnosa1.

Verba autem edicti talia sunt:

«Quae dolo malo facta esse dicentur, si de his rebus alia actio non erit et iusta causa esse videbTtur, judicium dabo2».

Dolum malum Servius quidem ita definiit machinationem3 quandam alterlus decipiendi causS, cum aliud simulator et aliud agTtur.

Labeo autem [scribit] posse et sine simulatione id agi, ut quis circumveniatur; posse et sine dolo malo aliud agi, aliud simulari, sicuti faciunt, qui per eiusmodi dissimulatione deserviant4 et tuentur vel sua vel aliena. Itaque ipse [Labeo] sic definiit dolum malum esse omnem calliditatem, fallaciam, machinationem, ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum adhibTtam. Labeonis definitio vera est. Non fuit autem contentus8 praetor «dolum» dicSre, sed adiecit «malum», quoniam veteres dolum etiam bonum dicebant et pro sollertia hoc nomen accipiebant maxTme si hostem latronemve quis machinetur7.

(Ulp.)

— varius, a, um — перевести: непостоянный, вводящийвзаблужде-ние; dolosus, a, um — хитрый, лукавый, коварный; offuerunt — см: obsum; callidTtas, atis f — искусство; хитрость; subvenio, veni, ventum, Tre — приходитьнапомощь, способствовать; malitia, ae f — дурноекаче-ство, коварство, изворотливость; illis ... istis (dat. commodi et incommodi); illis — имеютсяввидунедобросовестныелюди, злоумышленники; Istis — имеютсяввидужертвызлоумышленников; lucrosus, a, um — прибыль-ный, выгодный; simplicTtas, atis f— простота, честность, безыскусность; damnosus, a, um — вредный, пагубный, наносящийущерб

— Judicium dare — предоставлять исковую защиту

3—Servius— имеется в виду Сервий Сульпиций Руф (ок. 106-43 г. до н. э.), известный юрист-республиканец, единомышленник Квинта Муция Сцеволы. Был выдающимся оратором и педагогом, а также оставил после себя обширное литературное наследие (около 180 книг); definiit= definlvit; machinatio, onisf— измышление, ухищрение, изобретение, хитрость

slmulatio, onisf— изображение, симуляция, притворство, лицедей-ство; circumvenio, vinl, ventum, Tre— обходить кругом, обманывать, «обводить вокруг пальца»; dissimulatio, onisf— утаивание, притворство, лицемерие; deservio, Tre— здесь: быть вынужденным действовать, действовать вынужденно

6— fallacia, aef— обман, происки, козни, плугни

contentus (см.: contineo) — довольствующийся, удовлетворенный

sollertia, aef— мастерство, изобретательность, ловкость; maxTme

здесь: особенно; machTnor, atussum, ari— придумывать, замышлять,

изобретать

De his, qui notantur infamia

Praetoris verba dicunt: «Infamia notatur:

qui ab exercTtu ignominiae causa ab imperatore eove, cui de ea re statuendi potestas fuerit, dimissus est1;

qui artis ludicrae pronuntiandive2 causa in scaenam prodierit;

qui lenocinium3 fecerit;

qui in iudicio publico calumniae praevaricationisve4 causa quid fecisse iudicatus erit;

qui furti, vi bonorum raptorum, iniuriarum, de dolo malo et fraude suo nomTne damnatus pactusve erit5;

qui pro socio, tutelae, mandati, deposTti suo nomTne non contrario iudicio damnatus erit®;

qui earn, quae in potestate eius esset, genero mortuo, cum eum mortuum esse sciret, intra id tempus, quo elugere virum moris est, antequam virum elugeret, in matrimonium collocaverit7; eamve sciens quis uxorem dux erit non iussu eius, in cuius potestate est;

quive suo nomTne, non iussu eius, in cuius potestate esset, eiusve nomTne quem quamve in potestate haberet, bina sponsalia binasve nuptias in eodem tempore constitutas8 habuerit.

(lulianus)

1 — exercTtus, us m— войско; imperator, oris m— перевести: военачальник, главнокомандующий; statuo, tui, tutum, ere — здесь: отдаватьприказания; dimissus est — перевести: уволен

— pronuntio, avi, atum, are— здесь: декламировать, заниматься де-кламацией (в этой статье имеются в виду актеры, чье ремесло, по рим-ским представлениям, было несовместимо с нравственными принципами и считалось позорным)

lenocinium, iiп — сводничество

calumnia, ае f— клевета; praevaricatio, onisf— двурушничество, двуличие

5— furti... bonorumraptorum... iniuriarum— gen. criminis; vibonarapta(букв.: имущество, отнятое силой) — разбойное ограбление; suonomTne— «собственной персоной», т. е. по прямому обвинению; paciscor, pactussum, pacisci— перевести: идти на сговор (с преступником об освобождении его от обвинения или наказания)

8— pro socio = socletatis; non contrario iudicio — неповстречномуиску

7— genero mortuo — abl. absolutus; elugere —носитьтраур; moris est — положенопообычаю; colloco, avi, atum, are — помещать, при-страивать, выдавать (замуж)

constituere — перевести: устраивать; заключать

Accessions vindicatio

і.

Si quis rei suae alienam rem ita adiecSrit, ut pars eius fieret, veluti si quis statuae suae bracchium aut pedem alienum adiecSrit, aut scypho — ansam vel fundum, vel candelabra — sigillum, aut mensae1—

pedem, domTnum eius totlus rei effici vereque statuam suam dictGrum [esse] et scyphum plerique recte dicunt.

Sed et id, quod in charta mea scribTtur aut in tabula pingTtur2, statim meum fit. Licet de pictGra quidam contra senserint propter pretium pictGrae3. Sed necesse est ei rei cedi, quod sine ilia esse non potest.

In omnibus igTtur istis, in quibus mea res per praevalentiam alienam rem trahit meamque efffcit, si earn rem vindTcem, per exceptionem doli mali cogar pretium eius, quod accesserit4, dare. At in his corporibus, quae ex distanfibus5 corporibus essent, constat singulas partes retinere suam propriam speciem, ut singuli homTnes, singuli oves. Ideoque posse me gregem vindicare, quamvis aries tuus sit immixtus8, sed et te arietem vindicare posse.

Quod non idem in cohaerentTbus corporibus evenlret: nam si statuae meae bracchium alienae statuae addideris, non posse did bracchium tuum esse, quia tota statua uno spirTtu continetur7.

(Paul.)

2.

Fundi nihil est, nisi quod terra se tenet8. Aedium autem multa esse, quae aedTbus adfixa non sunt, ignorari non oportet, ut puta seras, claves, claustra; multa etiam defossa esse neque tamen fundi aut villae haberi, ut puta vasa vinaria torcularia, quoniam haec instrumenta magis sunt etiamsi aedificio cohaerent9. Sed et vinum et fructus perceptos10 villae non esse constat.

Quae tabulae pictae pro tectorio includuntur itemque crustae marmoreae11 aedium sunt.

Castella plumbea, putea, opercula puteorum, epitonia, fistulis adplumbata12 aedium esse constat.

(Ulp.)

adiicio, feci, iectum, ere — присоединять; statua, ae f— скульптура, статуя, изваяние; bracchium, II л — рука; pes, pedis m— нога; scyphus, і m— бокал, кубок; ansa, ae f— ручка; fundus, і m— здесь: дно; candelabrum, і n— подсвечникг канделябр; sigillum, і n— статуэтка, фигурка; mensa, ae f— стол

— charta, ae f— листпапируса; pingo, pinxi, pictum, ere — рисо-вать, изображать, писать (красками)

— pictura, ae f— картина

praevalentia, aef— преобладание, главенство; traho, traxi, tractum, trahёге — здесь: присваивать, захватывать, притягивать, вклю-чать; accedo, cessi, cessum, ere— перевести: присоединяться

disto, distTti, are— отстоять, отличаться, различаться

— me... posse— зависит от «constat» в предыдущем предложении; aries, etisт — баран; Immixtus— см.: «immlscere»

— cohaereo, haesi, haesum, ёге — быть связанным, находиться в связи, зависеть друг от друга; spirTtus, usш — дух, дыхание, личность, настроение, характер; contineo, tenui, tentum, ёге — перевести: скреп-лять, объединять

— fundi — gen. possessivus; se — abl. loci

— aedium — gen. possessivus; adffgo (affigo), fixi, fixum, ёге — прибивать, примыкать, прикреплять; puta — например; sera, аеf— за-пор, засов; clavis, is f — ключ; claustrum, і n— засов, замок; defodio, fodi, fossum, ere — закапывать, вкапывать, зарывать; fundi ... villae — gen. possessivus; vas vinarium torcularium — винныйдавильныйсосуд; instrumentum, I n— орудие; документ

vinum, I n— вино; percipio, cepi, ceptum, ere — собирать, снимать

pictae — см.: «ріпдо»; pro tectorio — вкачествеотделки; crusta, аеf— накладнаяилимозаичнаяработа, облицовка, панель; marmoreus, a, um — мраморный

castellum, і п — маленькаякрепость, ферма; здесь: резервуар; puteum, і п — колодец; operculum, I п — крышка; epitonion, ii п — кран (трубы); fistula, аеf— труба; adplumbatus, a, um — припаянный

Pro parte vindicatio

Pomponius scribit:

Si frumentum duorum non voluntate eorum confusum sit, competit singulis in rem actio in id, in quantum paret in illo acervo suum cuiusque1 esse. Quod si voluntate eorum commixta sunt, tunc communicata videbuntur et erit commGni dividundo actio2.

Idem scribit, si ex melle meo, vino tuo factum sit mulsum, quosdam existimasse3 id quoque communicari. Sed puto verius, ut et ipse [Pomponius] significat, eius potius esse, qui fecit, quoniam suam speciem pristTnam [materia] non contTnet. Sed si plumbum cum argento mixtum sit, quia deduci possit, nec communicabTtur nec commGni dividundo agetur4, quia separari [materia] potest: agetur autem in rem actio, Sed si dedGci, inquit, non possit, ut puta si aes et aurum mixtum fuerit, pro parte esse vindicandum5. Nec quaquam8 erit dicendum, quod in mulso dictum est, quia utraque, etsi confGsa, manet tamen.

Idem scribit, si equam meam equus tuus praegnatem7 fecerit, non esse tuum, sed meum, quod natum est.

De arbore, quae in alienum agrum translata coaluit et radices immTsit, Varus et Nerva utTlem in rem actionem dabant8. Nam si nondum coaluit, mea esse non desTnet.

(Ulp.)

— frumentum, і n— хлеб (зерно}; duorum — gen» possessivus, voluntate — abl. modo; confundo, fudi, fusum, ёге — перевести: смешивать, перемешивать; acervus, I m— куча; cuiusque — gen. possessivus

— commisceo, miscui, mixtum, ёге — смешивать; communTco, avi, atum, are — обобществлять, делатьобщим; communi dividundo actio — искоразделеобщегоимущества

— mel, mellis n— мед; mulsum, і n— медовыйнапиток; existimasse = existimavisse

— plumbum, і n— свинец; deducdre— перевести: выделить, отде-лить; пес communidividundoagetur— и не будет места иску о разделе общего (имущества)

— propartevindicare— предъявлять иск о своей части собственности

пес quaquam — и никоим образом

— equa, aef— кобыла; praegnas, atis (praegnans, antis) — беременная

— arbor, orisf— дерево; translata— см.: transfero; coalesco, coalul, coalttum, ere— срастаться, приниматься, приживаться; radix, Tcisf— корень; immitto, mlsi, missum, ere— пускать; VarusetNervautTleminremactidnemdabant— Bapи Нерва считали, что вещный иск будет эффективным

De usu et habitatione1

ConstituTtur etiam nudus usus, id est sine fructu.

(Gai.)

Cui usus relictus est, frui non potest2. Et de singulis videndum. Domus3 usus relictus est aut marlto aut mulieri. Si marTto, potest illic habitare4 non solus [tantum], verum cum familia quoque sua. An et cum libertis, fuit quaestionis5, et Celsus scripsit, et cum libertis. Posse hospTtem8 quoque recipere. Sed an etiam inquillnum7 recipere possit? Et ait Labeo eum, qui ipse habitat, inquillnum posse recipere. Ceterum sine eo8 ne hos quidem habitare posse.

Mulieri autem si usus relictus sit, posse earn et cum marTto habitare Quintus Mucius admlsit, ne ei matrimonio carendum foret9, cum uti vult domo. Nam per contrarium, quin uxor cum marTto possit .habitare, nec fuit dubitandum.

(Ulp.)

Non solum autem cum marTto, sed et cum libSris libertisque habitare et cum parentTbus poterit. Non alTter autem mulier hospTtem recipere potest, quam si is sit, qui honeste cum ea, quae usum habeat, habitatQrus sit.

(Pomponius)

habitatio, onisf— (букв.: проживание) аренда дома или его части

— relictusest— см.: «relinquo»; fruor, fruitus (fructus) sum, frui— пользоваться, извлекать доходы, эксплуатировать (здесь имеется в виду тот объем прав, который имеет обладатель узуфрукта)

— domus — gen. sing.

— illic— там; habTto, avi, atum, are— жить, проживать

— quaestionis — gen. generis

— hospes, Ttis m— гость; чужестранец

— inquilTnus, I /77 — житель, пришелец, квартиросъемщик

— ceterum — перевести: однако; sine eo — і. e. sine marTto habitatore

admitto, mlsi, missum, ёге — перевести: допускать; matrimonio — abl. inopiae; foret = esset

De mutuo

Mutuum damus, recepturi non eandem speciem, quam dedYmus (alioquin commodatum erit aut deposttum), sed idem genus. Nam si aliud genus, veluti ut pro trltTco1 vinum recipiamus, non erit mutuum.

Mutui datio consistit in his rebus, quae pondere, numero, mensura consistunt, quoniam eorum datione2 possumus in credTtum ire, quia [potius] in genere suo functionem recipiunt per solutionem3, quam specie. Nam in ceteris rebus ideo in credTtum ire non possumus, quia aliud pro alio invito creditori solvi non potest.

Appellata est autem mutui datio ab eo, quod de meo tuum fit. Et ideo, si non fiat tuum, non nascTtur obligatio.

CredTtum ergo a mutuo differt, qua genus a specie.

(Paul.)

Cum quid mutuum dederTmus, etsi non cavTmus4, ut aeque bonum nobis redderetur, non liceat debitori deteriorem rem, quae ex eodem genere sit, reddere, veluti vinum novum pro vetere. Nam in contrahendo quod agTtur pro cauto habendum est, id autem agi intellegTtur, ut eiusdem generis et eadem bonitate5 solvatur, qua datum sit.

(Papinianus)

— tritTcum, іn— пшеница

— datio, onis f— предоставление, оказание

— incredTtumire— давать взаймы; functio, onis- здесь: замени-мость по стоимости; functionemrecipere- возмещаться; solutio, onisf— уплата, платеж

— caveo, cavi, cautum, ere— предусматривать, принимать меры предосторожности, принимать гарантии

— procautohab§re- считать гарантией; bonTtas, atisf— доброт-ность, качество; доброта, благосердечие

Ad legem Aquiliam1

Mela scribit, si, cum pila quidam luderent, vehementius quis pila percussa in tonsoris manus earn deiecerit et sic servi, quem tonsor radebat, gula sit praeclsa adiecto cultello2. In quocumque eorum3 culpa sit, eum lege Aquilia tenetur.

Proculus [ait] in tonsore esse culpam: et sane si ibi tondebat, ubi ex consuetudTne ludebatur vel ubi transTtus frequens erat, est quod ei imputetur4. Quamvis nec illud male dicatur, si in loco periculoso sellam5 habenti tonsori se quis commiserit, ipsum de se queri debere.

Si alius tenuit, alius interemit, is, qui tenuit, quasi causam mortis praebuit®, in factum actione tenetur.

Sed si plures servum percusserint, utrum omnes, quasi occiderint, teneantur, videamus. Et si quidem apparet, cuius ictu perierit, ille, quasi occiderit, tenetur. Quod si non apparet, omnes, quasi occiderint, tengri, lulianus ait, et si cum uno agatur, ceteri non liberantur. Nam ex lege Aquilia quod alius praestTtit, alium non relevat7, cum sit poena.

Celsus scribit, si alius mortifero vulnere percusserit, alius postea exanimaverit, priorem quidem non teneri, quasi occiderit, sed quasi vulneraverit, quia ex alio vulnere periit8, posteriorem teneri, quia occTdit.

Item cum eo, qui canem irritaverat et effecerat, ut alTquem morderet9, quamvis eum non tenuit, Proculus respondit Aquiliae [legis] actionem esse. Sed lulianus eum demum Aquilia teneri ait, qui tenuit et effecit, ut alTquem morderet; ceterum si non tenuit, in factum agendum [esse].

(Ulp.)

— lexAquilia— Аквилиев закон об ущербе (плебисцит, принятый по предложению трибуна Аквилия около 286 г. до н. э.) предусматривал меру ответственности за ущерб, нанесенный чужому имуществу и особенно рабам

— Mela (FablusMela) — Фабий Мела, юрист, младший современник Цицерона и Сцеволы; pila, aef— мяч; iudo, lusi, lusum, ёге — играть; vehementius— сравн. степ, от «vehementer— сильно, крепко»; pilapercussa— abl. absolutus; tonsor, orism— цирюльник; rado, rasl, rasum, ёге — перевести: брить; gula, aef— горло, глотка; praecldo, cldi, clsum, ёге — перерезать; adiectocultello— abl. instrument!; adiicio, iecl, iectum, ёге — перевести: приставлять; cultellus, і m— маленький нож, бритва

— eorum — gen. partitivus

— sane— разумеется; tondeo, totondi, tonsum, ёге — стричь, брить; transTtus, usm— проход, переход; frequens, entis— частый, часто посещаемый, многолюдный, оживленный; quod= id

— sella, ae f— кресло

— Interimо, emi, emptum, ёге — отнимать, убивать; praebeo, bui, bTtum, ere— протягивать, давать, предоставлять, вызывать^ оказывать

— praesto, stTti, stTtum, are— перевести: нести ответственность; relevo, avl, atum, are— здесь: освобождать от ответственности

— mortTfer, a, um— смертельный, смертоносный; postea— после этого, позже; exanTmo, avl, atum, are— лишать жизни, умерщвлять; уи1пёго, avi, atum, are— ранить; pereo, II (Tvi), Ttum, Tre— гибнуть, исче-зать, умирать, пропадать

— canis, ism(f)—-собака; IrrTto, avi, atum, are— раздражать, под^ стрекать; здесь: натравливать; mordeo, momordi, morsum, ёге — кусать, грызть

De societate

і.

Societatem coTre solemus aut totorum bonorum [negotiati6nis], aut unTus alicuius negotiationis, veluti mancipiorum emendorum vendendorumque aut olei , vini, frumenti emendi vendendique.

Et quidem si nihil de partYbus lucri et damni nominatim convenerit, aequales partes in lucro et damno spectantur. Quod si expressae3 fuirint partes, hae servari debent. Nec enim unquam dubium fuit, quin valeat conventio, si duo inter se pacti sunt, ut ad unum quidem duae partes damni et lucri pertineant, ad alium tertia.

De ilia conventiSne quaesTtum est, si Titius et Seius inter se pacti sunt, ut ad Titium lucri duae partes pertineant, damni — tertia, ad Seium — duae partes damni, lucri — tertia, an rata debeat haberi conventio?

Quintus Mucius contra natGram societatis talem pactionem esse existimavit et ob id non esse ratam habendam.

Servius Sulpicius, cuius sententia praevaluit, contra sentit, quia saepe quorundam ita pretiosa4 est opera in societate, ut eos iustum sit meliore condicione in societatem admitti. Nam et ita colri posse societatem non dubitatur, ut alter pecuniam confirat, alter non conferat et tamen lucrum inter eos commGne sit, quia saepe opera alicuius pro pecunia valet.

(Inst, lust.)

2.

Cum tres equos haberes et ego unum, ut accepto equo meo quadrTgam venderes et ex pretio quartam5 mihi redderes. Si igYtur ante venditionem equus meus mortuus sit, non putare se Celsus ait societatem manere nec ex pretio equorum tuorum partem deberi. Non enim habendae quadrigae, sed vendendae coYtam8 societatem [esse].

Се1ёгитsi id actum dicatur, ut quadriga fieret eaque communicaretur tuque in ea tres partes haberes, ego quartam, non dubie7 adhuc socii sumus.

(Ulp.)

3.

SociStas solvYtur8 ex personis, ex rebus, ex voluntate, ex actione. Ideoque sive homYnes sive res sive voluntas sive actio interiSrit9, distrahi videtur societas.

Intereunt autem homYnes quidem maxYma et media capYtis deminutione aut morte10; res vero, cum aut nullae relinquantur aut conditionem mutav§rint. Neque enim eius rei, quae iam nulla sit, quisquam socius est neque eius, quae consecrata publicatave sit11.

Voluntate distrahYtur soc'^tas renuntiatione.

(Ulp.)

Actione distrahYtur, cum aut stipulatione aut iudicio mutata sit causa societatis.

(Paul.)

expressus, a, um— перевести: указанный, оговоренный

pгае valeо, valul, —, ere— получать перевес, преобладать, возобла-дать; pretidsus, a, um— ценный; confero, tull, latum, ferre— вносить

5 — acceptoequomeo— abl. absolutus; quadriga, aef— квадрига (четверная упряжка); quarta, aef— четверть

8 — coTtam — см.: «соёо»

— non dubie — несомненно

— solvere — перевести: распадаться, расстраиваться

— Interierit— см.: Intereo, ii (ivi), Itum, Tre— гибнуть, исчезать, устаревать

— maxima ... media ... deminutione ... morte — abl. causae

— publico, avl, atum, are— делать общим достоянием, открывать для всех, конфисковывать

De religiosis, sacris et sanctis rebus

Summa rerum divisio in duos articulos1 diducTtur: nam aliae sunt divlni iuris, aliae humani. DivTni iuris sunt res sacrae et religiosae. Sacrae sunt, quae diis superis consecratae sunt; religiosae, quae diis Manibus relictae sunt2. Sed sacrum quidem hoc solum existimatur, quod ex auctoritate populi Romani consecratum est, veluti lege, de ea re lata3, aut senatus consulto facto.

Religiosum vero nostra voluntate facTmus mortuum inferentes in locum nostrum, si modo eius mortui funus4 ad nos pertineat.

Sed in provinciali solo placet plerisque solum religiosum non fieri, quia in eo solo dominium populi Romani est vel Caesaris, nos autem possessionem tantum vel usumfructum habere videmur; utTque tamen, etiamsi non sit religiosum, pro religioso habetur. Item quod in provinciis ex auctoritate populi Romani consecratum est, proprie5 sacrum non est, tamen pro sacro habetur.

Sanctae quoque res, velut muri et portae6, quodam modo divlni iuris sunt.

Quod autem divlni iuris est, id nulllus in bonis est.

(Gai.)

Religiosum ait esse Gallus Aelius, quod homTni ita facёre non liceat, ut si id faciat, contra deorum voluntatem videatur facere.

Quo in депёгеsunt haec; in aedem Bonae Deae virum introTre; adversus auspicia legem ad populum ferre; die nefasto7 apud praetorem lege адёге.

Inter sacrum autem et sanctum et religiosum differentias bellissTme8 refert [Gallus Aelius]: sacrum aedificium consecratum deo; sanctum murum, qui sit circum oppTdum; religiosum sepulcrum, ubi mortuus sepultus aut humatus sit9, satis constare ait.

Sed ita ratione quadam et temporTbus eadem videri posse: siquTdem10 quod sacrum est, idem lege aut institOto maiorum sanctum esse putant, vioiari11 id sine poena non possit. Idem religiosum quoque esse, quoniam sit alYquid, quod ibi homYni12facёre non liceat, quod si faciat, adversus deorum voluntatem videatur facSre. SimilYter de muro et sepulcro debere observari, ut eadem et sacra et sancta et religiosa fiant, sed eo modo, quo supra exposYtum est13, cum de sacro dixYmus.

(Aelius Gallus apud Festum)

— articulus, I m— часть, случай

— dii— nom. plur. слова «deus»; diisuperi— высшие (небесные) боги; diiManes— подземные боги (а также души умерших)

— legem ferre — издаватьзакон; latus, a, um — part. perf. pass, отfero

— voluntate — abl. causae; inferentes — здесьможноперевести «погребая»; nostrum — перевести: принадлежащеенам; funus, eris п — могила, захоронение, гробница

proprie — в собственном смысле

— murus, і т — стена; porta, аеf— ворота

— BonaDea— Благая Богиня, божество плодородия, изобилия, в честь которой ежегодно в доме консула или претора в Риме устраивались празднества (мужчины на эти празднества не допускались); introTre— входить, вступать; auspicium, iiп — ауспиций, наблюдение за полетом вен^их птиц; знамение; nefastus, a, um— запретный

bellissTme — прекрасно, наилучшим образом

9 — sepuicrum, і п — погребение, гробница; sepelio, pelTvi, pultum, Tre— хоронить, погребать; humo, avi, atum, are— предавать земле, совершать погребальный обряд

— rationequadamettemporTbus— в каком-то смысле и при ка- ких-то обстоятельствах; siquTdem— так как; если только

— institQtum, I л — устройство, обычай, основоположение; violo, avi, atum, are— совершать насилие, разорять, бесчестить

— sit— перевести: может быть; ibi= cum; homTni— в отношении человека

— similiter— сходным образом; expono, posui, posltum, ёге — из-лагать

De testamentorum generTbus

Tria genera testamentorum fuisse accepYmus: unum. quod calat's comitiis in populi contione fieret, alterum in procinctu , cum viri in proelium faciendum in aciem vocabantur, tertium per familiae mancipationem, cui aes et libra adhibetur.

(Laelius Felix2 apud Gell.)

1 — comitia calata — созванныекомиции (проходившиеподруковод-ствомверховногожреца); contio, onis f— собрание; in procinctu — передбоем

Лелий Феликс, юрист времен Адриана

De heredTbus

Heredes aut necessarii dicuntur aut sui et necessarii aut extranej1. Necessarius heres est servus, cum libertate heres institQtus. Ideo sic appellatus, quia sive veiit, sive nolit, omnimodo post mortem testat5ris protTnus2 liber et heres est. Unde qui facultates suas suspectas habet, solet servum suum primo aut secundo vel etiam ulteriore3 gradu liberum et heredem instituere, ut si creditorTbus satis non fiat, potius huius heredis, quam ipsTus testatoris bona veneant, id est, ut ignominia, quae accYdit ex venditi6ne Ьопбгит, hunc potius heredem, quam ipsum testatorem contingat4.

Sui autem et necessarii heredes sunt velut filius filiave, nepos neptisve ex filio et deinceps се*ёп, qui modo in potestate morientis fuerunt.

Sed sui quidem heredes ideo appellantur, quia domestfci heredes sunt et vivo quoque parente5 quodam modo domTni existimantur. Unde etiam si quis intestatus mortuus sit, prima causa est in successione liberorum. Sed his praetor permittit abstinere® se ab hereditate, ut potius parentis bona veneant.

Ceteri, qui testatoris iuri subiecti non sunt, extranei heredes appellantur. Itaque liberi quoque nostri, qui in potestate nostra non sunt, heredes a nobis instituti sicut extranei videntur. Qua de causa et qui a matre heredes instituuntur, eodem питёгоsunt, quia femTnae liberos in potestate non habent. Servi quoque, qui cum libertate heredes instituti sunt et postea a domTno manumissi, eodem numero habentur. Extraneis autem heredibus deliberandi potestas data est de adeunda hereditate vel non adeunda7.

(Gai.)

necessarius, a, um— необходимый (здесь имеется в виду вы-нужденный характер вступления в наследство, связанного с получением свободы; назначением heresnecessariusзавещатель мог освободить свою семью от бремени обязательств, перенесенных на освобождаемого раба; сам heresnecessariusв результате менял одну форму зависимости на другую); extraneus, a, um— посторонний, приходящий со стороны, чу-жой

— omnimodo— так или иначе, в любом случае; protTnus— немедленно, разом

— quisuspectashabet... — кто не доверяет... ; кто ставит под сом-нение...; ulterior, ius— дальнейший, последующий

— veneant— см.: veneo; ignominia, aef— бесчестье, лишение честного имени; contingo, tetTgi, tactum, ere— касаться, затрагивать

— vivo parente — abl. absolutus

8 — abstinere se — отказываться

delibero, avi, atum, are— взвешивать, обдумывать, принимать решение; deadeundahereditatevelnonadeunda— о вступлении или невступлении в права наследника

Divisio hereditatis

Tres fratres, Titius et Maevius et Seius1, commOnem hereditatem inter se diviserunt instrumentis interposTtis, quibus divisisse se maternam hereditatem dixerunt nihilque sibi commQne remansisse caverunt2.

Sed postea duo de fratribus, id est Maevius et Seius, qui absentes erant temp6re mortis matris suae, cognoverunt pecuniam auream a fratre suo esse subtractam, cuius nulla mentio3 instrumento divisionis continebatur.

Quaero, an post pactum divisionis de subrepta4 pecunia fratribus adversus fratrem сотрёмactio.

Modestinus respondit, si agentTbus ob portionem eius, quod subreptum a Titio dicTtur, generalis pacti conventi exceptio his, qui fraudem a Titio commissam ignorantes transegerunt, obiciatur, de dolo replicari posse5.

(Modestinus)

— в оригинале употреблено имя Seia: для юридической лексики ха-рактерно применение одного и того же слова мужского рода для лиц обоих полов, что специально подтверждается в Дигестах. Имя Seiaзаменено на SeiusИ.С. Розенталем и B.C. Соколовым.

— instrumentisinterposTtis (abl. abs.) — составив документы; sibi— пе-ревести: у них; remaneo, mansi, mansum, ёге — оставаться, сохранять

— afratre— abl. auctoris; subtraho, traxi, tractum, ёге — уносить; обходить молчанием; mentio, dnisf—упоминание

— subripio, ripui, reptum, ёге — красть, похищать, захватывать хитростью

— перевести в следующем порядке: si [fratribus,] agentTbusobportionemeius, quodsubreptumaTitiodicTtur, exceptiopacticonventiobiciatur; [fratribus], agentTbus... — dat. pi.; portio, onisf— часть, доля, пропорция; aTitio— abl. auctoris; exceptiopacti... — возражение со ссылкой на соглашение...; posse— зависит от управляющего глагола «respondit»; replTco, avi, atum, are— развертывать, обращать назад; вы-двигать (встречное) возражение

De legatis

Legatum est, quod legis modo, id est imperative1, testamento relinquTtur. Nam ea, quae precatlVo modo2 relinquuntur, fideicommissa vocantur. Legamus autem quattuor modis: per vindicationem, per damnationem, sinendi modo, per praeceptiSnem3.

Per vindicationem legari possunt res, quae utroque temp6re ex iure Quiritium testatoris fuerunt [tempore] mortis et [eo temp6re(] quo testamentum faciebat, praeterquam4 si pondSre, питёго, mensQra contineantur. In his [rebus] satis est, si vel mortis dumtaxat5 temp6re testatoris fuSrint ex iure Quiritium.

Per damnationem omnes res legari possunt, etiam quae non sunt testatoris, dumm6doe tales sint, quae dari possint.

Sinendi modo legari possunt res propriae testatoris et heredis eius.

25 665

Per praeceptionem legari possunt [eaedem] res, quae etiam per vindicationem.

(Ulp.)

— imperative— в обязательном порядке, императивно, в виде приказания

— precatlvo modo — в виде просьбы

— о разных категориях легатов см. lectioXII, прим. 49, а также прим. к тексту «Deverbislegatdrum» из lectioXV

— utroquetempore— одновременно; testatoris— gen. possessivus; praeterquam— за исключением случаев

— in— перевести: для; dumtaxat— перевести: по крайней мере, хотя бы

— dummodo — если только

De rebus, legato contentis

і.

Instructa domo legata, ea legato continentur, quibus domus munitior vel tuta ab incendio praestatur: tegulae, specularia et vela legato continentur; item aeramenta, lecti, culcTtae, pulvYni, subsellia, cathedrae, mensae, armaria, delphYcae, pelves, conchae, aquiminalia, candelabra, lucemae et similia quacumque materia expressa1.

2.

Veste legata ea cedunt, quae ex lana et lino texta sunt; item serTca et bombycYna, quae tamen induendi vel operiendi, cingendu sternendi, iniciendique parata sunt; pelles quoque indutoriae continebuntur2. Veste virili legata ea tantummodo debentur, quae ad usum virilem salvo pudore virilitatis attTnent3.

Mundo muliebri legato ea cedunt, per quae mundior lautiorque [mulier] efficYtur, velut speculum, conchae, situli, item pyxYdes, unguenta et vasa, in quibus ea sunt; item sella balnearis4 et се1ёгаhuius modi.

Ornamentis legatis ea cedunt, per quae ornatiqr mulier efficYtur, veluti anuli, catenae, reticuli et cetera, quibus collo vel capYte vel manYbus тиПёгеэornantur5.

3.

Libris legatis tam chartae volumYna vel membranae et philyrae continentur; codYces quoque debentur; librorum enim appellatione non volumYna chartorum, sed scriptGrae modus, qui certe fine concluduntur®.

(Paul.) 1 1 — instructs domo legata — abl. absolutus; Instruo, struxi, structum, ere — перевести: возводить, построить; legato — abl. loci; munitior — сравн. ст. отmunltus, a, um — защищенный; praestatur — перевести: становится; tegula, ae f— кирпич, кровельнаячерепица; specularia, ium л — слюдяныеоконныевставки; velum, I n— навес; aeramentum, і л — медныестружки; медныйсосуд; lectus, I т — кровать, ложе; culctta, аеf— тюфяк, матрас; pulvTnus, I т — подушка; subselllum, I п — ска-мья; cathedra, аеf — кресло; armarium, ii л — шкаф; delphTca, аеf — треножник; pelvis, is f— таз; concha, аеf— здесь: сосудизраковины; aquiminale, is л — таздлякупания; lucerna, аеf— свеча, светильник, лампада

—lana, аеf— шерсть; linum, I л — лен; texo, texul, textum, ere — ткать; serTca, drum л — шелковыеткани; bombyctna, drum л — шелковыеодежды; operio, perui, pertum, Tre — покрывать; cingo, cinxi, cinctum, ere — повязывать, опоясывать; sterno, stravi, stratum, 6re — расстилать; inlcio (iniicio), iicl, lectum, ere — перевести: набрасывать; pellis, is f— шкура, мех; indutorius, a, um — предназначенныйдляодевания

— virllis, e — мужской; tantummddo — только, исключительно; attineo, tenui, tentum, ere — перевести: предназначаться

— muliebris, e — женский; mundus, a, um — чистый, опрятный; lautus, a, um — приличный, пристойный, порядочный; speculum, і n — зеркало; situlus, і1 — ведро; pyxis, Tdis f— коробочка, баночка; unguentum, і л — мазь, притирание, помада, благовоние; vas, vasls л — сосуд, ваза; balnearis, е — банный

— ornamentum, і л — украшение; ото, avi, atum, are — украшать; ornantur - перевести: украшаютсебе; anulus, і т — перстень, кольцо; catena, аеf— перевести: цепочка; reticulus, і т — сеточка (например, длясохраненияформыпрически); collo ... caplte manlbus — перевестивинительнымпадежом; collum, і л — шея

6 — volumen, Tnis f— свиток; vel — перевести: как; membra па, ае — перевести: пергамент; phllyra, аеf— лубянаядощечка; codex, Tcls m — ствол, бревно, книга (вдревностиписалинадеревянных, покрытыхвоскомдо-щечках); conclude, clusi, clusum, ёге — заключать, завершать

Ad legem Corneliam testamentariam

Qui rationes, acta, libellos, album proposTtum, testationes, cauti6nes, chirogrSpha, epist6las sciens dolo malo in fraudem alicuius deleverit, mutavSrit, subiecerit, subscripsSrit1, quive, cum argentum, aurum [testator] ропёге^ aes stannumve эиЫесёгК, falsi2 poena соёгсёШг.

Qui falsis instrumentis, actis, epistolis, rescriptis sciens dolo malo usus3 fuSrit, poena falsi соёгсёШг; ideoque humili6res in metallum damnantur, honestiores in insijlam deportantur.

Qui sibi falsum nomen {троэиёгК, genus parentesve Апхёп^ quo quid alignum intercipёret4, cap^ret, possideret, poena lege Corneliae de falsis соёгсё№г.

Si novos quicumque termTnos occulte роэиёгй, poen§ falsarii5 teneatur.

(Paul.)

Lex Cornelia testamentaria (= nummaria = de falsis) — см. примечаниектексту«De testamento falso» изlectio XVI

— ratio, onis f— здесь: счет, счетнаякнига; acta, orum n— перевести: записи (например, содержащиепожеланиянаследодателя); album proposTtum — выставленнаядоскасофициальнымидокументами; testatio, onis f— (письменное) свидетельство; cautio, onis f— документ, удостоверение, гарантия; chirographum, і n — рукопись, хирограф, соб-ственноручнаядолговаярасписка; deleo, evi, etum, ёге — уничтожать; subiicio, ieci, iectum, ere — перевести: подкладывать (т. е. предлагатьподложныйдокумент); subscribe, scripsi, scriptum, ёге — подписывать

— stannum = stagnum — свинцовыйблеск, т. е. смесьсвинцаисеребра; falsi — gen. criminis

— epistolis = epistOlis; usus — part, perfecti passivi от«utor»

— fingo, finxi, fictum, ёге — перевести: выдумывать, измышлять; intercipio, cepl, ceptum, ёге — захватывать

— terminus, І т — перевести: межевойзнак; occulte — тайком, тайно; falsarii — gen. criminis; falsarius, I m— фальсификатор

De mandatis

l.

Obligatio mandati consensu contrahentium consistit. Ideo per nuntium quoque vel per epistulam mandatum suscTpi potest. Item sive «rogo» sive «volo» sive «mando» sive alio quocumque verbo scripserit, mandati actio est1.

Item mandatum et in diem differri2 et sub condicione contrahi potest.

Mandatum, nisi gratuftum, nullum est: nam [mandatum] origTnem ex officio atque amicitia trahit, contrarium ergo est officio merces: interveniente enim pecunia res ad locationem et conductionem potius respTcit3.

(Paul.)

2.

Cum controversia esset de hereditate defunctae inter scriptum heredem et patruum Maevium et amTtas, Maevius litteris, ad sorores suas factis, declaravit commGne futGrum, quidquid ad eum ex eventu litis hereditariae pervenisset, neque stipulatio littSras secGta est4.

QuaesTtum est, cum transegerit idem Maevius cum scripto herede ita, ut praedia et aliae quaedam res ex ea transactione ad eum pervenlrent, an ex litteris suis possit convenlri5. Respondit [Scaevola] posse.

3.

Mandavi in haec verba: «Lucius Titius Gaio suo salGtem. Peto et mando tibi, ut fidem dicas6 pro Publio Maevio apud Sempronium.

Quaeque a Publio solGta tibi non fuerint, me repraesentatGrum hac epistula, manu mea scripta, notum tibi facio7».

Quaero, si [Gaius] non fideiussisset, sed mandasset8 creditori et alias egisset9, quam quod ei mandatum esset, an actione mandati teneretur. Respondit teneri.

(Mucius Scaevola)

— sive ... scripserit — напишет ли

— differo, dlstuli, dilatum, diferre— разносить, отсрочивать, откладывать

— amicitia, aef— дружба, дружеские отношения; intervenientepecunia— abl. absolutus; respicio, spexi, spectum, ere— смотреть назад, принимать во внимание, учитывать, видеть, относиться

— controversia, ае f— спор; pervenio, venl, ventum, Tre— перевести: доставаться; declaro, avi, atum, are— заявлять; eventus, usm— исход, результат; sequilitteras— последовать за письмом

— convenTri— здесь: настоять на выполнении договоренности

— fidem dicere — поручаться

— notumtibifacio... merepraesentaturum [esse] — acc. cuminfinitivo; repraesento, avi, atum, are— перевести: немедленно платить; notumfacere— ставить в известность

— fideiubeo, iussi, iussum, ёге — выступать в качестве поручителя, ручаться; mandasset= mandavisset(здесь имеется в виду, что Гай, вместо того, чтобы предоставить от лица Луция Тиция надлежащие гарантии Семпронию, передал ему неформальное поручение о ссуде)

— alias — иначе, по-другому; egisset — см.: ago; mandati — gen. criminis

De contrahenda emptione et de pactist inter empt5rem et venditdrem compositis

OrTgo1 emendi vendendique a permutationibus coepit2* Olim enim non ita erat nummus neque aliud merx, aliud pretium vocabatur, sed unusquisque secundum necessitatem temporum ac rerum utifibus inutilia permutabat, quando3 plerumque evёnit, ut quod alteri superest, аКёпdesit4.

Sed quia non semper nec facile concurrSbat, ut, cum tu habSres, quod ego desiderarem, invYcem hab§rem, quod tu асарёгеvelles5, electa materia est, cuius publTca ac perpetua aestimatio difficultatTbus permutati6num aequalitate quantitatis subventret8. Eaque materia, forma publTca percussa, usum dominiumque non tam ex substantia praebet, quam ex quantitate, nec ultra7 merx utrumque, sed аКёгит8 pretium vocatur.

Sed an sine nummis venditio diei hodieque possit, dubitStur, veluti si ego togam dedi, ut tunTcam асарёгет.

SabTnus et Cassius esse empti6nem et venditionem putant; Nerva et Proculus permutationem, non emptionem hoc esse [putant]9, Sed verior10 est Nervae et Proculi sententia. Nam, ut aliud est vendere, aliud emere, alius [est] emptor, alius venditor, sic aliud est pretium, aliud merx; quod in permutatione discerni non potest, uter emptor, uter venditor sit.

Est autem emptio iuris gentium, et ideo consensu peragTtur11 et inter absentes contrShi potest et per nuntium et per littSras.

(Paul.)

In venditionibus et emptionTbus consensum debere intercedёre palam est: сеійгит sive in ipsa empti6ne dissentient sive in pretio sive in quo alio, emptio imperfecta est.

Si igTtur ego me fundum етёгеputSrem Cornelianum, tu mihi te vendёre Semproni3num12 putasti, quia in corpore13 dissensTmus, emptio nulla est.

Idem est, si ego me Stichum, tu Pamphilium absentem vendёre putasti: nam cum in corpore dissentiatur, apparet nullam esse emptionem.

Plane, si in nomTne dissentiamus, verum de corpore constet14, nulla dubitatio est, quin valeat emptio et venditio: nihil enim facit error nommis1S, cum de corpore constat

Inde quaerTtur, si in ipso согрбгепопerratur, sed in substantia error sit, ut puta si acetum pro vino veneat, aes pro auro vel plumbum pro argento vel quid aliud, argento simTle, an emptio et venditio sit? Marcellus scribsit16 emptionem esse et venditionem, quia in corpus consensum est, etsi in materia sit erratum. Ego in vino17 quidem consentio, quia eadem prope oifota est, si modo vinum acuit18. Се1ёгит, si vinum non acuit, sed ab initio acetum fuit, ut embamma19, aliud pro alio venisse20 videtur.

In cetёris autem nullam esse venditionem puto, quotiens in materia erratur21.

(Ulp.)

Labeo scripsit obscuritatem pacti посёгеpotius debere vendit6ri, qui id dixerit, quam emptori, quia [vendTtor] potuit, re integra22, apertius dicёre.

(Paul.)

— orTgo, Inis f— перевести: происхождение

— coepit — перевести: берет начало

— quando — здесь: поскольку

— supersum, fui, esse— перевести: быть в избытке; deslt— см.: desum

— concurro, curri, cursum, ere— перевести: совпадать, согласовываться; velles— imperfectumcon. act. от volo

6 — electa— см.: «еІТдо»; difficultas, atisf— трудность, затруднение, затруднительное положение; aequadtas, atisf— равенство, соразмер-ность, пропорциональность, постоянство; quantTtas, atisf— количество; subvenio, vini, ventum, Tre (cdat.)— помогать, приходить на помощь

— percussus, a, um— перевести: отчеканенный; formapublica— здесь: государственная чеканка; ultra— перевести: в дальнейшем

— alterum — перевести: одно из двух

— поскольку в данном абзаце автор цитирует Гомера по-гречески, мы приводим- ниже полный перевод выпущенного фрагмента:

«Сабин призывает в свидетели Гомера, который говорит о том, что войско греков покупает вино за медь, железо и пленных, в следующих стихах:

Прочие мужи ахейские меной вино покупали:

Те за звенящую медь, за седое железо меняли,

Те за воловые кожи или за волов круторогих,

Те за своих полоненных. [Ил. VII 472—475, пер. Гнедича]

Однако эти стихи, по-видимому, указывают на обмен, а не на куплю, как и нижеследующие:

В оное время у Главка рассудок похитил Кронион: Он Диомеду герою доспех золотой свой на медный, Во сто ценимый тельцов, обменял на стоящий девять. [Ил VI 234—236, пер. Гнедича]

— verlor— сравн. степ, прилагательного «verus, а, ит»

— perago, egl, actum, ёге — перевести: совершать

— Cornelianus, Sempronianus— названия поместий (наподобие Лутовинова или Петровского-Разумовского)

— Inсогроге — перевести: по существу, по самому предмету

— consto, stTtl, staturum, are— перевести: быть выясненным; со-гласоваться

— errornomTnls— ошибка (неточность) в названии

— scribslt = scripslt (см* scrlbo)

— in vino — в отношении вина

— prope— почти, приблизительно; ouoid— сущность (греч.); aceo, cui, ёге — быть кислым, закисать

— acetum, і п — уксус; асёЬде, a, um— кислый, закисший; embamma, ае f— уксусная подливка, изготовлявшаяся из винного или

ктового (например, яблочного или грушевого) уксуса

0 — venisse — Infinitivus perf. act. отveneo

21

erratur— происходит ошибка, имеет место недоразумение

re Integra — до совершения сделки

De ritu1 nuptiarum

Nuptiae sunt coniunctio maris et femmae et consortium omnis vitae, divTni et humani iuris communicatio2.

(Modestinus)

Nuptiae consentlre non possunt, nisi consentiant omnes, id est qui ateunt quorumque3 potestate sunt.

(Paul.)

Minorem annis duodScim nuptam tunc legitfmam ихбгетfore, cum apud virum explesset4 duodecim annos.

(Pomponius)

Non cogTtur filius familias uxorem ducere.

(Terentius Clemens5)

Si, patre cogente, [filius familias] ducit uxorem, quam non duceret, si sui arbitrii® esset, contraxit tamen matrimonium, quod inter invTtos non contrahTtur: maluisse7 hoc videtur.

(Celsus)

Plerique opinantur8, cum eSdem mulier ad eundem virum revertatur, id matrimonium idem esse. Quibus adsentior, si non multo tempore interposTto reconciliati fuirint, nec inter moras9 aut ilia alii nupserit aut hie aliam duxirit, maxTme10 si nec dotem vir reddidёrit.

(Marcellus)

Semper in coniunctionTbus non solum quid liceat considerandum est, sed et quid honestum sit. Si senatoris filia, neptis, proneptis11 libertlno vel [ei,] qui artem ludicram exercuit cuiusve pater materve id fecirit, nupsirit, nuptiae non erunt.

(Modestinus)

— ritus, usm— обряд, ритуал, обычай

— coniunctio, onisf— союз, сочетание; mas, marism— мужчина, муж; consortium, iin— общность; communicatlo, onisf— единение, единство

— quorum — gen. possessivus

— fore — infinitivus futuri отesse; explesset = explevisset; expieo, evi, §tum, ёге - перевести: достигать

— TerentiusClemens— римский юрист IIв. н. э., от многочисленных сочинений которого осталось только несколько фрагментов

— patre cogente — abl. absolutus; sui arbitrii esse — бытьвсвоейволе

— maluisse — см.: malo

— opTnor, atussum, ari— полагать, считать, высказывать мнение

— quibusadsentior (assentior) — я присоединяюсь к их мнению; multotemporeinterposTto— abl. absolutus; reconcillo, avi, atum, are— вновь соединять, воссоединять, мирить; Intermoras— между тем, в это время (т. е. в то время, когда супруги жили порознь)

— maxTme— перевести: самое главное; важнее всего

— proneptis, is f-1- правнучка

De probro

Probrum intellegTtur in his mulierTbus esse, quae turpTter vivSrent volgoque quaestum facSrent, etiamsi non palam1. Et si qua se in concubinatu alterTus, quam patroni tradidisset, matris familias honestatem non habuisse dico2.

(Marcellus)

Palam quaestum facere dicemus non tantum earn, quae in lupanario se prostituit, verum etiam si qua (ut adsolet) in taberna cauponia vel qua alia pudori suo non parcit3.

« Palam» autem sic accipTmus4 passim, hoc est sine dilectu5: non si qua adulteris vel stupratorTbus se comittit®, sed quae vicem prostitGtae sustTnet7.

Item quod cum uno et аКёго, pecunia accepta commiscuit8, non videtur palam corpore quaestum facire. Octavenus9 tamen rectissYme ait etiam earn, quae sine quaestu palam se prostituSrit, debuisse his connumerari10.

Non solum autem ea, quae facit, verum ea quoque, quae fecit, etsi facere desiit11, lege notatur; neque enim aboletur turpitGdo, quae postea intermissa est12.

Non est ignoscendum ei, quae obtentu paupertatis turpissTmam vitam egif3.

Lenocinium facere non minus est, quam corpore quaestum exercere. Lenas autem eas dicimus, quae muliSres quaestuarias14 prostituunt. Lenam accipiemus et earn, quae alterlus nomTne hoc vitae genus exercet.

Si qua, cauponam exercens, in ea corpora quaestuaria habeat (ut multae adsolent sub praetextu15 instrument! cauponii16 prostitGtas muli§res habere), dicendum [est] hanc quoque lenae appellatione contineri.

(Ulp.)

probrum, і л — позор, постыдныйпоступок; in — перевести: вчисле; turpTter — постыдно, безнравственно; quaestus, us m — прибыль, доход, профессия; volgo (vulgo) quaestum facere — букв.: зарабатыватьпублично, т. е. торговатьсобой; palam — воткрытую, прилюдно

— qua- quaedam; concubinatus, usm— конкубинат* сожительство, любовная связь; quam— здесь: кроме; traderese— перевести: находиться, пребывать; honestas, atisf— уважение, честь, почет, добродетельность, приличие. Materfamilias(в отличие от paterfamilias)не обладала таким правовым статусом, который имел бы положительное наполнение и давал ей некие существенные привилегии; данный эпитет обладал, скорее, нравственным звучанием, воплощая римский культ семьи и семейной добродетели. Утрата honestasmatrisfamilias,однако, означала не только приобретение дурной репутации(turpitQdo),но и такое реальное ограничение в правах, как infamia.Если же говорить о браке вольноотпущенницы со своим патроном, следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев она не имела права по собственной инициативе развестись с мужем и практически не была свободна в выборе супруга или сожителя.

— lupanarium, iiл — публичный дом; prostituo, stitui, stitutum, ёге — выставлять для разврата, проституировать; utadsdlet—> как обычно бывает; tabernacauponia— кабак, трактир; parco, peperci, —, ёге (с dat.)— беречь, блюсти

ассіріо, сері, ceptum, ёге — здесь: считать, принимать, полагать

passim — повсюду; sine dilectu — безразбора

stuprator, orisт — растлитель, развратник; committerese— предаваться

— vicemprostitutaesustinere— исполнять роль публичной женщины

— pecuniaaccepta— abl. absolutus; commlsceo, cui, xtum, ere— смешивать, соединять; commlscere [se] cumalTquo— сходиться с кем-либо

— Octavenus— Октавен, юрист, живший примерно на рубеже І и II вв., известный главным образом по многочисленным цитатам, включен-ным в труды авторов позднейших времен

— debuisse — см. debeo; connumero, avi, atum, are — причислять

— desiit — perfectum Ind. activi отdeslno

turpitudo, Tnis f— безобразие, позор, бесславие; intermitto, mlsi, missum, ere — перевести: прерывать, прекращать

obtentus, us m— прикрытие, предлог, оправдание; paupertas, atis f— бедность; vitam agere — вестижизнь

lena, aef— сводня; quaestuarius, a, um— продажный, приносящий доход, выступающий в качестве средства наживы

caupdna, aef— кабак, трактир; exerceo, cui, cTtum, ёге — перевести: держать, содержать; corporaquaestuarla— букв.: тела на продажу; adsoleo, ёге — обыкновенно бывать; subpraetextu— под покровом, под защитой, под предлогом

можно допустить двоякое толкование словосочетания instrument! cauponii. Cauponilможет быть либо существительным cauponium, либо прилагательным cauponlus, a, um. Следовательно, возможны два варианта: instrumentumcauponii— свидетельство о содержании трактира или instrumentumcauponium— трактирная обслуга

De fide1 instrumentorum

Instrument6rum nomYne ea omnia accipienda sunt, quibus causa instrui2 potest. Et ideo tam testimonia, quam personae instrumentSrum loco habentur.

(Paul.)

Si res gesta3 sine litterarum quoque consignati6ne veritate4 factum suum praebeat, non ideo minus valebit, quod instrumentum nullum de ea intercessit5.

(Callistratus)

Si de tabulis testamenti deponendis agStur et dubitetur, cui6 eas dep6ni oportet, semper seni6rem іипібгі et amplioris honoris7 inferi6ri et marem femTnae et ingenuum libertTno praeferemus.

t (Ulp.)

fides, el f— перевести: достоверность

2 — instrui (infinit. praesentispass.) — перевести: быть доказанным, удостоверяться

res gesta — деяние, действие, событие

4 — consignatio, onis f— письменноеудостоверение; veritate — abl. mogi

словаприпереводеможнорасставитьвследующемпорядке: si res gesta praebeat suum factum veritate quoque sine consignatidne litterarum; Ideo.., quod — оттого, что; Intercedo, cessi, cessum, ёге — перевести: присоединяться, возникать

— cui — dat. possessivus

— senior(сравн. степ, от senex) — старший; iunior, ius— младший; ampliorishonoris— gen. qualitatis; honor, orism— перевести: долж-ность, пост; praefero, tuli, latum, ferre— предпочитать

De probationTbus

Ei incumbit1 probatio, qui dicit, non qui negat.

Si filius in potestate patris [se] esse neget, praetor cognoscit, ut prior doceat2 filius, quia et pro pietate, [prior] quam patri, debet praestare hoc statuendum est, et quia se liberum esse quodamm6do contendit3. Ideo enim et qui ad libertatem proclamat4, prior docere iubetur.

(Paul.)

Si quis liberum homTnem vi rapuSrit, in vinculis habuerit, is indignissTme commodum possessoris consequeretur, quia probSri non potuit5 eo temp5re, quo primum lis ordinaretur6, in libertate fuisse.

(lulianus)

Si arbiter animadvertere debeat, an opSris facti memoria7 exstet, hoc ei quaerendum est, an alTquis meminSrit id opus factum esse.

(Labeo)

Immo, cum in arbitrio quaerTtur, memoria facti operis exstet nec ne, non hoc quaerTtur, num alTquis meminerit, quo die et consule® factum sit, sed [num] hoc alTquo modo ргоЬЗгі possit, quando id opus factum sit. Enim potest hoc memoria non teneri. Intra annum, puta, factum, cum intSrim nemo sit eorum9, qui meminerit, quibus consufibus id vidirit, sed cum omnium haec est opinio nec audisse, nec vidisse, cum id opus fiSret, neque ex eis audisse, qui vidissent aut audissent. Et hoc infinite similiter susum versum10 accTdet, cum memoria operis facti non exst§ret.

(Paul.)

— incumberealicui— возлагаться на кого-либо

— doceo, cui, ctum, ere— перевести: излагать, объяснять

— pietas, atisf— благочестие, справедливость, милосердие; quodammddo— некоторым образом; contendo, tendi, tentum, ere— натягивать; сравнивать; оспаривать, притязать

proclamo, avi, atum, are— перевести: настойчиво требовать

vl— abl. modi; rapio, rapul, raptum, ere— хватать, захватывать, похищать; habeo, bui, bitum, ere— перевести: содержать; indigne— недостойным образом; consequor, secGtussum, sequi— преследовать; получить, добиваться; nonpotuit(безличн.) — невозможно

® —- litem ordinare — возбуждать тяжбу

memoriaoperisfacti— память о сделанной работе

Immo— перевести: более того; Inarbitrio= Iniudicio; memTnl, memlnisse— помнить; quoconsule(или quibusconsulTbus) — в чье консульство (отправление консульской должности — одна из основных координат римской хронологии; например, 102—101 гг. до н. э. в хронике могут обозначаться так: G. MarioetL. ValerioconsulTbus— в консульство Гая Мария и Луция Валерия)

intdrim— между тем, тем временем, однако, иногда; eorum— gen. partitivus

susum (sursum) versum— здесь: повсеместно, сплошь и рядом

De damno infecto1

Damnum infectum est damnum, nondum factum, quod futurum [esse] veremur2.

(Gai.)

Damnum et damnatio ab ademptione et quasi deminutione patrimonii dicta sunt.

(Paul.)

Evenit, ut nonnumquam damno dato nulla nobis competat actio, non interposTta antea cautione4, veluti si viclni aedes ruinosae5 in meas aedes ceciderint6. Adeo, ut plerisque placuerit, nec cogi quidem eum posse, ut rudera7 tollat, si modo omnia, quae iaceant, pro derelicto habeat®.

(Gai.)

— damnuminfectum— еще не возникший (но угрожающий) убыток

— vereor, verTtus sum, vereri — опасаться

— damnatio, onisf— осуждение, обвинение; ademptio, onisf— отнятие, лишение

— nonnumquam— иногда; damnodato... interposTtacautione— abl. absolutus; antea— прежде, раньше; cautio, onisf— осторожность, осмотрительность; письменная гарантия

— ruinosus, a, um— грозящий обвалом; обвалившийся, рухнувший

— ceciderint — см.: cado

— adeo— перевести: притом, кроме того; rud§ra, umn— развалины

proderelictohabere— считать брошенным. В римском праве собственник здания, грозящего обвалом, должен был предоставить соседу письменную гарантию возмещения возможных убытков. В противном случае территория, заваленная обломками разрушившегося здания, считалась proderelictoи могла быть передана потерпевшей стороне в бони- тарную собственность.

De rebus dubiis

Semper in dubiis id agendum est, ut quam tutissTmo loco1 res sit, bona fide contracta, nisi cum aperte contra leges scriptum est.

(Paul.)

CivTbus civitStis legStum vel fideicommissum datum civitati relictum vid§tur3.

(Papinianus)

Cum nomen fideicommissarii testamento adscriptum non sit, nulli pers6nae neque certae, neque incertae datum fideicommissum videri indubitatum est4.

(Paul.)

Quotiens in actionTbus aut in exceptiombus ambTgua oratio est, commodissTmum est id accTpi, quo res, de qua agTtur, magis valeat, quam pereat5.

(lulianus)

In ambTgua sermone non utrumque dicTmus, sed id dumtaxat, quod volumus. Itaque, qui aliud dicit, quam vult, neque id dicit, quod vox6 significat, quia non vult, neque id, quod vult, quia id non loquTtur.

(Paul.)

Cum quaerTtur in stipulatidne, quid acti sit, ambiguTtas contra stipulatorem est7.

(Celsus)

Qui habebat Flaccum fullonem et PhilonTcum pistorem , uxori Flaccum pistorem legaverat. Qui eorum9 et num uterque deberetur?

Placuit primo eum legatum esse, quem testator legare sensisset. Quod si non apparet, primum inspiciendum esse, an nomTna servorum domTnus nota habuisset10. Quod si habuisset, eum deberi, qui nominatus esset, tametsi in artificio erratum esset. Sin autem ignota11 nomTna servorum essent, pistorem legatum videri, perinde ac si nomen ei adiectum non esset.

(lavolenus)

quamtutissTmoloco— в как можно более безопасном положении

nisicum— однако не тогда, когда; aperte— открыто, явно, очевидно

возможный порядок расположения слов при переводе: legatumveifideicommissum, civlbus (dat. pi.) clvitatisdatum, relictumcivitatividetur [esse]

fidelcommissarius, iim— фидеикоммиссарий (наследующий в порядке фидеикоммисса); testamento— abl. loci; adscnbo, scripsi, scriptum, ёге — приписывать, вписывать, указывать; indubitatus, a, um— несомненный, не подлежащий сомнению

5 — ambTguus, a, um— имеющий двойной смысл, допускающий двоякое толкование; commodus, a, um—. удобный, полезный, целесообразный; pereat— praesensconj. act. от pereo

vox, vocisf— перевести: речь, слова

acti— gen. generis; ambiguTtas, atisf— двусмысленность; stipulator, orism— стипулятор; тот, кто выговаривает себе некие условия

fullo, onis т — суконщик; pistor, oris т — пекарь

9 — eorum — gen. partitivus

haberealTquidnotum— быть осведомленным в (о) чем-либо

sin— если же; ignotus, a, um— неизвестный

Quod metus causa gestum erit1

Ait praetor: «Quod metus causa gestum erit, ratum non habebo.»

Olim ita edicebatur: «Quod vi metusve causa...»

(Ulp.)

Vis autem est maioris rei impStus, qui repelli non potest.

(Paul.)

Sed vim accipTmus atrocem et earn3, quae adversus bonos mores fiat, non earn, quam magistratus recte intulit, scilTcet iure licTto et iure honoris, quem sustTnet4.

(Ulp.)

Qui in carcerem quem detrusit, ut aiTquid ei extorqueret, quidquid ob hanc causam factum est, nuirius momenti est.

(Paul.)

1 — gero, gessi, gestum, ёге — перевести: совершать

impetus, usm— нападение, натиск, напор, давление (при переводе этого фрагмента следует помнить, что слово visпереводится одновременно как «сила» и как «насилие»); repello, repuli, repulsum, ere— отталктвать, отгонять, отражать

accipere— перевести: понимать, считать; accipTmusvimatrocem... earn— acc. duplex; atrox, dels— жестокий

intulit— см.: infero; scilTcet— то есть; подразумевается; llcito— см.: «licet»; honoremsustinere— занимать пост; слова при переводе можно расставить так: etiure [eius] honoris, quem [magistratus] sustTnet

5 — carcer, ёпв m— тюрьма, темница; detrudo, trusi, trusum, ёге —. сталкивать, бросать, ввергать

extorqueo, torsi, tortum, ёге (allcui) — вырывать, вымогать, выпытывать (у кого-л.)

De furtis

Furtum a furvo, id est nigro, dictum Labeo ait, quod clam et obscGro fiat et plerumque nocte; vel a fraude, ut SabTnus ait; vel a ferendo et auferendo1[...] Inde sola cogitatio2 furti faciendi non facit furem. Sic is, qui deposTtum abnigat3, non statim etiam furti tenetur, sed ita, si id intercipiendi causa occultaverit4. Furtum est contrectatio rei fraudulosa lucri faciendi gratia5 vel ipsTus rei vel etiam usus eius possessionisve. Quod lege naturali prohibitum est admittere.

(Paul.)

Furtorum genera duo sunt, manifestum et nec manifestum.

(Gai.)

Fur est manifestus, qui deprehendTtur cum furto. Et parvi refert, a quo deprehendatur, utrum ab eo, cuius6 res fuit an ab alio. Sed utrum ita demum fur sit manifestum, si in faciendo furto deprehendatur, an vero et si alicubi7 fuerit deprehensus?

Et magis est, ut et lulianus scripsit, etsi non ibi deprehendatur, ubi furtum fecit, adtamen esse furem manifestum, si cum re furtTva fuSrit adprehensus, priusquam eo loci rem pertulerit, quo destinavSrat8.

Sive igTtur in publico sive in privato deprehendatur, antequam ad locum destinatum rem perferret, in ea causa est, ut fur manifestum sit^ si cum re furtTva deprehendatur; et ita Cassius scripsit. Sed si pertulit quo destinavit, tametsi deprehendatur cum re furtTva, non est manifestus fur.

Si quis in servitQte furtum fecSrit et manumissus deprehendatur, an fur manifestus sit videamus. Et ait Pomponius non posse eum manifestum convenTri, quia orTgo furti, in servitQte facti, non fuit manifesti10.

ibidem Pomponius eleganter scripsit deprehensione11 fiSri manifestum furem. Се1ёгитsi, cum tibi furtum facerem de domo tua, abscondisti12 te, ne te occldam, etiamsi vidisti furtum fieri, attSmen non est manifestum.

Sed Celsus deprehensioni hoc etiam acficit, si, cum vidisses eum subripientem et ad comprehendendum eum accurrisses, abiecto furto13 effGgit, furem manifestum esse, Parvique referre putat, domTnus an vicTnus an quilTbet transiens adprehendat14.

(Ulp.)

Nec manifestum furtum quid est, appSret: nam quod manifestum non est, hoc scilTcet nec manifestum est.

(Gai.)

In actione furti sufffcit rem demonstrari, ut possit intellegi. De pondSre autem vasorum non est necesse loqui. Sufffcit igTtur ita dici: «Іапсет» vel «discum» vel «pateram"15. Sed adscribenda etiam materia est, utrum argentea an aurea an alia auae sit.

Quod si quis argentum infectum 6petat, et massam argenteam dicere et pondus debebit ponere17. Signati argenti numerum debebit complecti, veluti aureos tot pluresve furto ei18 abesse.

De veste quaerTtur, an color eius dicendus sit19. Et verum est colorem eius dici oportere, ut, quemadmodum in vasis dicTtur «patera aurea», ita et in veste color dicatur.

Qui ea mente alienum quid contrectavit, ut lucrifaceret, tametsi mut§to consilio20 id domTno postea reddTdit, fur est: nemo enim tali peccato paenitentia sua21 nocens esse desTnit.

(Ulp.)

furvus, a, um — мрачный, совершенночерный; niger, gra, grum — черный; obscuro — abl. loci; obscurum, I л — тьма, мрак; aufero, abstuli, ablatum, auferre — уносить, отнимать, похищать

cogitatio, onis f— перевести: намерение

3 — abnego, avi, atum, are— отрицать, отказываться

intercipio, сері, ceptum, ёге — здесь: захватывать, присваивать; occulto, avi, atum, are— утаивать

contrectatlo, onisf— похищение, растрата, присвоение; frauduldsus, a, um— обманный, мошеннический; lucrifaciendigratia— с целью извлечения выгоды

parvl refert — не имеет большого значения; cuius — gen. possessivus

alicubl— где-либо, где-то, где бы то ни было

adtamen (attamen) — однако же, все же; eoloci— в то место, туда; pertulerit— см.: perfero; quo— куда; destmo, avl, atum, are— утверждать, назначать, определять, выбирать

— perfero, tuli, latum, ferre — приносить

— convenlri— здесь: быть признанным; orlgo... nonfuitmanifesti— начальный момент... не содержал признаков кражи с поличным

— ibidem— там же; deprehensidne— abl. causae; deprehensio, onisf— поимка (на месте преступления)

— abscondo, condi, condltum, ere — прятать, скрывать

— adicere alicui rei — перевести: включатьвпонятиечего-либо; accurro, curri, cursum, ere — спешить, гнаться, бежать; abiecto (см.: abiicere) furto — abl. absolutus

— transiens — parti сі p. praes. act. от transeo; adprehendo (apprehendo), prehendi, prehensum, ere — хватать, схватывать, поймать

— lanx, lands f— чашка, миска; discus, I m— (круглое) блюдо; pat6ra, ae f— чаша, жертвенныйсосуд

— argentuminfectum— необработанное серебро (т. е. металл, а не предмет из металла)

— massa, ае f— слиток; речь идет о том, что для argentuminfectumнужно указывать, что это был слиток, а также называть его вес (pondus)

— signatumargentum— деньги (серебро государственной чеканки); complector, plexussum, plecti— перевести: излагать; tot— столько (-то); furto— abl. causae; ei— dat. possessivus

9 — color, oris m— цвет

— mutato consilio — abl. absolutus

— tali peccato — abl. absolutus; paenitentia sua — abl. causae; paenitentia, ae f— раскаяние

De iniuriis

Iniuria ex eo dicta est, quod non iure1 fiant: omne enim, quod non iure fit, iniuria fieri dicTtur. Hoc generalTter. SpecialTter autem iniuria dicTtur contumelia.

Interdum iniuriae appellatione damnum, culpa2 datum, significatur, ut in lege Aquilia dicSre solemus; interdum iniquitatem iniuriam3 dicTmus, nam cum quis inlque vel iniuste sententiam dixit, iniuriam, ex eo dictam, quod iure et iustitia4 caret, quasi non iuriam, contumeliam autem a contemnendo.

Iniuriam autem fiSri Labeo ait aut re aut verbis: re, quotiens manus inferuntur; verbis autem, quotiens non manus inferuntur, [sed] convicium fit. Omnemque iniuriam aut in corpus inferri aut in dignitatem aut ad infamiam pertinere: in corpus fit, cum quis pulsatur; ad dignitatem, cum comes matronae abducTtur; ad infamiam, cum pudicitia adtemptatur5.

Item aut per semet6 ipsum alicui fit iniuria aut per alias personas. Per semet, cum directo ipsi cui7 path familias vel matri familias fit iniuria. Per alias, cum per consequents8 fit, cum fit liberis meis vel servis meis vel uxori nuruive. Spectat enim ad nos iniuria, quae in his fit, qui vel potestati nostrae vel affectui9 subiecti sunt.

(Ulp.)

Si viro iniuria facta sit, uxor non agit, quia defendi uxores a viris, non viros ab uxorYbus10 aequum est.

(Paul.)

Illud relatum peraeque est eos, qui iniuriam pati possunt, et facere posse. Sane sunt quidam, qui facere non possunt, ut puta furiosus et inpObes, qui doli capax11 non est. Namque hi pati iniuriam solent, non facere. Cum enim iniuria ex affectu facientis consistat, consequens erit dicere hos12, sive pulsent sive convicium dicant, iniuriam fecisse non videri.

Itaque pati quis iniuriam, etiamsi non sentiat, potest, facere [autem] nemo [potest], nisi qui scit se iniuriam facere, etiamsi nesciat, cui faciat. Quare si quis per iocum percutiat aut dum certat, iniuriarum13 non tenetur.

Si quis homTnem liberum ceciderit, dum putat servum suum, in ea causa est, ne iniuriarum teneatur.

Non solum is iniuriarum tenetur, qui fecit iniuriam, hoc est qui percussit, verum ille quoque continetur, qui dolo fecit vel qui curavit, ut cui mala pugno14 percuteretur. Iniuriarum actio ex bono et aequo est et dissimulatione15 aboletur. Si quis enim iniuriam dereliquerit, hoc est statim passus ad anTmum suum non revocaverit, postea ex paenitentia remissam iniuriam non potSrit recolere16.

Convicium iniuriam esse Labeo ait. Convicium autem dicTtur vel a concitatione vel a conventu, hoc est a collatione vocum. Cum enim in unum complures voces conferuntur, convicium appellator, quasi convocium.

Convicium non tantum praesenti, verum absenti quoque fieri posse Labeo scribit. Proinde si quis ad domum tuam venerit te absente, convicium factum esse dicTtur. Idem et si ad stationem vel tabernam ventum sit, probari17 oportere. Fecisse convicium non tantum is videtur, qui vociferatus est, verum is quoque, qui concitavit ad vociferationem alios vel qui summisit18, ut vociferentur. Si quis virgTnes appellasset, si tamen ancillari veste vestTtas, minus peccare videtur; multo minus, si meretricia veste femTnae, non matrum familiarum vestTtae19 fuissent. Si igTtur non matronali habTtu20 femTna fuerit et quis earn appellavit vel ei comTtem abduxit, iniuriarum tenetur. ComTtem accipere debemus eum, qui comitetur21 et sequatur et (ut Labeo ait) sive liberum sive servum sive masculum sive femTnam. Et ita comTtem Labeo deffnit, «qui frequentandi caus§ ut sequeretur destinatus22 in publTco privatove abductus fuerit». Inter comTtes utTque paedagogi erunt.

Abduxisse videtur, ut Labeo ait, non qui abducere comTtem coepit, sed qui perfecit, ut comes cum ea non esset. Abduxisse autem non tantum is vidStur, qui persuisit comTti, ut earn desereret23. Ten§tur hoc

edicto non tantum qui comTtem abduxit, verum etiam si quis eorum quem appellavisset adsectatusve24 est.

Appellare est blanda oratione alterlus pudicitiam adtemptare; hoc enim non est convicium, sed adversus bonos mores adtemptare.

Qui turpTbus verbis utTtur, non temptat25 pudicitiam, sed iniuriarum tenetur. Aliud est appellare, aliud adsectari: appellat enim, qui sermone pudicitiam adtemptat, adsectatur, qui tacTtus frequenter sequTtur. Adsidua enim frequentia quasi praebet nonnullam infamiam.

(Ulp.)

Si servus servo fecerit iniuriam, perinde agendum [est], quasi si domTno fecisset.

(Paul.)

— non iure — abl. modi

— interdum— иногда, подчас, изредка; culpa— abl. causae

— iniquitatem iniuriam (dicTmus) — acc. duplex; IniquTtas, atis f —-

несправедливость

— iniuste— неправедно, несправедливо; inique— несправедливо, нечестно; lureetiustitia— abl. inopiae

— это предложение зависит от предыдущего, продолжая высказывание Лабеона в форме косвенной речи; pulso, avi, atum, are— бить, избивать; comesmatrdnae— спутник (спутница) матроны; abduco, duxl, ductum, ere— уводить, отвлекать, похищать, соблазнять; этическими нормами Древнего Рима не допускалось появление благородной женщины на людях без сопровождающих; следовательно, действия, направленные на то, чтобы лишить матрону ее спутника (спутницы), носили заведомо оскорбительный характер (см. нижеследующий текст); adtempto (attempto, attento), avi, atum, are— испытывать, склонять, уговаривать, посягать, покушаться

— semet— met— усилительная частица, которую иногда можно отразить в переводе словом «именно»; в данном случае можно ограничиться переводом слова «se»

— directo— прямо, непосредственно; cui— неопределенное местоимение (dat. obiectiindirecti)

— consequentia, aef— следствие; perconsequentias— опосредованно, через последствия

— affectus, usm— здесь: привязанность, доброе расположение, любовь, дружба

— a viris... ab uxorTbus — abl. auctoris

— inpQbes= impubes; dollсарах — злоумышленный, злоумышленник, способный к злому умыслу

— hos — і. е. furiosos et impuberes

— quare — поэтому; iniuriarum — gen. criminis

— cui— неопр. мест.; mala, aef— челюсть; щека; pugnus, і m— кулак; удар кулака

— dissimulatio, onisf— здесь: пренебрежение оскорблением — 16 — derelinquo, reiiqul, relictum, ere— оставлять, пренебрегать, бросать- recdlo, colul, cultum, ere— здесь: вновь вспоминать

statio, onisf— положение, местопребывание, стоянка, почтовая станция; probari [convicium] — имеется в виду, что и в действиях того лица, которое является, чтобы поносить другого adstationemveltabemam, обнаруживаются признаки все того же правонарушения

— vociferor, atussum, arl— восклицать, кричать, говорить; concTto, avi, atum, are— подстрекать; voclferatlo, onisf— возглас, крик, вопль,. выкрикивание; submitto (summitto), mlsi, missum, ere— перевести: подсылать

— appellasset= appellavisset; appello, avi, atum, are— перевести: зазывать, приставать, совращать; ancillaris, е — отличающий рабыню; vestio, Tvi (ii), Ttum, Tre— покрывать, одевать, наряжать; meretricius, а, um— свойственный продажным женщинам

— matronal! habitu— abl. qualitatis; matronalis, e— свойственный матроне, отличающий почтенную замужнюю женщину; habTtus, us m — вид, облик, внешность

comTtor, atussum, ari— провожать, сопровождать

— этот фрагмент можно перевести в следующем порядке: quidestinatus, utsequeretur [matronam], frequentandicausa; frequento, avi, atum, are— посещать, быть в многолюдных местах

— persuadeo, suasi, suasum, ire— побуждать, склонять; desero,

serul, sertum, ere — оставлять, покидать

quem — неопр. мест.; adsector (assector), atus sum, an —. следовать, преследовать

— tempto (tento), avi, atum, are — посягать, покушаться

— adsiduus (assiduus), a, um— постоянный, настойчивый, непрекращающийся; оседлый; frequentia, aef— многочисленность, толпа, здесь: сопровождение, присутствие, неотступное следование

Veratii delectamentum

Cum legem [de damno iniuria dato] Labeo in libris, quos ad duodecim tabulas conscripserit, non probaret, inquit:

«L. Veratius fuit egregie homo inprobus atque inmani vecordia1. Is pro delectamento habebat os hominis liberi manus suae palma verberare2. Eum servus sequebatur, ferens crumenam, plenam assium3. Ut [Veratius] quemque depalmaverat4, numerari statim secundum duodecim tabulas quinque et viginti asses iubebat.

Propterea, — inquit [Labeo], — praetores postea hanc [legem] abolescere et relinqui censuerunt iniuriisque aestumandis recuperatores se datGros edixeruntV

(Gelt.)

Лабеон критикует здесь закон о неправомерно нанесенном ущербе (damnuminiuriadatum), по которому за избиение свободного гражданина должен быть уплачен штраф в размере 300 ассов, за избиение раба — 150 ассов, за нанесенное оскорбление — 25 ассов.

egregie— весьма, чрезвычайно; inprdbus= improbus; inmani= immani; immanis, e— огромный, чудовищный, необузданный; vecordia, aef— сумасбродство; inmanivecordia— abi. qualitatis

перевести в следующем порядке: verberareos (acc.) liberihomrnispalma (abl.) suaemanus (gen.); deiectamentum, і n— удовольствие, наслаждение; os, orisn— лицо, рот; palma, aef— здесь: ладонь, кисть [руки]; verbero, avi, atum, are— бить

— crumena, ae f— кошелек; as, assis m — acc

— ut— как только; depalmo, avi, atum, are— давать пощечину, из-бивать

— abolesco, levi, ere— перевести: предать забвению; iniurlisaestumandis— abl. abs.; aestumandis= aestimandis; edixerunt— издали эдикт; recuperatoresse— acc. duplex; recuperator, orism— снова приобретающий; рекуператор, член суда по спешным имущественным вопросам (другими словами, дела такого рода перешли в ведение преторов)

De locatione et conductione

Locatio et conductio, cum naturalis [iuris] sit et omnium gentium, non verbis, sed consensu contrahTtur, sicut emptio et venditio.

(Paul.)

Locatio et conductio1 proxTma est emptioni et venditioni isdemque2 iuris regulis constTtit: nam ut emptio et venditio ita contrahTtur, si de pretio convenerit3, sic et locatio et conductio contrahi intellegTtur, si de mercede convenerit. Adeo autem familiaritatem? alTquam habere videntur emptio et venditio, item locatio et conductio, ut in quibusdam quaeri soleat, utrum emptio et venditio an locatio et conductio. Ut ecce si cum aurifice mihi convenerit, ut is ex auro suo anulos mihi faceret certi ponderis certaeque formae et acceperit verbi gratia5 trecenta, utrum emptio et venditio sit an locatio et conductio? Sed placet6 unum esse negotium et magis emptionem et venditionem esse. Quod si ego aurum dedero mercede pro opera constitute7, dubium non est, quin locatio et conductio sit.

1 (Gai.)

в приведенном здесь фрагменте речь идет только об одном виде locatioetconductio, а именно о iocatioetconductiooperis, т. е. договоре подряда

proxTmus, a, um — ближайший; Isdem — abl. pi. отidem, eadem,

idem

— convenio, veni, ventum, Tre— здесь: достигать соглашения

— familiarTtas, atis f— близость, родство

ecce— вот, и вот; aurTfex, ffcism— ювелир, золотых дел мастер; verbigratia— к примеру

— placet (безличн.) — ясно, по-видимому

— mercede ... constitute — abl. absolutus

De adquirendo rerum dominio

Quarundam rerum dominium nanciscTmur1 iure gentium, quod ratione naturali inter omnes homines peraeque2 servatur, quarundam iure civlli, id est iure proprio civitatis nostrae.

Et quia antiquius ius gentium cum ipso genere humano prodTtum est, opus est, ut de hoc prius referendum sit. Omnia igTtur animalia, quae terra, mari, caelo4 capiuntur, id est ferae bestiae et voiucres, pisces, capientium5 fiunt.

Quod enim nullTus6est, id ratione naturali occupanti concedttur. Nec interest, quod ad feras bestias et voiucres, utrum in suo fundo quisque capiat an in alieno. Plane, qui in alienum fundum ingredTtur venandi aucupandive gratia, potest a domTno, si is provident7, iure prohiberi, ne ingrederetur. Quidquid autem eorum8 ceperTmus, eo usque nostrum esse intellegTtur, donee nostra custodia co§rcetur. Cum vero evaserit custodiam nostram et irr naturalem libertatem se receperit, nostrum esse desTnit et rursus9 occupantis fit.

Naturalem autem libertatem recipere intellegTtur, cum vel oculos nostros effugerit vel ita sit in conspectu10 nostro, ut difficTlis sit eius persecutio. Illud quaesTtum est, an fera bestia, quae ita vulnerata sit, ut сарі possit, statim nostra esse intellegatur. Trebatio placuit statim nostram esse et eo usque nostram videri, donee earn persequamur, quod si desierTmus11 earn persequi, desinere nostram esse et rursus fieri occupantis, Itaque si per hoc tempus, quo earn persequTmur, alius earn ceperit eo anTmo12, ut ipse lucrifaceret, furtum videri nobis13 eum commississe.

Plerique non alTter putaverunt earn nostram esse, quam si earn ceperTmus, quia multa accidere possunt, ut earn non capiamus: id verius est.

(Gai.)

Quod in Iit6re quis aedificaverit, eius erit. Nam litora publTca non ita sunt, ut ea, quae in patrimonio sunt populi, sed ut ea, quae primum a natura prodTta sunt et in nullTus adhuc dominium pervenerunt14. Nec dissimTlis condicio eorum est atque piscium et ferarum, quae simul atque adprehensae • sunt, sine dubio eius, in cuius potestatem pervenerunt, dominii fiunt.

(Neratius)

Item quae ex hostTbus capiuntur, iure gentium statim capientium fiunt. Adeo quidem, ut et liberi homTnes in servitutem deducantur15; qui tamen, si evasSrint hostium potestatem, recipiunt pristTnam libertatem.

(Gai.)

In omnTbus, quae in eandem speciem reverti non possunt, dicendum est, si materia manente species dumtaxat forte muteta sit, veluti si meo aere statuam aut argento18 scyphum fecisses, me eorum dominum manere (Paul.),

nisi voluntate domTni alterlus id nomTne factum sit; propter consensum enim domTni tota res eius fit, cuius nomTne facta est.

(Callistratus)

Sed si meis tabulis navem fecisses, tuam navem esse, quia cupressus17 non maneret, sicuti nec lana, vestimento facto, sed cupresseum aut laneum18 corpus fieret19. Proculus indTcat hoc iure nos uti, quod Servio et Labeoni placuisset. In quibus propria qualTtas exspectaretur, si quid addTtum erit, toti cedit, ut statuae — pes aut manus, scypho — fundus aut ansa, lecto — fulcrum, navi — tabdla, aedificio — cementum20. Tota enim eius sunt, cuius ante fuerant.

(Paul.)

Si epistulam tibi misero, non erit ea tua, antequam tibi reddTta fuerit.

(Labeo)

Nunquam nuda traditio transfert dominium, sed ita, si Venditio aut alTqua iusta causa praecesserit21, propter quam traditio sequeretur.

Thensaurus est vetus quaedam depositio pecuniae, cuius non exstat memoria, ut iam dominum non habeat: sic enim fit eius, qui invenSrit22, quod non alterlus sit. Alioquin si quis afiquid vel lucri causa vel metus vel custodiae condiderit23 sub terra, non est thensaurus: cuius etiam furtum fit.

(Paul.)

nanciscor, nactussum, nanciscl— случайно приобретать, находить

— peraeque— равным образом, точно так же

— antlquius— сравн. степ, прилаг. ср. рода antiquum; proditumest— здесь: появилось, возникло

— terra, marl, caelo — abl. loci

— volucer, volucris, volucre — пернатый; plscis, is m— рыба; capientium — gen. possessivus

— nullTus — gen. possessivus; ratione naturali — abl. causae

— venor, atus sum, art — охотиться; aucupor, atus sum, ari — ловитьптиц, заниматьсяловлейптиц; a domino — abl. auctoris; provideo, vldi. visum, ёге — раньшеувидеть, заранеезаботиться

eorum — gen. partitivus

evado, vasi, vasum, ёге — ускользнуть, избежать, убежать; reciperese— возвратиться; rursus— вновь, опять

0 — effugereoculos— скрываться из глаз; conspectus, usт — поле зрения, обзор

11 — eousque— до тех пор; desierlmus— см.: deslno

eo anlmo — с тем намерением

(ucrifacio, feci, factum, ёге — получать прибыль, быть в выигрыше; nobis— dat. possessivus

— primum— сначала,' изначально; prodeo, ii (ivi), Itum, ere— передавать; innulilus (gen. possessivus) — подразумевается слово «bonis»; pervenlreindominium— поступать в собственность

— deduco, duxl, ductum, ёге — уводить

— materia manente — abl. absolutus; meo aere ... argento — из

моей меди ... из серебра

meis tabulis — из моих досок; cupressus, I f— кипарис

18 — vestimentofacto— abl. absolutus; cupresseus, a, um— сделанный из кипариса, кипарисовый; laneus, a, um— сделанный из шерсти, шерстяной

10 — corpus, oris п — перевести: предмет

— exspecto, avl, atum, are— перевести: рассматривать; fulcrum, In— ножка (у кровати); cementum (caementum), In— бут, щебень

— praecido, cessi, cessum, ere— предшествовать, иметь преимущество

— cuius — gen. memoriae; invenio, v§ni, ventum, Tre — находить, изобретать

2 — alioquin— в ином случае; condere— здесь: прятать

De adquirenda vel amittenda possessione

Possessio appellata est, ut et Labeo ait, a sedTbus quasi positio, quia naturalTter teneretur ab eo, qui ei insistit1. Dominiumque rerum ex naturali possessione coepisse Nerva-filius ait. eiusque rei vestigium remanere in his, quae terra, mari caeloque capiuntur; nam haec protTnus ебгит3fiunt, qui primi possessionem ебгитadprehenderint.

Item bello4 capta, et insula, in mari enata, et gemmae, lapilli, margarTtae, in litorTbus inventae, eius fiunt, qui primus ебгит5 possessionem nanctus est. ApiscTmur autem possessionem per nosmet ipsos8.

MunicTpes7 per se nihil possidere possunt, quia universi consentTre non possunt. Forum autem et basificam hisque similia non possTdent, sed promiscue8 utuntur.

Possideri autem possunt, quae sunt corporalia. Et apisclmur possessionem corpdre et anTmo, neque per se anTmo aut per se corpore9. Quod autem dixTmus et согрбгеet anTmo adquirSre nos deb§re possessionem, non utTque ita accipiendum est, ut qui fundum possidere velit, omnes glebas circumambulet10. Sed sufficit quamlTbet partem eius fundi introTre, dum mente et cogitati6ne hac11 sit, uti totum fundum usque ad termTnum velit possidere.

Incertam partem rei possidere nemo potest, veluti si hac mente sis, ut quidquid Titius possTdet tu quoque velis possidere. Neratius et Proculus et solo anTmo non posse nos adquirere possessionem, si non antecedat naturalis possessio. Ideoque» si thensaurum in fundo meo posTtum sciam, continuo me possidSre, simul atque possidendi affectum ЬаЬиёго, quia quod desit naturali possession!*, id animus implet12. Is enim, qui nescit, non possTdet thensaurum, quamvis fundum possideat.

In amittenda quoque possessione affectio eius, qui possTdet, intuenda est13; itSque si in fundo sis et tamen nolis eum possidere, protTnus amittes possessi6nem. IgTtur amitti et anTmo solo potest.

quamvis adqulri non potest. Sed et si anTmo solo possideas, licet alius in fundo sit, adhuc tamen possTdes.

Si quis nuntiet domum a latronYbus occupatam, et domTnus, timore conterntus, по1иёгйaccedSre14, amisisse eum possessionem placet. Quod si servus vel colonus, per quos согрбгеpossidebam, decesserint discesserintve15, anTmo retinebo possessionem. Et si alii tradiderim, amitto possessionem. Nam constat possidere nos, donee aut nostra voluntate discesserTmus aut vi deiecti fuerTmus.

Si servus, quem possidebam, pro НЬёгоse gerat, ut fecit SpartScus, et iudicium liberale pati paratus sit, non videbTtur a domTno possideri, cui se adversarium praeparat16. Sed hoc ita verum est, si diu in libertate moratur. Alioquin, si ex possessione servitOtis in libertatem reclamaverit et liberale iudicium imploraverit, nihTIo minus in possessione mea est et anTmo eum possideo, donee liber fuerit pronuntiatus17.

(Paul.)

слово possessio, действительно, происходит от «possideo», в свою очередь, возникшего из сочетания прилагательного «potis, е» (мощный, сильный, способный) и глагола sido(сижу); sedes, isf— сиде-нье, кресло; место, местоположение; «positio», onisf— посадка, положе-ние; позиция; teneriabaiTquo— быть занимаемым кем-либо; eiinsistit— находится на нем

vestigium, iiп — след, отпечаток; terra, mari, caelo — abl. loci

protTnus — перевести: тотчас, немедленно; eorum — gen. possessivus

4 — bello — abl. loci (илиtemporis)

enascor, natus sum, nasci — вырастать, возникать; gemma, ae f — гемма, самоцвет; iapillus, I m— драгоценныйкамень; margarTta, ae f — жемчужина; eorum — gen. partitivus

apiscor, aptus sum, apisci — получать, захватывать, усваивать; per nosmet ipsos — букв.: черезнассамих

— munTceps, cTpism (f)— гражданин муниципального города

— promiscue — вместе, сообща

согрбге — в предмете, предметно, фактически; anTmo— в намерении, сознательно; perseanTmo— в намерении самом по себе (в намерении как таковом); persecorpore— в самом по себе наличии предмета

— utTque— во всяком случае; gleba, ае f— ком земли; circumambulo, avi, atum, are— обходить, осматривать

— Ыгоёо, ii (Tvi), Ttum, Tre— входить, вступать; menteetcogitatidnehac— abl. loci; mens, mentisf— здесь: решение, настроение- cogitatio, onisf— намерение, мысль, план

— desit — praesens coniunct. отdesum, defuj, deesse; anTmus implet — восполняетнамерение

— affectio, onisf— намерение; intueor, tuTtussum, tueri— пристально вглядываться, иметь в виду, учитывать, принимать во внимание

— nuntio, avi,' atum, are— объявлять; latro, onism— разбойник; conterreo, rui, rTtum, ere— напугать; accedo, cessi, cessum, ere— под* ходить, войти, приблизиться

— colonus, і m— колон, крестьянин, земледелец-арендатор, колонист, переселенец; decedo, cessi, cessum, ere— уходить, уезжать; discedo, cessi, cessum, ere— расходиться, отделяться, уезжать

— iudiciumliberatepati— пройти через выяснение в суде вопроса о своей свободе; seadversarium— acc. duplex; cui— т.е. domTno; prae^aro, avl, atum, are— готовить, быть готовым

1 — reclamo, avi, atum, are— громко возражать, шумно протестовать, громко выкрикивать; настаивать; impldro, avl, atum, are— просить, умолять; pronuntio, avi, atum, are— объявлять, выносить решение

De effractorTbus et expilatonbus

De his, qui carcere effracto1 evaserunt, sumendum supplicium divi fratres2 Aemilio Tironi rescripserunt. SaturnTnus etiam probat in eos, qui de carcere eruperunt sive effractis forTbus sive conspiratione cum ceteris, qui in eadem custodia erant, capTte puniendos; quod si per neglegentiam custodum evaserunt, levius puniendos3.

Expilatonbus, qui sunt atrociores fures (hoc enim est expilatores), in opus publTcum vel perpetuum vel temporarium dari solent, honestiores autem ordTne ad tempus moveri vel fines patriae fuberi excedere4. Quibus nulla specialis poena rescriptis principafibus inposTta est; idcirco causa cognTta liberum erit arbitrium statuendi ei, qui cognoscit.

SimYli modo et saccular» et directarii6 erunt puniendi, item effractQres. Sed enim divus Marcus effractorem equTtem Rom§num, qui effracto perforatoque pariete7 pecuniam abstulerat, quinquennio abstinere iussit provincia Africa, unde erat, et urbe et Italia®.

(Ulp.)

Inter effractores varie animadvertTtur. Atrociores enim sunt nocturni effractores, et ideo hi, fustTbus caesi, in metallum dari solent10. Diurni vero effractores post fustium castigationem11 in opus perpetuum vel temporarium dandi sunt.

(Paul.)

— effractor, oris m— взломщик; expilator, oris m— грабитель, расхититель; carcere effracto — abl. absolutus

— sumo, sumpsi, sumptum, ёге — здесь: назначать, определять, применять; divifratres— Марк Аврелий и Луций Вер

— erumpo, гйрі, ruptum, ёге — вырываться; effractisforibus— abl. absolutus; effringo, fregi, fractum, ёге — выламывать, взламывать; foris, Isf— дверь, ворота; conspiratio, onisf— согласие, сговор, заговор; conspiratione— abl. modi; levius— сравн. степ, от «levTter»

— temporarius, a, um— временный; ordTne— abl. limitationis; moveo, movi, motum, ere— перевести: изгонять; excedo, cessi, cessum, ere— уйти, уехать, покинуть, оставить

— idcirco— поэтому, по этой причине; ei— dat. possessivus; causacognTta— abl. absolutus

— saccularius, iim— вор-карманник; directarius, IIm— вор-взломщик

— effractoperforatoqueparlete— abl. absolutus; perfdro, avi, atum, are— пробуравливать, просверливать, пробивать; paries, etism— стена

— provincia Africa, urbe, Italia — abl. separationis; abstineo, tinul, tentum, ere — удерживать, недопускать, воздерживаться

— varieanlmadvertere— привлекать к разной мере ответственности

10 — nocturnus, a, um— ночной — diurnus, a, um— дневной, действующий днем; castigatio, onisf— наказание, порицание; очищение

De re militari1

Miles, qui in commeatu agit, non videtur rei publTcae causa abesse2.

(Ulp.)

MilTtum delicta sive admissa aut propria sunt aut cum ceteris communia; unde et persecutio aut propria aut communis est. Proprium militire est delictum, quod quis uti miles admittit3. Dare se milTtem, cui non licet, grave crimen habetur; et augetur, ut in ceteris delictis, dignit5te, gradu, specie militiae4.

(Arrius Menander5)

Poenae milTtum huiusce modi sunt: castigatio, pecuniaria multa, типёгитindictio, militiae mutatio, gradus deiectio, ignominosa missio®. Nam in metallum aut in opus metalli7 non dabuntur nec torquentur.

Emansor8 est, qui, diu vagatus, ad castra rearedTtur0. Desertor10 est, qui, per prolixum tempus vagatus, reducTtur . Is, qui exploratione em§net12 hostibus insistentTbus13, aut qui fossato recedit4, capTte puniendus est.

Qui statiQnis munus reliquit, plus, quam emansor est: itaque pro modo delicti aut castigatur15 aut gradu militiae deicTtur. Si praesTdis vel cuiusvis praeposTti ab excubati6ne16 quis desistat, peccatum desertionis subTbit17. Si plures simul primo deseruSrint, deinde intra certum tempus reversi sint, gradu pulsi, in diversa loca distribuendi18 sunt. Sed tironfbus19parcendum est; qui si iterato hoc admisSrint, poena competenti adficiuntur20.

Is, qui ad hostem confQgit et rediit, torquebTtur ad bestiasque vel in furcam damnabTtur, quamvis milTtes nihil eorum patiantur21. Et is, qui volens transfugSre22 adprehendus est, capTte punTtur. Sed si ex improvTso, dum iter quis facit, capTtur ab hostTbus, inspecto vitae eius praecedentis actu venia ei dabTtur, et, si expleto tempore militiae redeat, ut veter§nus restituetur et emerTta accipiet23.

Miles, qui in bello arma amTsit vel alienavit, capTte punTtur; humane24 militiam mutat. Qui аіібпа arma subrTpit, gradu militiae pellendus est.

In bello qui rem, a duce prohibTtam, fecit aut mand§ta non serv§vit, capTte punTtur, etiamsi res bene gessSrit.

(Modestinus)

Omne delictum est milTtis, quod alTter, quam discipfFna commGnis exTgit, committTtur: veluti segnitiae crimen vel contumaciae vel desidiae25.

Qui manus intulit praeposTto28, capTte puniendus est. Augetur autem petulantiae27 crimen dignitate praeposTti. Contumacia omnis adversus ducem vel praesTdem milTtis capTte punienda est. (Arrius Menander)

Proditores, transfugae plerumque capTte puniuntur et, exauctorati28, torquentur: nam pro hoste, non pro milTte habentur.

(Tarruntenus Paternus29)

Qui se vulneravit vel alias mortem sibi conscTVit, imperator Hadrianus rescripsit, ut modus eius rei statutus sit, ut, si impatientia doloris aut taedio30 vitae aut morbo aut furore aut pudore mori maluit, non animadvertatur in eum, sed ignominia mittatur. Si nihil tale praetendat31, capTte puniatur.

(Arrius Menander)

— militaris, e — воинский, военный

— commeatus, us m— отпуск

utl — как, в качестве

4 — daresemilftem— поступить на воинскую службу; gradus, usm— здесь: звание; speciesmilitiae— род войск

ArriusMenander— Аррий Менандр, юрист конца II — нач. Illв. н. э., советник Септимия Севера и Каракаллы

— huiusce= huius; castigatio, onisf— здесь: бичевание, телесное наказание; multa, aef— штраф; munerumindictio— назначение повинностей (имеются в виду munerapublTca, т. е., по определению Помпония, такие обязанности «частного лица, из которых возникает польза для отдельных граждан и для всех граждан в целом», например использование на общественных работах, взыскание части имущества, уплата государственных налогов за сограждан и т. д.); delectio, onisf— здесь: понижение; Ignomindsus, a, um— сопровождающийся позором; missio, onisf— увольнение

— opus metaili — рудничные работы

— emansor, orism— солдат, покинувший свое подразделение (с намерением вернуться)

vagor, atussum, ari— скитаться, удаляться, отсутствовать; regredior, gressussum, gredi— возвращаться назад

desertor, oris m— дезертир

prolixus, atum— продолжительный; reducTtur— если отложительный глагол regredTturуказывает на добровольный характер возвращения emansdris, то данный глагол, напротив, прямо говорит о принуждении (что и отличает дезертирство от самовольной отлучки)

— exploratio, onisf— разведка; emaneo» mansl, mansum, ere— перевести: не вернуться

— hostibusInsistentibus— abl. absolutus; Insisto, sfitl, —, ёге — становиться, наступать, теснить, преследовать

— fossato — abl. separationis; fossatum, і n — ров; recedo, cessl, cessum, ёге — отступать, бежать

— statlo, onisf— перевести: пост; castTgo, avi, atum, are— порицать, карать, здесь: применять телесное наказание

— excubatio, onisf— несение караула, стояние на страже; охрана

— desisto, stTtl, stttum, ёге — отказываться, уклоняться; peccatumsubTre— подпадать под обвинение

18— pello, pepuli, pulsum, ёге — перевести: лишать; distribuo, tribul,

butum, ёге — распределять

_ .

tiro, tiromsт — молодой солдат, новобранец

— parco, peperci, ёге — щадить, проявлять снисхождение; iterato— повторно; poenaadf^re— нести наказание; competens, entis—

подходящий, надлежащий, соответствующий

confugio, fugl, ёге — бежать; furca, ае f— здесь: вилообразный крест (орудие пытки и казни); quamvis... patiantur— солдаты, как явствует из вышеприведенного фрагмента, не подвергались пыткам; однако перебежчики не рассматривались как солдаты уже в силу самого своего поступка

22— transfuglo, fugl, fugTtum, ёге — перебегать

ImprovTsus, a, um— непредвиденный; exImprovTso— непреднамеренно; inspectoactu— abl. absolutus; actus, usm— здесь: ход, события; venia, aef— снисхождение; veteranus, Im— ветеран, старый солдат; emeritum, In— солдатская пенсия за выслугу лет

— humane— (букв.: по-человечески) в случае более снисходительного отношения

segnitia, ае f— нерасторопность, медлительность (т. е. йесвое- временное выполнение распоряжений); contumacia, ае f— здесь: неповиновение, неподчинение; desidia, ае f— бездействие

— Intullt— см.: тГёго; praeposTtus, Iт — вышестоящий, командир

— petulantia, ае f— дерзость, наглость; своеволие, распущенность

— prodltor, orisт — предатель; transfuga, ае т — перебежчик; exauctoro, avi, atum, are— увольнять с воинской службы

— TarruntenusPaternus— Таррунтен (или Таррунтений) Патерн, бывший префектом преторианцев и казненный в 183 г. н. э., один из первых юристов, разрабатывавших римское военное право

— conscio, scTvl, scTtum, їге — принимать, причинять; impatlentia... taedlo— abl. causae; impatientla, aef— нестерпимость, невозможность терпеть; taedium, Ил — отвращение

— praetendo, tend!, tentum, ere— перевести: приводить в оправдание

De re judicata et de effectu sententiarum1

Res judicata dicTtur, quae finem controversiarum pronuntiatione iudTcis accTpit; quod vel condemnatione vel absolutione contingit2.

(Modestinus)

Qui damnare potest, is absolvendi quoque potestatem habet.

(Paul.)

Duo iudTces dati diversas sententias dederunt. Modestinus respondit utramque sententiam in pendenti3 esse, donee competens iudex4 unam earum confirmaverit.

(Modestinus)

Pomponius scribit, si uni ex pluribus iudiclbus, de liberali causa5 cognoscenti, de re non liqueat, cetiri autem consentiant, si is iuravirit sibi non liquere, eo quiescente ceteros, qui consentiant, sententiam proferre, quia, etsi dissentlret, plurium sententia optineret6.

(Paul.)

Tunc autem universi iudTces intelleguntur iudicare, cum omnes adsunt.

(Marcellus)

Duo ex tribus iudiclbus uno absente iudicare non possunt, quippe omnes iudicare iussi sunt7. Sed si adsit et contra sentiat, statur duorum sententia: quid enim minus verum est omnes iudicasse8?

(Celsus)

Actorum verba emendare tenore sententiae perseverante9 non est prohibitum.

(Hermogenianus10)

Decreta a praetorlbus LatTne interponi11 debent.

(Tryphoninus)

Contumacia eorum, qui ius dicentis non obtempSrant, litis damno12 coircetur. Contumax est, qui tribus edictis proposTtis vel uno13 pro tribus, quod vulgo peremptorium appellator, litteris evocStus, praesentiam sui14 facere contemnet. Poenam contumacis non patltur15, quem adversa valetGdo vel maioris causae occupatio defendit18. Contumaces non videntur, nisi qui, cum oboecfTre deberent, non obsequuntur, id est qui ad iurisdictionem eius, cui negant obsequi, pertinent17.

(Hermogenianus)

Iudex, posteaquam semel sententiam dixit, postea iudex esse deslnit. Et hoc iure utlmur, ut iudex, qui semel vel pluris vel minoris18 condemnavit, amplius corrigSre sententiam suam non possit; semel enim male seu bene officio functus est19.

Post rem iudicStam vel iureiurando declsam20 vel confessionem, in iure factam, nihil quaerltur post orationem divi Marci21, quia in iure confessi pro iudicatis habentur.

Quidam consul§bat, an valeret sententia, а тіпбге viginti quinque annis iudlce data. Et aequisslmum est tueri sententiam, ab eo dictam, nisi minor decern et octo annis sit. Certe, si magistratum minor gerit, dicendum est iurisdictionem eius non improbari. Et si forte ex consensu iudex minor datus sit, scientfbus his, qui in eum consentiebant, rectissTme dicTtur valere sententiam. Proinde, si minor praetor, si consul ius dixerit sententiamve protulSrit, valebit; princeps enim, qui ei magistratum dedit, omnia gerere22 decrevit.

(Ulp.)

resjudicata— решенное дело, дело, по которому вынесено решение* effectus, usт — исполнение, реализация

controversia, ае f— спор; pronuntiatldne— abl. causae; pronuntiatio, onisf— объявление (решения); absolutio, onisf— перевести: оправдание; contingo, tigi, tactum, ere— перевести: происходить

3 — inpendenti— в состоянии неопределенности (ср. русское «в подвешенном состоянии»)

competens — подходящий, надлежащий, соответствующий

deliberal! causa— по делу, касающемуся свободы

— liqueo, liqui (licui), ёге — быть ясным, быть очевидным; iuro, avi, atum, are— клясться, присягать; eoquiescente— abl. absolutus; quiesco, quiivi, quietum, ёге — перевести: молчать, воздерживаться от высказывания; dissentio, sensi, sensum, Tre— не соглашаться, расходиться во мнении; орМпёге1 = obtiniret

— unoabsente— abl. absolutus; quippe— конечно, разумеется; ибо^ ведь; iussisunt— см.: Iubeo

statur — устанавливается, утверждается; iudicasse = iudicavisse

— tenoresententiaeperseverante— при условии, что смысл решения останется неизменным; tenor, orisт — непрерывный ход, смысл

— Hermogenianus— Гермогениан, юрист IIIв. н. э., возможно, яв-лявшийся составителем Кодекса Гермогениана (см. personalia)

interpono, posui, posTtum, ёге — ставить, вводить, выдвигать

contumacia, ае f— упорство, упорная неявка в суд; damnumlitis— ущерб в тяжбе

contOmax, acis — упорнонеявляющийсявсуд, tribus edictis prop^osTtis ... uno — abl. absolutus

peremptorius, a, um — губительный, окончательный, пресекающийвсеспоры, неподлежащийобсуждению; praesentia, аеf— перевести: явка; praesentia sui = praesentia sua

patior poenam — несу наказание

adversavaletQdo— болезнь, плохое самочувствие, нездоровье; occupatio, onisf— перевести: занятость; defendo, fend!, fensum, ёге — перевести: оправдывать

oboedio, Tvi, Ttum, Tre— слушать, слушаться, повиноваться; obsequor, quutus (cutus) sum, sequi— уступать, подчиняться

pluris ... minoris — gen. criminis

19 — fungor, functussum, fungi (cabl.или с acc.)— осуществлять, исполнять (что-л.)

при склонении iusiurandum (iusiurandum) меняются окончания обеих частей, составляющих это слово, как если бы это были отдельные слова (с подобной моделью мы уже встречались при склонении неопределенного местоимения «unusquisque»); при этом iusизменяется по IIIскл., aiurandum— по II скл.:

N. iuslurandum

G. lurislurandl

D. iuriurando

Acc. Iuslurandum

Abl. iureiurando

decTsus, a, um — перевести: прекращенный

— divus Marcus = Marcus Aurelius

gerere — перевести: ведать, распоряжаться

De pollicitationTbus1

Si pollicTtus quis fuSrit rei publTcae opus se factGrum vel pecuniam datQrum, in usQras non convenietur2. Sed si moram coepSrit facere, usQrae accedunt.

Non semper autem obligari eum, qui pollicTtus est sciendum est Si quidem ob honorem promiserit decretum sibi3 vel decernendum vel ob aliam iustam causam, tenebTtur ex pollicitatione. Sin vero sine causa promiserit, non erit obligatus. Et ita multis constitutionTbus et veterTbus et novis continetur.

Item si sine causa promisSrit, coepSrit tamen facSre, obligStus est, qui coepit. Coepisse sic accipTmus, si fundamenta iecit vel locum purgSvit. Sed et si locus illi petenti5 destin§tus est, magis est6, ut coepisse videatur. Item si apparatum7 sive impensam in publico posuit8.

Pactum est du6rum consensus atque conventio, pollicitatio vero offerentis sofas promissum.

Et ideo illud est constitutum, ut, si ob honorem pollicitatio fuSrit facta, quasi debTtum exigatur.

1 (Ulp.)

pollicitatio, onisf— обещание; здесь имеется в виду одностороннее обязательство лица осуществить тот или иной вид работ в обще-ственных интересах (например, установить монумент или проложить дорогу в ознаменование своего вступления в должность)

inusurasnonconveniitur— (обещанное) не будет обрастать процентами

obhondrem— по случаю вступления в почетную должность; slbi— dat. auctoris

fundamentum, In— основание, фундамент; laclo, iecl, iactum, ere— перевести: закладывать; purgo, avl, atum, are— очищать, расчищать

5— illi petenti — dat. commodi; Illi petenti —• particip. coniunctum

^ — magisest— дело обстоит, скорее, так

apparatus, usm— приготовление, подготовка, предварительные мероприятия

publicum, Iп - государственное имущество, государственные угодья; государство; общественное место

De appellationTbus

Appellandi usus quam sit frequens quamque necesssarius, nemo est, qui nesciat, quippe cum1 iniquitstem iudicantium vel imperitiam

recomgat; licet nonnumquam bene latas sententias in peius reformet, neque enim utique2 melius pronuntiat, qui novissTmus sententiam latOrus est3.

(Ulp.)

Ab exsecutore sententiae appellare non licet Sed ab eo, qui sententiam male interpretari dicTtur, appellare licet, si tamen is interpretandi potestatem habuit, velut praeses provinciae aut procurator Caesaris: ita tamen, ut in causis appellations reddendis hoc solum quaeratur, an iure interpretatum sit5. Idque divus Antonius rescripsit. Alio condemnato6 is, cui interest, appellare potest. Qualis est, qui, per procuratorem expertus, victus est7, nec procurator suo nomTne appellet. Item si emptor de proprietate victus est, eo cessante auctor eius appellare poterit; aut si auctor egerit et victus sit, non est deneganda emptori8 appellandi facultas.

(Macer)

Cum quidam propter violentiam iudTcis non ipsi, a quo appellavit, dedit libellos, sed pubfice proposuisset9, divus Severus veniam ei dedit et permTsit ei causas appellationis agere.

(Marcianus)

Illud sciendum est eum, qui provocavit, non debere conviciari ei, a quo appellat: ceterum oportebit eum plecti10.

(Ulp.)

Si expressim sententia contra iuris rigorem data fuerit, valere non debet: et ideo et sine appellatione causa denuo induci potest12.

Non iure profertur sententia, si specialTter contra I6ges vel senatus consultum vel constitutionem fuerit prolata13. Unde si quis ex hac sententia appellaverit et praescriptione summotus sit14, minTme confirmatur ex hac praescriptione sententia. Unde potest causa ab initio agitari15.

(Modestinus)

1 — frequens, entis — широкораспространенный; quippe cum — таккак^ несомненно

imperitia, ae f— неопытность; recorrTgo, rexl, rectum, ere — ис-правлять, улучшать; utique — перевести: привсехобстоятельствах, обя-зательно; latas — см.: «fero»

novissTmus— здесь: самый последний; latOrus— см.: «fero»

— exsecutor, oris т — исполнитель

— interpreter, atussum, ari— толковать, объяснять, решать, принимать решение; incausisappellatidnisreddendis— в тех делах, по которым подается апелляция

— alio condemnato — abl. absolutus

— qualis = tails; experior, pertus sum, Tri — здесь: судиться; victus est — перевести: проиграл (дело)

— eo cessante — abl. absolutus; cesso, avi, atum, are — перевести: неявлятьсявсуд; auctor, oris m — здесь: представитель; emptdri — dat. commodi

— libellus, і m— перевести: жалоба, прошение; propono, posui, posTtum, ere— перевести: обнародовать

— convicior, atussum, ari— ругать, поносить; plecto, ere— наказывать, карать

— expressim— явно, со всей очевидностью; rigor, orisт — твердость, строгость, непреклонность, суровость

— denuo— заново, снова; induco, duxi, ductum, ere— вводить, проводить, затевать, допускать, вносить; смысл фрагмента в том, что апелляция подается только в тех случаях, когда незаконность решения неочевидна и есть необходимость в квалифицированном пересмотре дела

— profSro, tull, latum, ferre — выносить

— praescrlptio, onisf— предписание; возражение; summoveo (submoveo), movi, motum, ere— удалять, сгонять, отстранять

— agTto, avi, atum, are— перевести: подвергать критике, оспаривать

De variis et extraordinariis cognitionTbus1

Praeses provinciae de mercedTbus ius dicere solet, sed praeceptorTbus tantum studiorum liberalium2. Liberalia autem studia accipTmus, quae Graeci eXeuftepia appellant: rhetores continebuntur, grammatTci, geometrae3. Medicorum quoque eadem causa est, quae professorum, nisi quod iustior, cum hi salGtis homTnum, illi studiorum curam agant4; et ideo his quoque extra ordTnem ius dici debet.

Sed et obstetrlcem audiant, quae utTque mediclnam exhibere videtur. Medicos fortassis5 quis accipiet etiam eos, qui alicuius partis corporis vel certi doloris sanitatem pollicentur: ut puta si [morbus] auricularius, si fistulae vel [morbus] dentium6. Non tamen si incantavit, si inprecatus est7, si, ut vulgari verbo impostorum utar, exorcizavit8. Non sunt ista mediclnae депёга, tametsi sint, qui hos sibi profuisse9 cum praedicatione adfirment10.

An et philosophi professorum numero sint? Et non putem, non quia non religiosa11 res [philosophia] est, sed quia hoc primum profiteri eos oportet mercennariam operam spernere12.

Proinde ne iuris quidem civTlis professorTbus ius dicent: est quidem res sanctissTma civTlis sapientia, sed quae pretio nummario non sit aestimanda nec dehonestanda, dum in iudicio honor petTtur, qui in ingressu sacramenti offerri debuit13. Quaedam enim, tametsi honeste accipiantur, inhoneste14tamen petuntur. Ludi quoque litterarii magistris, licet non sint professores, tamen usurpatum est, ut his quoque ius dicatur: iam et librariis et notariis et calculatoribus sive tabulariis .

Sed ceterarum artium opificTbus sive artificibus, quae sunt extra littSras vel notas posTtae, nequaquam18 extra ordTnem ius dicSre praeses debebit.

In honorariis advocatorum ita versari iudex debet, ut pro modo litis proque advocati facundia et fori consuetudTne et iudicii1, in quo erat actGrus, aestimationem adhibeat, dummodo licTtum honorarium quantTtas non egrediatur; ita enim rescripto imperatSris nostri et patri eius18 continetur.

Verba rescripti ita se habent19: «Si lulius Maternus, quem patronum causae tuae20 esse voluisti, fidem susceptam exhibere paratus est, earn dumtaxat pecuniam, quae modum legitTmum egressa est, repetere debes21».

Advocatos accipere debemus omnes omnTno, qui causis agendis quoquo studio operantur; non tamen qui pro tractatu22, non adfutGri causis23, accipere quid solent, advocatorum numero erunt.

(Ulp.)

Cognitionum numerus cum ex variis causis descendat, in депёгаdivTdi facTle non potest, nisi summatim24 dividatur. NumSrus ergo cognitionum in quattuor fere genera divTdi potest: aut de hononbus sive munenbus gerendis agitatur, aut de re pecuniaria disceptatur25, aut de existimatione alicuius cognoscTtur, aut de capital! crimTne quaerTtur.

Existimatio est dignitatis inlaesae status, legTbus ac morTbus comprobatus, qui ex delicto nostro auctoritate legum minuTtur aut consumTtur26.

MinuTtur existimatio, quotiens manente libertate circa statum dignitatis poena plectTmur: sicuti cum relegatur quis vel cum ordTne movetur vel cum prohibetur honorTbus publTcis fungi vel cum plebeius fustTbus caedTtur vel in opus publTcum datur vel cum in earn causam quis incTdit, quae edicto perpetuo infamiae causa enumerator.

(Callistratus)

1 — cognitio extraordinaria ( = extra ordlnem) — экстраординарноесудопроизводство; названотаквпротивоположностьрегулярномусудопроизводству(ordo iudiciorum privatorum). Возникновение cogn. extraord. в эпоху Августа знаменовало усиление судебной власти, сосредоточенной в руках принцепса (или его представителя), который мог дать исковую защиту (actionemdare) в случаях, не предусмотренных действующими актами. Экстраординарное судопроизводство имело менее формальный ха-рактер, что давало возможность подчас удовлетворять претензии истца гораздо оперативнее, нежели inordTneiudiciorumprivatorum, а также су-щественно расширить круг правовых проблем, требовавших судебного разрешения больший

praeceptor, orisт — наставник, учитель; merces, edisf— плата, вознаграждение, гонорар; studialiberalia— свободные, или благородные, искусства (интеллектуальтные профессии, которые считались благородными, т. е. подобающими свободным людям, например риторика, медицина, юриспруденция и т. п.)

єА.єи0?ріа(греч.) — свойственное свободному человеку; rhetor, orisт — ритор, учитель красноречия; grammatTcus, Iт — грамматик, филолог; geometra,ае т — землемер, здесь: геометр, математик — medTcus, І m— врач; professor, orism— преподаватель; при пе-реводе можно расставить слова так: cumhi [agantcuram] salQtishomTnum, illiagantcuramstudiorum; studium, iiл - перевести: наука, учение, занятие; agerecuram— иметь попечение, заботиться

— obstetrix, trTcisf— повивальная бабка; medicTna, aef— врачебное искусство; exhibeo, bui, bTtum, ёге — показывать, демонстрировать, являть; fortassls(= forsTtan) — пожалуй, возможно

— dolor, orism— перевести: болезнь; sanltas, atisf— здоровье, выздоровление; morbusauricularis— ушная болезнь; fistQIa, aef— свищ; dens, dentism— зуб

— incanto, avl, atum, are— перевести: ворожить, заговаривать; inprecor(= imprecor), atussum, ari— воссылать моления (о здоровье)

— vulgaris, е — обычный, общеизвестный, простонарбдный; impostor, orisт - обманщик; exorcizo, are— изгонять духов, демонов

9— profuisse — infinit. perfecti отprosum, proful, prodesse

— praedicatio, onis f— провозглашение, похвала, прославление; adfirmo (= affirmo), avi, atum, are — утверждать

— rellgiosus, a, um — перевести: благочестивый

— profiteor, fessussum, eri— объявлять, признавать; преподавать; mercennarius, a, um— платный, предоставляемый за вознаграждение; sperno, sprevi, spretum, ere— презирать, отвергать, пренебрегать (здесь чувствуется явно ироническое отношение Ульпиана к учителям философии, которые, проповедуя нестяжательство и бескорыстие, брали с учеников плату за уроки)

— nummarius, a, um— денежный; dehonesto, avi, atum, are— порочить, бесчестить, компрометировать, обесславить; sacramentum, І п — здесь: денежный залог (который стороны вносили с тем, чтобы проигравшая процесс сторона теряла внесенные деньги); sacrament! — gen. generis; iningressu— в начале; honor, orism— перевести; вознаграждение, гонорар; iniudiciopetere— добиваться в ходе прения сторон; offero, obtOli, oblatum, offerre— предоставлять, вносить. Смысл этой фразы заключается в том, что непорядочно добиваться выплаты гонорара, когда стороны вносят деньги в качестве sacramentum; другими словами, нет ничего неприличного в получении вознаграждения, но домогаться гонораров недостойно юриста. Нужно помнить, что во времена республики услуги адвоката всегда носили характер одолжения или дружеской услуги, а потому были бесплатными, и только начиная с эпохи принципата адвокаты могли претендовать на оплату своих профессиональных услуг.

— honeste— перевести: прилично; inhoneste— перевести: неприлично

5 — luduslitterarlus— начальная школа; magister, triт — учитель, наставник; usurpatumest— принято; iibrarius, II m— перевести: учитель грамоты; calculator, orisт — учитель арифметики; notarius, iim— писец, стенограф, секретарь; tabularius, II л — секретарь, архивариус, счетовод

— opTfex, fTcisт — ремесленник, мастер; artlfex, ficisт — мастер, художник, творец; extralitterasetnotas— букв.: вне букв и знаков (т. е. вне письма и счета); nequaquam— никоим образом, отнюдь

1 — in— здесь: в отношении; honorarium, ІІ л — (добровольное) вознаграждение за услуги; versari— здесь: обращаться, поступать; facundia, ае f— красноречие; proconsuetudTneforietludlcii— в соответствии с тем, что принято в судебной практике (данного места); egredior, gressussum, grddi— выдвигаться, выходить за пределы, вы-ступать, превосходить

— rescripto Imperatoris nostrl et patrls eius — речьидеторескриптеJI. Септимия Севера (правившего с 193 по 211 г. н. э.) и его сына Каракаллы (М, Аврелия Севера Антонина Августа, императора с 211 по 217 г. н. э.)

verba... itasehabent— слова, содержащиеся в рескрипте, таковы

— patronuscausaesuae— адвокат по его делу

— repetere— перевести: требовать назад; таким образом, клиент Юлия Матерна может требовать возврата не всей суммы гонорара, но только той ее части, которая выходит за рамки законного масштаба оплаты

pro tractatu — в качестве обсуждения

— adfuturus, a, um — part і с. futuri activi отadsum, adfui, — adesse

summatim — поверхностно, в общих чертах

— discepto, avi, atum, are— разбирать, рассматривать, решать, вести разбирательство

— existimatio, onisf— оценка, репутация; inlaesus (illaesus), a, um— неповрежденный; consumo, sumpsi, sumptum, ёге — перевести: уничтожать, вести к исчезновению

— manentelibertate— abl. absolutus; circa- перевести: относительно, в отношении; prohibeo, ui, Ttum, ёге — отстранять, запрещать; ordTnemovere— лишать сословного статуса, лишать сословных привилегий (например, членства в сенате); incTdo, cTdi, ёге — падать, попадать, оказываться; edictumperpetuum— эдикт на весь срок, или постоянный эдикт (издавался претором при вступлении в должность и содержал программу его служебной деятельности). См. также статью о Юлиане в разделе personalia.

De obligationTbus

і.

Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio quodam iure ex variis causarum figuris1. Obligationes ex contractu aut re contrahuntur aut verbis aut consensu2.

Re contrahTtur obligatio mutui datione. Mutui autem datio consistit in his rebus, quae pondere, numero mensurave constant, veluti vino, oleo, frumento, pecunia numerata3, quas res in hoc damus, ut fiant accipientis4, postea alias receptOri eiusdem generis et qualitcitis. Is quoque, cui rem alTquam commodamus, re nobis obligator, sed is de ea ipsa re, quam acceperit, restituenda5 tenetur.

Is quoque, apud quem rem alTquam deponlmus, re nobis tenetur; qui et ipse de ea re, quam acceperit, restituenda tenetur.

Verbis obligatio contrahTtur ex interrogatione et responsu, cum quid dari fierive nobis stipulemur. Sed aut proprio nomine quisque obligatur aut alieno. Qui autem alieno nomine obligatur, fidejussor vocatur. Et plerumque ab eo, quem proprio nomine obligamus, alios accipTmus, qui eadem obligatione teneantur, dum curamus, ut quod in obligationem deduxlmus, tutius® nobis debeatur.

Consensu fiunt obligationes in emptionlbus venditionlbus, locationlbus conductionlbus, societatlbus, mandatis. Ideo autem istis modis consensu diclmus obligationem contrahi, quia neque verborum neque scripturae ulla proprietas desideratur, sed sufffcit eos, qui ne- gotia gerunt, consentlre. Unde inter absentes quoque talia negotia contrahuntur, veluti per epistulam vel per nuntium. Item in his contractlbus alter alteri obligatur de eo, quod altirum alteri ex bono et aequo praestare oportet.

(Gai.)

Obligationum substantia non in eo consistit, ut alTquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum alTquid vel faciendum vel praestandum.

Non satis autem est dantis esse nummos et Лёпaccipientis, ut obligatio nascatur, sed etiam hoc anTmo7 dari et acclpi, ut obligatio constituatur. Itcique si auis pecuniam suam donandi causa dedSrit mihi, quamquam et donantis fuerit et mea fiat, tamen non obligabor ei, quia non hoc inter nos actum est. Verborum quoque obligatio constat, si inter contrahentes id agatur; nec enim si per iocum puta vel demonstrandi intellects causa ego tibi dixero: «spondes?», et tu responderis: «spondeo», nascetur obligatio.

(Paul.)

Ex maleficio nascuntur obligationes, veluti ex furto, ex damno, ex raplna9, ex iniuria. Quae omnia unTus generis sunt. Nam hae re tantum consistunt, id est ipso maleficio, cum alioquin ex contractu obligationes non tantum re consistant, sed etiam verbis et consensu.

(Gai.)

Non figGra litterarum, sed oratione, quam exprlmunt litterae, obligamur, quatenus placuit non minus valere, quod scriptGra, quam quod voclbus lingua figuratis10 significaretur.

(PauL)

Etiam nudus consensus sufffcit obligation!, quamvis verbis hoc exprlmi possit. Sed et nutu solo pleraque consistunt11.

(Modestinus)

2.

Obligamur aut re aut verbis aut simul utroque aut consensu aut lege aut iure honorario aut necessitate aut ex peccato.

Re obligamur, cum res ipsa intercedit12. Verbis, cum praecedit interrogatio et sequTtur congruens responsio. Re et verbis parTter13 obligamur, cum et res interrogation! intercedit, consentientes in afiquam rem. Ex consensu obligari necessario ex voluntate nostra videmur. Lege obligamur, cum obtemperantes legTbus alYquid secundum praeceptum legis aut contra facTmus. lure honorario obligamur ex his, quae edicto perpetuo vel magistratu fieri praecipiuntur vel fieri prohibentur. Necessitate obligantur, quibus non licet aliud facire, quam quod praeceptum est; quod evinit in necessario herede. Ex peccato obligamur, cum in facto quaestionis summa consistit14.

(Modestinus)

maleficium, iin— преступление, правонарушение, проступок; figura, aef— перевести: категория

— re, verbis, consensu — abl. instrument!

— pecunia numerata — наличные деньги

— in hoc — стем; accipientis — gen. possessivus

этотфрагментможноперевестивследующемпорядке: sed is tenetur de restituenda ea ipsa re, quam acceperit

deducdre— перевести: вводить, включать; tutius— сравн. степ, от «tute»

7 — dantis — gen. possessivus; hoc anTmo — abl. modi

6 — donantis — gen. possessivus

— rapTna, ae f— ограбление

— quatenus— поскольку; placuit... valere... quod— acc. cuminfinitivo; vocTbuslinguafiguratis— словами, сказанными устно

— nutus, us/7? — кивок, наклон головы; знак согласия; воля, повеление

— intercedere— выступать в виде средства, являться предметом, быть в центре внимания

— parTter — в равной мере

— summa,ае f— перевести: суть, сущность; таким образом, обязательство expeccatoопределяется по итогам расследования правонарушения

Stellionatus

Stellionatus accusatio ad praesTdis cognitionem1 spectat. Stellionatum autem obTci posse his , qui dolo quid fecerunt, sciendum est, scilTcet si aliud crimen non sit, quod obiciatur. Quod enim in privatis iudiciis est de dolo actio, hoc in criminTbus3 stellionatus persecutio. Ubicumque igTtur titulus criminis deficit, illic stellionatus obiciemus. MaxTme in his locum habet: si quis forte rem, alii obligatam, dissimulata obligatione4 per calliditatem alii distraxerit vel permutavirit vel in solQtum dedSrit5: nam hae omnes species6 stellionatum contTnent.

Sed et si quis merces supposuerit vel obligatas avert§rit vel si corruperit, aeque7 stellionatus reus erit. Item si quis imposturam fecSrit

vel collusionem in песетalteffus, stellionatus poterit postulari8. Et ut generalTter dixSrim, deficiente titulo crimTnis hoc crimen locum habet, nec est opus9 species enumerare.

Poena autem stellionatus nulla legitTma est, cum nec legitTmum crimen sit.

(Ulp.)

— cognitio, onisf— здесь: судебная компетенция, ведение

— obicloalicuialTquid— предъявляю кому-либо обвинение в чем-либо

— in crimTnis — т. е. in criminTbus publTcis; crimen publTcum = judicium publTcum — публичноеобвинение

— dissimulata obligatione — abl. absolutus; dissimulo, avi, atum, are — прятать, утаивать, скрывать

— caliidTtas, atis f— искусство, хитрость, козни, злоумышление; distraho, traxi, tractum, ere — расторгать, разрывать, распродавать; permuto, avi, atum, are — менять, подменять; dare in solutum — даватьвкачествеоплаты

— species, ei f— вид

— suppono, posul, posTtum, ere— подкладывать, подменять; averto (avorto), verti (vorti), versum (vorsum), ёге — отворачивать, отводить, откладывать, уносить, увозить, растрачивать, похищать, скрывать; aeque— в равной мере

— impostura, aef— обман; collusio, onisf— тайное соглашение, сговор; nex, necisf— насильственная смерть, убийство; postulo, avl, atum, are— перевести: обвинять, привлекать к судебной ответственности

— deficiente titulo — abl. absolutus; nec est opus — инетнеобходимости

De praevaricatione

Praevaricator est quasi varicator1, qui diversam partem adiuvat prodTta causa sua2. Quod nomen Labeo a varia certatione tractum ait: nam qui praevaricatur, ex utraque parte constTtit3, quin immo4 ex alteri.

Is autem praevaricator proprie dicTtur, qui publTco iudicio accusavSrit: cetSrum5 advocatus non proprie praevaricator dicTtur. Quid ergo de eo fiet? Sive privato iudicio sive publTco praevaricatus sit8, hoc est prodirit causam, hie extra ordTnem solet punTri.

(Ulp.)

praevaricator, orism— двурушник; varicator, orism— тот, кто широко расставляет ноги при ходьбе (т. е. как бы пытается идти сразу по двум дорогам)

2 — prodTta causa sua — abl. absolutus; prodTta — см.: «prodo*

certatio, onis f— ссора, состязание, соревнование; tractum — см.: «traho»; constTtit ex — действуетвинтересах

quin Immo — а отнюдь не

ceterum — перевести: в других случаях

— praevarTcor, atussum, ari— действовать непрямо, кривить душой, двурушничать

De custodia vel exhibitione1 reorum

De custodia reorum proconsul aestimare solet, utrum in carcerem recipienda sit persona an milTti tradenda vel fideiussorTbus committenda vel etiam sibi. Hoc autem vel pro crimTnis, quod obicTtur, qualitate, vel propter amplissTmas facultates vel pro innocentia2 personae vel pro dignitate eius, qui accusatur, facere solet.

Si quis reum crimTnis, pro quo satisdedit, non exhibuerit, poena pecuniaria plectTtur3. Puto tamen, si dolo non exhibeat4, etiam extra ordTnem esse damnandum. Sed si neque in cautione neque in decreto praesTdis certa quantTtas comprehensa est5, ac nec consuetQdo ostendTtur6, quae certam formam habet, praeses de modo pecuniae, quae inferri oporteat, statuet.

(Ulp.)

Si confessus fuirit reus, donee de eo pronuntietur, in vincula publica7 coiciendus est.

(Venuleius Saturninus)

— exhibitio, onisf— показ, демонстрация, предъявление в суде

— innocentia, аеf— безвредность, безопасность

satisdo, dedi, datum, dare— представлять обеспечение, гарантировать, вносить залог; plecterepoena— наказывать штрафом, штрафовать

— dolo— abl. modi; exhibeo, bui, bTtum, ere— перевести: доставлять в суд, предъявлять в суде

— comprehendo, prehendi, prehensum, ёге — здесь: устанавливать, назначать

пес consuetudoostendTtur— и не сложилась (определенная) практика

— vincCilapublTca— то же, что и сагсег

De lege lulia repetundarum

Lex lulia repetundarum pertTnet ad eas pecunias, quas qui in magistratu, potestate, curatione, legatione vel quo alio officio, munere, ministeriove publTco cepit, vel cum ex cohorte1 cuius eorum est. ExcTpit lex, a quibus licet accipire: a sobrTnis propioreve gradu cognatis suis, uxore2.

(Marcianus)

Lege lulia repetundarum tenetur, qui, cum alTquam potestatem haberet, pecuniam ob iudicandum vel non iudicandum decernendumve acceperit

(Macer);

vel quo magis aut minus quid ex officio suo facgret.

(Venuleius Saturninus)

— curatio, onis f— попечительство; legatio, onis f— посольство; ministerium, H /7 — служба, должность, занятие, пост; cohors, hortis f — перевести: окружение, свита

— sobrlnus, і т— двоюродныйбрат; sobrTna, ae f— двоюроднаясестра; propior, ius — болееблизкий

Ad senatus consultum Turpillianum et de abolitionTbus1 crimTnum

Accusatorum temerTtas2 tribus modis detegYtur et tribus poenis subicTtur. Aut enim calumniantur aut praevaricantur aut tergiversantur3. Calumniari est falsa crimTna intendere, praevaricari — vera crimTna abscondere, tergiversari — in universum ab accusatione desistire.

(Marcianus)

Qui destitirit, agere amplius4 et accusare prohibetur.

(Paul.)

Abolitio aut publTce fit ob diem insignem aut publTcam gratulationem

(Papinianus)

vel ob rem, prospire gestam

(Macer)

aut privatim actore postulante5. Tertio депёгеfit ex lege abolitio accusatore mortuo vel ex iusta causa impedito6, quomTnus accusare possit.

(Papinianus)

— senatusconsultumTurpillianum(61 г. н. э.) лишал права на возобновление иска и карал бесчестьем (infamia) тех, кто проявлял непорядочность при обвинении; abolitio, onisf— уничтожение, упразднение, отмена, забвение; амнистия

— temerTtas, atisf— опрометчивость, необдуманный поступок, легкомыслие

— calumnlor, atussum, ari— клеветать, оговаривать; tergiversor, atussum, ari— букв.г поворачиваться спиной; уклоняться, идти на попятную, увиливать

— destiterit— см.: «desisto»; amplius- перевести: в дальнейшем

— diesinsignis— знаменательный день; gratulatio, onisf— поздравление, торжественное принесение благодарности; prospere— благоприятно, счастливо, благополучно; gestus, a, um— см.: «дего»; privatim— в частном порядке; act5repostulante— abl. absolutus

— accusatore mortuo, ImpedTto — abl. absolutus; impedio, Tvl (ii), Ttum, Tre — мешать, препятствовать; iusta causa — abl. causae

De accusationlbus et inscriptionTbus1

Libellorum inscriptions conceptio2 talis est. «Consul et dies. Apud ilium praet6rem vel proconsulem Lucius Titius professus est se Maeviam lege lulia de adulteriis3 ream deferre, quod dicat earn cum

Gaio Seio in civitate ilia, domo illlus, mense4 illo, consulTbus illis, adulterium commisisse.»

UtTque enim et locus designandus est, in quo adulterium commissum est, et persona, cum qua admissum dicTtur, et mensis. Hoc enim lege lulia publicorum5 cavetur et generalTter praecipTtur omnTbus, qui reum alTquem deferunt: neque autem diem neque horam invTtus conprehendet6.

Quod si libelli inscriptionum legitTme ordinati non fuerint, rei nomen aboletur et ex integro repetendi reum potestas fiet7. Item subscribere debebit is, qui dat libellos se professum esse, vel alius pro eo, si littiras nesciat.

(Paul.)

Qui accusare possunt, intellegemus, si scierTmus, qui non possunt. Itaque prohibentur accusare alii propter sexum vel aetatem, ut mulier, ut pupillus; alii propter sacramentum®, ut qui stipendium merent9; alii propter magistratum potestatemve, in qua agentes sine fraude in ius evocari non possunt; alii propter delictum proprium, ut infames; alii propter turpem quaestum , ut qui duo iudicia adversus duos reos subscripta habent nummosve ob accusandum vel non accusandum acceperint; alii propter condicionem suam, ut libertTni contra patronos;

(Macer)

alii propter suspicionem calumniae, ut illi, qui falsum testimonium subornati dixerunt;

(Paul.)

nonnulli propter paupertatem, ut sunt qui minus, quam quinquaginta aureos habent.

(Hermogenianus)

— inscriptio, onisf— запись обвинения (то же, что libellusinscriptionis)

— conceptio, onisf— перевести: формула, формулировка

— professusest— см.: profiteor, fessussum, fiteri; lexluliadeadulteriis(изданный Августом в 18 г. до н. э.) определял меру ответственности за супружескую неверность, за сводничество, разврат и инцест

— mensis, isт — месяц; deferrealTquem— доносить на кого-либо; геа^ае f— обвиняемая, подсудимая

lexlulia [iudiciorum] publicorum(изданный Августом в 17 г. до н. э. вместе с lexiudiciorumprivatorum) сыграл роль развернутого гражданско-процессуального и уголовно-процессуального кодекса, введя мно-гочисленные усовершенствования в систему судопроизводства

praecipio, сері, ceptum, ere— предписывать; comprehendo (conprehendo), prehendi, prehensum, ere— перевести: сообщать, указывать

legitTme— по закону, законным образом (т. е. в соответствии с формулой, предусмотренной законом); ordTno, avi, atum, are— составлять; aboleo, levi, ITtum, ёге — уничтожать, упразднять, отменять; potestas= facultas; repeterereum- привлечь противника к ответу; exintegro- сызнова

sacramentum, іn— перевести: присяга

— stipendium, iin— жалование (которое выплачивалось солдатам); stipendlummerere- находиться на военной службе

— evoco, avi, atum, are— вызывать, приглашать; infamis, е — имеющий дурную репутацию, подвергнувшийся бесчестью, лишенный доброго имени; quaestus, usт — заработок, плата, корысть

1 — subornatus, a, um — нанятый, подкупленный

De publTcis iudiciis

Non omnia iudicia, in quibus crimen vertTtur, et pubiTca sunt, sed ea tantum, quae ex legTbus iudiciorum veniunt1.

(Macer)

Publicorum iudiciorum quaedam capitalia sunt, quaedam non capitalia. Capitalia sunt, ex quibus poena mors aut exilium est, hoc est aquae et ignis interdictio2: per has enim poenas eximTtur caput3 de civitate. Nam cetera non exilia, sed relegatiQnes proprie dicuntur: tunc enim civTtas retinetur. Non capitalia sunt, ex quibus pecuniaria aut in corpus alTqua соёгсШоpoena est.

(Paul.)

Is, qui reus factus est, purgare se debet nec ante potest accusSre, quam fuerit excusatus: constitutionTbus enim observatur, ut non relatione crimTnum4, sed innocentia5 reus purgetur. Illud incertum est, utrum ita demum accusare potest, si fuirit liberatus, an et si poenam subierit: est autem constitQtum ab imperatore nostro et divo patre eius6 post damnationem accusationem quem inchoare7 non posse. Sed hoc puto ad eos demum pertinere, qui vel civitatem vel libertatem amisSrunt.

(Ulp.)

— vertTtur — здесь: имеетместо; Мацерперечисляетэтизаконы: lex lulia maiestatis, lulia de adulteriis, Cornelia de sicariis et veneficiis (онаемныхубийцахиотравителях), Pompeia parricidii, lulia peculatus (оботчуждении, расхищенииилиповрежденииобщественногоимущества), Cornelia de testamentis, lulia de vi privata, lulia de vi pubiTca, lulia ambTtus (опредвыборнойкоррупции), lulia repetundarum, lulia de annona (опродовольствии)

— aquaeetIgnisinterdictio— букв.: «запрет воды и огня», другими словами — отказ во всех гражданских и имущественных правах для тех, кто отправлялся в изгнание (несанкционированное возвращение из которого приравнивалось к положению вне закона)

— exTmo, emi, emptum, ere — удалять, устранять; caput = persona

relatiocrimTnis— встречное обвинение (причем обвинение истца в том же правонарушении, в котором первоначально обвинялся ответчик)

5 — purgo, avi, atum, are— перевести: освободить от обвинения, обелить, очистить от подозрений; innocentia, aef— перевести: (доказанная) невиновность

— subeo, ii (Tvi), TtumTre (cacc.) - перевести: подвергнуться (чему-л.); abimperatorenostroetdivopatriseius— см. прим. 18 к тексту «De variis et extraordinariis cognitiombus»

— inchoo, avi, atum, are (cacc.) — начинать(ся), приступать (к чему-л.)

De quaestionTbus

In criminTbus eruendis1 quaestio adhiberi solet. Sed quando vel quatinus id faciendum sit, videamus. Et non esse a tormentis2 incipiendum et divus Augustus constituit neque adeo fidem quaestioni adhibendam, sed et epistula divi Hadriani ad Sennium SabTnum continetur.

Verba rescripti ita se habent: «Ad tormenta servorum ita demum venTri oportet, cum suspectus est reus et aliis argumentis ita probationi admovetur, ut sola confessio3 servorum deesse videatur».

Idem divus Hadrianus Claudio QuartTno rescripsit; quo rescripto illud expressit a suspectissTmo incipiendum et a quo facillTme posse verum scire iudex credidirit4. Ad quaestionem non esse provocandos eos, quos accusator de domo sua produxit, nec facile credendum subiectam earn, quam ambo parentes dicuntur caram filiam habuisse, rescripto divorum fratrum ad Lucium Tiberianum emisso5 declarator.

Qui quaestionem habitorus est, non debet specialTter interrogare, an Lucius Titius homicidium fecerit, sed generalTter, quis id fecerit: alterum enim magis suggerentis, quam requirentis6 videtur. Et ita divus Traianus rescripsit.

Quaestioni fidem non semper nec tamen nunquam habendam constitutionTbus declarator: etinim res est fragTlis7 et periculosa et quae veritatem fallat. Nam plerique patientia sive duritia8 tormentorum ita tormenta contemnunt, ut exprTmi eis verTtas nullo modo possit. Alii tanta sunt inpatients, ut quodvis mentTri9, quam pati tormenta velint: ita fit, ut etiam vario modo fateantur, ut non tantum se, verum etiam alios criminentur10. Praeterea inimicorum quaestioni fides haberi non debet, quia facile mentiuntur. Nec tamen sub praetextu inimicitiarum11 detrahenda erit fides quaestionis, causaque cognTta habenda fides aut non habenda.

(Ulp.)

eruo, rui, rutum, ёге — выкапывать, отыскивать, выяснять

2 — tormentum, і л — пытка

admoveo, movi, motum, ёге - придвигать, приближать, обращать, направлять; confessio, onisf— признание

reseribo, scripsi, scriptum, ere- письменно отвечать, писать в ответ; suspectissTmus, a, um— вызывающий наибольшее подозрение; crediderit— см.: 5 — provoco, avl, atum, are— перевести: приглашать, вызывать, до-пускать; пес facTIecredendumsubiectamearn, quamamboparentesdicunturcaramfiliamhabuisse— и не следует доверяться показаниям дочери, которую, как говорят, любят оба родителя (речь, по-видимому, идет о тех случаях, когда показания дочери могут изменить положение супругов, представших перед судом в качестве тяжущихся); divifratres— см. прим. 2 к тексту «DeeffractorTbusetexpilatorTbus»; emltto, mTsI, missum, ere— посылать, высылать, выпускать

8 — homlcldlum, IIл — убийство; виддёго, gessl, gestum, ёге — перевести: навязать; euggerentls... requirentis— gen. characeristicus

— fragTlls, e — здесь: шаткий, непрочный

— patient!!, duritla — abl. causae; durltia, ae f— твердость, неуяз-вимость

— inpatientia = impatientia; mentior, Ttus sum, Tri -— лгать

— сгітїпог, atussum, arl— обвинять, оболгать, оклеветать

— inimicitiae, arumf— враждебность, недружелюбие, неприязненные отношения

М. Tullius Cicero

De officiis

fragmenta

Трактат «Об обязанностях» является итоговым произведением Цицерона-философа как по времени написания (Цицерон работал над ним в середине 40-х гг. до н. э.), так и по обобщающему характеру высказываемых в нем идей. При этом нужно отметить, что идеи, разрабатываемые здесь Цицероном, следует отнести не только на счет его авторских заслуг: это идеи шире даже эпохи Цицерона и круга людей, близких ему. В трактате анализируются и резюмируются классические римские представления о нравственном долге, о добродетельном гражданине, о соотношении морали и закона, справедливости и добросовестности. Во времена великих катастроф, потрясавших основы римского государственного строя и сокрушавших многие судьбы, Цицерон рассуждает о незыблемых принципах, на которых в равной мере должна утверждаться и личная мораль, и общественные устои, вспоминает о событиях и лицах прошлого, давая оценку фактам, мнениям, людям. Deofficiisпо своему жанру едва ли является философским трактатом в собственном смысле слова. В нем нет ни глубины и отрешенности платоновского взгляда, ни всеохватного и всераспределяющего аристотелевского метода, здесь нельзя обнаружить и систематической теории: изложение теряется в разветвлениях перечислений, цитат из других авторов, многочисленных примеров из собственной практики. Однако Цицерон пишет о предметах, которые известны и интересны всем, изящный язык и острота взгляда сообщают даже частным его наблюдениям значимый характер, его эрудиция, позволяющая свободно ориентироваться в греческой и латинской литературе, его ирония, его неподражаемая способность соединять высокий, подчас патетический слог с эмоциональной живостью «городской речи» — все это сообщает трактату ту красоту и тот вес. которые были по достоинству оценены и в античную эпоху, и в средние века, и в Новое время. Нас же, помимо всего остального, интересует здесь та тематика, которая была актуальна для юристов классической и послекласснческой эпохи: определения справедливости, несправедливости, злого умысла и добросовестности, которые давались во времена Цицерона и значительно позже римскими правоведами-учеными, во многом перекликаются с содержанием трактата Deofficiis.

De iustitiae atque iniustitiae finTbus

LatissTme patet ea ratio, qua sociStas homTnum inter ipsos et vitae quasi communTtas continetur1. Cuius partes duae: iustitia, in qua virtGtis splendor est maxTmus, ex qua viri boni nominantur, et huic coniuncta beneficentia, quam eandem vel benignitatem vel liberalitatem appellari licet2.

Sed iustitiae primum munus est, ut ne cui quis noceat, nisi JacessTtus iniuria, deinde ut communTbus pro communTbus3 utStur, privatis ut suis. Sunt autem nulla natQra, sed aut vetere occupatione, ut qui quondam in vacua venerunt, aut victoria, ut qui bello potTti sunt, aut lege, pactione, condicione, sorte4. Ex quo fit, ut ager ArpTnas Arpinatium dicatur, Tusculanus — Tusculanorum; similisque est privatorum discriptio5.

Ex quo, quia suum cuiusque fit eorum, quae natQra fuerant communia, quod cuique optTgit, id quisque teneat; e quo si quis [quaevis] sibi appitet, violabit ius humanae societatis6. Sed quoniam, ut praeclare scriptum est a Platone, non nobis solum nati sumus ortusque7 nostri partem patria vindTcat, partem amTci, atque, ut placet StoTcis, quae in terris gignantur, ad usum homTnum omnia creari, homTnes autem homTnum causa esse generates, ut ipsi inter se aliis alii prodesse possent, in hoc natGram debemus ducem sequi8, commDnes utilitates in medium adferre, mutatiQne officiorum, dando. accipiendo, turn artTbus, turn opera, turn facultatTbus devincere homTnum inter homTnes societatem.

Fundamentum autem est iustitiae fides, id est dictorum conventorumque constantia et verTtas10. Ex quo, quamquam hoc videbTtur fortasse cuipiam durius, tamen audeamus imitari StoTcos, qui studiose exquTrunt, unde verba sunt ducta, credamusque, quia fiat, quod dictum est, appellatam fidem11.

Sed iniustitiae genera duo sunt, unum eorum, qui inferunt, alterum eorum, qui ab is, quibus infertur, si possunt, non propulsant iniuriam12. Nam qui iniuste impetum in quempiam facit aut ira aut alTqua perturbatione incitatus, is quasi manus afferre videtur socio13. Qui autem non defendit nec obsistit, si potest, iniuriae, tam est in vitio14, quam si parentes aut amTcos aut patriam deserat.

In omni iniustitia permultum intirest, utrum perturbatione alTquS anTmi, quae plerumque brevis est et ad tempus, an consulto et cogitata fiat iniuria15. Leviora enim sunt ea, quae repentlno alTquo motu accTdunt, quam ea, quae meditata et praeparata inferuntur16.

Sed incTdunt saepe tempora, cum ea, quae maxTme videntur digna esse iusto homTne eoque, quem virum bonum dicTmus, commutantur fiuntque contraria, ut reddere deposTtum, [etiam furioso] facSre promissum quaeque pertinent ad veritatem et ad fidem17, ea migrare interdum et non servare fit iustum18.

Referri enim decet ad ea, quae posui principio fundamenta iustitiae, primum ut ne cui noceatur, deinde ut commGni utilitati serviatur19. Ea cum tempore commutantur20, commutStur officium et non semper est idem. Potest enim accidSre promissum alTquod et conventum, ut id effTci sit inutYle vel ei, cui promissum sit, vel ei, qui promiserit21.

Nec promissa igTtur servanda sunt ea, quae sint is, quibus promiseris, inutilia, [nec] contra officium est maius anteponi minori, ut. si constitueris, cuipiam te advocatum in rem praesentem esse ven- tGrum atque interim gravTter aegrotare filius coepent, non sit contra officium non facere, quod dixeris, magisque ille, cui promissum sit, ab officio discedat, si se destitGtum queratur .

lam illis promissis standum non esse quis non videt, quae coactus quis metu, quae deceptus23 dolo promiserit? Quae quidem pleraque iure praetorio liberantur, nonnulla legTbus24.

MeminerTmus autem etiam adversus infimos25 iustitiam esse servandam. Est autem infima condicio et fortuna servorum, quibus non male praecipiunt, qui ita iubent uti, ut mercennariis, operam exigendam, iusta praebenda ,

Cum autem duobus modis, id est aut vi aut fraude, fiat iniuria, firaus quasi vulpecuiae, vis leonis27 videtur. Utrumque homTne alienissTmum28, sed fraus odio digna maiore. TotTus autem iniustitiae nulla capitalior quam eorum, qui turn, cum maxTme fallunt, id agunt, ut viri boni esse videantur29.

late— широко; pateo, ui, ere— быть открытым, заметным, обнаруживаться. простираться, распространяться; ratio, onisf— перевести: основание, положение; qua— abl. causae; communTtas, atisf— общность, общежитие, связь, общественная жизнь, общение

splendor, orisт — блеск, красота, величие; nominantur— получают имя, именуются; beneficentia, aef— добродетельность, благотворность, благодеяние; benignTtas, atisf— радушие, благосклонность, доброта, щедрость; liberalTtas, atisf—'благородство, великодушие, щедрость

lacesso, Tvi (ii), Ttum, ere— дразнить, беспокоить, нападать, подвергать; communTbusprocommunTbus— общим как общим

suntnulla- подразумевается:inalicuiusdominio; natura... occupatione... victoria... lege, pactione, condicidne, sorte— abl. causae; occupatio, onisf— занятие, захват;quondam— некогда, когда-то;vacuum, In— пустое место, незанятая земля;potior, potitussum, Tri -g- завладевать, захватывать;sors, sortisf— жребий, жеребьевка

exquo— поэтому, отсюда;agerArpTnas— Арпинская область; ArpTnas, atis— арпинский;[incolarum] Arpinatium, Tusculanorum— gen. possessivus; [ager] Tusculanus— тускуланская область; Tusculanus, a, um- тускуланский;privatorum— принадлежащего частным лицам;dlscriptio, onisf— разделение, распределение

6 — cuiusque— gen. possessivus; natura— по своей природе; obtlngo (optingo), tigi, — ere— прикасаться, выпадать на долю, доста- ваться; app§to, petlvi (petil), petltum, ere— хватать, захватывать; vi5io, avi, atum, are— совершать насилие, нарушать

7 — praeclare — прекрасно; Plato, onis m -Платон; a Platone — abl. auctoris; non nobis — dat. finalls; ortus, us m— появление, возникновение: ortus — gen. sing.

StoTcus, I m— стоик; glgno, genul, genltum, ere — рождать; creo, avi, atum, are — творить, создавать, порождать; депёго, avi, Stum, are — производить, порождать; natQram ... ducem — acc, duplex

— in medium adferre — ставитьвоглавуугла; mutatlo officl5rum — взаимныеобязанности; turn ... turn - то...то; devlncio, vinxi, vlnctum, ere — связывать, соединять, скреплять

— conventum, In- соглашение, уговор; verTtas, atisf— здесь: неложность, правдивость

— durius- перевести: чересчур сурово; imTtor, atussum, ari— подражать; studiose— настойчиво, усердно; exqulro, slvi, sTtum, ere— выискивать, исследовать; Цицерон предполагает, что слово «fides» происходит от слов «fit, quoddictumest— то, что сказано, делается (выполняется)»

— iniustitia, ае f— несправедливость; inferre— наносить, причинять* is= eis; propulso, avi, atum, are— отражать, устранять, отвращать

iniuste— несправедливо; impetus, usm— нападение, натиск; perturbatio, onisf— замешательство, волнение, возбуждение; incTto, avi, atum, are— побуждать; affero, attOli, allatum, afterre— прикладывать, налагать; socius, iim— перевести: согражданин

— obslsto, stTti, stTtum, ere— становиться поперек пути, противодействовать; esseinvitio— быть порочным, относиться к порочному образу действий

— permuitumInterest— имеет огромное значение; perturbationealTqua— abl. causae; adtempus— по вине обстоятельств; consulto— намеренно; cogTto, avi, atum, are— думать, обдумывать, мыслить

repenfihus, a, um— внезапный, непредвиденный; motus, usm— движение, порыв, волнение; medTtor, atussum, ari— обдумывать, намереваться, замышлять; praeparo, avi, atum, are— заранее готовить, подготавливать

17 — incTdo, cTdi, ere— падать, случаться; tempus, orisn— перевести: обстоятельство; maxTme— здесь: вполне, совершенно; dignus, а, um(с abl.) — достойный (кого-л., чего-л.); eoque— зависит от «digna»; facerepromissum- выполнять обещание, держать слово (данное кому-л.)

migro, avi, atum, are— переезжать, меняться, нарушать

refero, tuli, latum, ferre— нести назад, относить, связывать, сопоставлять, возвращать; posui— см.: «ропо»; principio— вначале

cum tempore — вместе с обстоятельствами

— el, cui — dat. commodi et incommodi

is = els (dat. commodi); antepono, posui, posTtum, ere — предпочитать, отдаватьпредпочтение, выдвигатьнапервыйплан; interim — вэтовремя; gravTter — тяжело; aegroto, are — бытьбольным;

magis— здесь: скорее; sisedestitotumqueratur— если станет жаловаться на то, что его подвели

— promississtare— выполнять обещанное; coactus— см.: «содо»; deceptus— см.: «decipio»

— quae ... liberantur — от таких ... освобождают

— meminerTmus — coniunctivus hortativus; adversus — поотношениюк; inflmus, a, um — низший

— quibus— в отношении которых, с которыми; uti— см.: «utor»; mercennarius, iim— наемник, поденщик; iustaргаеЬёге — предоставить причитающееся по праву

— vulpectilae ... leonis — gen. characteristicus: vulpecula, ae f — лисица

— homTneaiienissTmum— в высшей степени чуждо человеку

— nullacapitalior— ничто не преступно больше

De maletiosa iuris interpretati6ne

Existunt etiam saepe iniuriae calumnia quadam et nimis callTda, sed malitiosa iuris interpretatione1. Ex quo illud «summum ius summa iniuria» factum est iam tritum sermone proverbium2.

Quo in genere etiam in re pubiTca peccantur, ut ille, qui, cum triginta dierum essent cum hoste indutiae factae, noctu populabatur agros, quod dierum essent pactae, non noctium indutiae3. Ne noster quidem probandus, si verum est Q. Fabium Labeonem seu quem alium — nihil enim habeo praeter audltum — arbTtrum Nolanis et Neapolitans de finTbus a senatu datum, cum ad locum venisset, cum utrisque separatim locutum, ne cupTde quid agerent, ne adpetenter, atque ut regredi quam progredi mallent4. Id cum utrique fecissent, aliquantum agri in medio5 relictum est.

Itaque illorum finis sic, ut ipsi dixerant, terminavit; in medio relictum quod erat, populo Romano adiudicavit8. Decipere hoc quidem est, non iudicare. Quodcirca in omni est re fugienda talis sollertia .

— exsisto (existo), stTti, ere — возникать; calumnia ... interpretatione — abl. cause илиoriginis; calumnia, ae f— перевести: козни, коварство; callTdus, a, um — искусный, хитрый, лукавый; malitiosus, a, um — злонамеренный

— tritus, a, um — избитый, затасканный; proverbium, ii rt— пословица

— in re pubiTca — вгосударственноммасштабе, вгосударственныхделах; indutiae, arum f— перемирие; populo, avi, atum, are — опустошать, разорять; quod — поскольку; dierum ... pactae — вдоговореоперемирииречьшлаоднях

— noster — подразумеваетсяcivis; probo, avi, atum, are — перевести: одобрять; nihil enim habeo praeter audltum — вмоемраспоряжениитолькослухи; arbiter, triт — здесь: третейскийсудья; Nolanus, і т — ноланец, жительНолы (городвКампании); Neapolitanus, і т — жительНеаполя, неаполитанец; de finTbus — дляустановленияграниц; separatim — поотдельности; locutum — см.: «loquor»; cupTde — жадно,

28 665

сжадностью; adpetenter (= appetenter) — жадно, своекорыстно, корыстолюбиво; regredi — отойтиназад; progredt — продвинутьсявперед; mallent — см.: «malo»

— aliquantum— сколько-то, некоторое количество; Inmedio— посередине

— finis= fines; termmo, avi, atum, are— размежевывать, отмежевывать, отделять

— quodcirca— поэтому; sollertia, aef— хитрость, ухищрение, ловкость

De nocente defendendo

Atque etiam hoc praeceptum officii diligenter tuendum est, ne quem umquam innocentem iudicio capTtis arcessas1. Id enim sine scelere fieri nullo pacto2 potest. Nam quid est tam inhumanum, quam eloquentiam, a natura ad salQtem homTnum et ad conservationem datam, ad bonorum3 pestem pemiciemque convertere?

Nec tamen, ut hoc fugiendum est, item est habendum religioni nocentem aliquando, modo ne nefarium impiumque4 defendSre. Vult hoc multitQdo, patTtur consuetudo, fert etiam humanTtas5. ludTcis est semper in causis verum sequi, patroni non numquam veri simTle6, etiam si minus sit verum, defendere.

iudiciumcapTtis— обвинение, влекущее ограничение правоспособности; arcesso (accerso), Tvi, Ttum, ёге — звать, приглашать, привлекать, обвинять

2

nullo pacto — никоим образом

3 — inhumanus, a, um— бесчеловечный; eloquentia, ае f— красноречие; conservatio, onisf— сбережение, спасение; bonorum— честных граждан

esthabendumreligioni— совместимо с добросовестностью, не противоречит добросовестности; nefariusimpiusque— нечестивый зло- дей^ гнусный преступник

fert— перевести: мирится; humanTtas, atisf— человечность, гу-манность, человеколюбие

6 — iudTcis— gen. characteristicus; patronus, і m— перевести: защитник, адвокат; verisimTie— правдоподобное

De iure civitatis et gentium

Societas est — quod etsi saepe dictum est, dicendum est saepius — latissTme quidem quae pateat, omnium inter omnes, interior eorum, qui eiusdem gentis sint, propior eorum, qui eiusdem civitatis1. It?que maiores aliud ius gentium, aliud ius civTle esse voluerunt, quod civile, non idem continuo gentium2, quod autem gentium, idem civTle esse debent.

1 — societas est — общностьбывает; quidem — соднойстороны; [societas] interior — болеетесноесообщество; eiusdem gentis — gen. possessivus; [8ос{ё1а$] propior — ещеболееблизкоесообщество 7 2 — quodcivile, nonIdemcontinuogentium— то, что входит в гражданское право, не обязательно [содержится] в праве народов

De bonae fidei venditdre emptoreque

[Hecato] quaerit, si sapiens adulterTnos nummos acceperit imprudens pro bonis, cum id resciSrit, soluturusne sit eos, si cui debeat, pro bonis1.

Diogenes ait, Antipater negat, cui potius assentior2.

«Qui vinum fugiens3 vendat sciens, debeatne dicere». Non necesse putat Diogenes, Antipater viri boni4 [esse] existTmat.

«In mancipio vendundo dicendane vitia, non ea, quae nisi dixeris, redhibeatur mancipium iure civili, sed haec, mendacem esse, aleatorem, furacem, ebriosum5». Alteri dicenda videntur, alteri non videntur.

«Si quis aurum vendens orichalcum se putet vendSre, indicetne ei vir bonus aurum illud esse, an emat denario, quod sit mille denarium8?» Perspicuum est iam et quid mihi videatur et quae sit inter eos philos6phos, quos nominavi, controversial

— Hecato — ГекатонРодосский, философ-стоик, жившийв IV в. дон. э., авторсочинения «Одолге»; adulterlnus, a, um — развратный; фальшивый; bonus, a, um — здесь: настоящий; rescio, sclvi (scii), scltum, ere — узнавать; soluturus — particip. futuri activi от«solvo»

— Diogenes— Диоген (здесь имеется в виду Диоген Вавилонский, или Селевкийский, философ-стоик II в. до н. э.); ait— перевести: отвечает утвердительно; Antipater— Антипатр (Антипатр Тарсийский, ученик Диогена, философ-стоик); Цицерон, приводя здесь противоположные взгляды учителя и ученика, подчеркивает противоречия стоической философии в целом; negat— дает отрицательный ответ; cuiassentior— с которым я согласен

— vinum fugiens — забродивіїїее вино

— viri bonl — gen. characterlsticus

— mancipium - здесь: раб; vendundo = vendendo; dicendane vitia — следуетлиуказыватьнанедостатки; redhibeo, bui, bltum, ёге — возвращать; mendax, acis — лживый; aleator, oris m— игрок; furax, acis — склонныйкворовству, вороватый; ebridsus, a, um — пьющий, выпивающий, расположенныйкпьянству

— orichalcum (aurichalcum), Iп — желтаямедьилилатунь (вообщеметалл, напоминающийзолото); Indico, avi, atum, are — заявить, сообщить; denario — abl. pretii; denarius, ii m— денарий (римскаямонетадостоинствомв 10 или, позднее, 16 ассов); denarium - gen. pi.; mille denarlum - gen. pretii

7 — perspicuus, a, um — ясный, очевидный; controversia, ae f — спор, разногласие

ProL. Murenaoratio

fragmenta

Речь в защиту Луция Лициния Мурены, обвинявшегося в злоупотреблениях в ходе предвыборной кампании, Цицерон держал в 63 г. до н. э. Мурена, участник войны с Митридатом, позднее занимавший различные почетные должности, вы-ставил свою кандидатуру на консульских выборах, где одним из его соперников был известный правовед Сервий Сульпиций Руф, который и выступил в суде, вместе с Марком Порцием Катоном и Гнеем Постумом, в качестве обвинителя. Пикантность ситуации заключалась в том, что автором закона о предвыборных злоупотреблениях (lexTulliadeambitu) был сам Цицерон. Речь в защиту Мурены несет на себе печать того исторического момента, когда был раскрыт заговор Каталины и город жил, можно сказать, по законам военного времени. Этим отчасти объясняется один из лейтмотивов речи: превознесение военного искусства перед наукой о праве. Несмотря на блестящие ораторские находки и каскады остроумных насмешек, нельзя не отметить, что многие положения OratioproMurenaскорее носят «тактический» характер, чем выражают подлинные воззрения Цицерона. Так, его иронические отзывы о юристах, добивающихся привилегированного положения в обществе посредством превращения формулярного процесса в некое таинство, противоречат той уважительной интонации, с которой он отзывается о праве и правоведах в других речах, трактатах и письмах. Тем не менее данная речь помогает понять действительно важную сторону цицероновской оценки права: а именно, законы и их разъяснения должны, по мнению Цицерона, быть понятны не одним лишь юристам. Право как один из самых значимых элементов государственности, как необходимый компонент республиканского строя, должно быть открыто для всех, а не узурпировано лишь горсткой посвященных. Остается добавить, что Луций Мурена был судом оправдан, хотя, по позднейшему свидетельству Плутарха, Цицерон, всю ночь готовившийся к этому выступлению, скорее уступал Гортензию, своему противнику. Текст представляет собой литературную переработку, предпринятую Цицероном через много лет после произнесения речи.

Res militaris et res forenses

Ad studiorum atque artium contentionem revertamur1. Qui potest dubitari, quin ad consulatum adipiscendum multo plus adferat dignTtas rei militaris, quam iuris civllis gloria2?

VigTlas tu de nocte, ut tuis consultorTbus respondeas, ille, ut eo quo intendit, matQre cum exercTtu perveniat3. Te gallorum, ilium bucinarum cantus exsuscTtat4. Tu actionem instituis, ille aciem instruit5. Tu caves, ne tui consultores, ille, ne urbes aut castra capiantur. Ille tenet et scit, ut hostium copiae, tu, ut aquae pluviae arceantur6. Ille exercitatus est in propagandis finTbus tuque in regendis7.

Ac nimTrum — dicendum est enim, quod sentio — rei militaris virtus praestat8 ceteris omnTbus. Haec nomen populo Romano, haec huic urbi aeternam gloriam peperit, haec orbem terrarum parere huic imperio coegit9. Omnes urbanae res, omnia haec nostra praeclara studia et haec forensis laus et industria latent in tutela ac praesidio bellTcae10 virtQtis.

Simulatque increpuit suspicio tumultus, artes ilTco nostrae conticiscunt11.

— contentio, onisf— усилие, притязание; сравнение, сличение

— consulatus, usm— консульское звание, консульская должность; adfero (affero), adtuli (attull), adlatum (allatum), adferre (afferre) — здесь: приносить пользу, способствовать, подобать; gloria, aef— слава

— vigTIo, avi, atum, are— бодрствовать, не спать; denocte—noночам; consultor, orism— просящий совета; советующий, консультант (обратите внимание, что в этой речи Цицерон употребляет данное слово то в одном, то в другом смысле); eoquointendit— по месту назначения; matCire— вовремя, своевременно, рано, скоро; pervenTre— добираться, достигнуть

— gallus, і т — петух; buclna, aef— витая труба, сигнальный рог, сигнальная труба полководца; cantus, usт — пение; exsuscTto, avi, atum, are— поднимать, будить

— actioneminstituere— составлять текст искового заявления; acies, eif— воинский строй, ряды; instruere— строить, расставлять

— teneo, tenui, tentum, tenere— перевести: добиваться; copiae, arumf— войско; pluvius, a, um— дождевой; arceo, cui, — ёге — сдерживать, отклонять, отводить (имеется в виду сервитут, предполагающий право отводить дождевую воду на соседский участок, servTtusflumTnis)

— exercTto, avi, atum, are— упражнять, обучать, занимать; propago, avi, atum, are— расширять, раздвигать; rego, rexi, rectum, ёге — проводить, уточнять, регулировать

— nimTmm— бесспорно, разумеется; praestare— перевести: превосходить, занимать более высокое положение

— pario, рерёН, partum, ёге — рождать, причинять, добывать; orbis, isт — круг; pareo, ui, Ttum, ёге — перевести: подчиняться, повиноваться; coegit— см.: «содо»

— Industrie, aef— усердие, трудолюбие; lateo, ui, ёге — прятаться; bellTcus, a, um— военный, воинский

11 — simulatque— как только, лишь только;increpo, put (avi), Ttum (atum), are— зашуметь, обнаружиться;suspicio, 5nisf— опасность, угроза;tumultus, usm— смута, военное положение;ilTco— тотчас же; contlcesco (conticisco), ticul, -, ёге — умолкать

De prudentium mysteriis

Quoniam mihi videris istam scientiam iuris tamquam fili6lam osculari tuam, non patiar te in tanto errore versari, ut istud, nescio quid, quod tanto opere didicisti praeclarum alTquid esse arbitrere1.

Primum dignTtas in tam tenui scientia non potest esse. Res enim sunt parvae, prope in singulis litteris atque interpunctiombus verborum occupatae2. Deinde, etiamsi quid apud maiores nostros fuit in isto studio admirationis, id enuntiatis vestris mysteriis totum est contemptum et abiectum3.

Possit agi lege necne, pauci quondam sciebant; fastos enim vulgo non habebant4. Erant in magna potentia, qui consulebantur; a quibus etiam dies, tamquam a Chaldaeis petebatur5. Inventus est scriba quidam Gn. Flavius, qui cornTcum oculos confixerit6 et singulis diebus discendis fastos populo proposuSrit et ab ipsis cautis iuris consultis eorum sapientiam compilarit7.

Itaque irati illi, quod sunt verTti, ne dierum ratione pervulg§ta et cognTta sine sua opera lege [agi] posset, verba quaedam composuerunt, ut omnibus in rebus ipsi interessent8.

Cum hoc fieri bellissTme posset: «fundus SabTnus meus est» — «Immo meus»; deinde iudicium, noluerunt9. «FUNDUS», — inquit, — «QUI EST IN AGRO, QUI SABINUS VOCATUR.» Satis verbose10: cedo, quid postea? «EUM EGO EX IURE QUIRITIUM MEUM ESSE АІО». Quid turn? «INDE IBI EGO TE EX IURE MANUM CONSERTUM11 VOCO».

Quid huic tam loquacTter litigioso responderet, ille, unde peteb§tur12, non habebat. Transit idem iuris consultus tibicTnis LatTni modo13. «UNDE TU ME, — inquit, — EX IURE MANUM CONSERTUM VOCASTI, INDE IBI EGO TE REVOCO14».

Praetor interea, ne pulchrum se ac beatum putaret atque alYquid ipse sua sponte loqueretur, ei quoque carmen composTtum est, cum ceteris rebus absurdum, turn vero in illo: «SUIS UTRISQUE SUPERSTITIBUS PRAESENTIBUS ISTAM VIAM DICO; ITE VIAM15». Praesto aderat sapiens ille16, qui inTre viam doceret. «REDITE VIAM». Eodem duce redibant. Haec iam turn apud illos barbatos ridicula, credo, videbantur homTnes, cum recte atque in loco constitissent, iuberi ablre, ut unde abissent17, eodem statim redlrent.

Isdem ineptis fucata sunt ilia omnia: «QUANDO TE IN IURE CONSPICIO» et haec: «ANNE TU DICAS, QUA EX CAUSA VINDICAVERIS18?»

Quae, dum erant occulta, necessario19 ab eis, qui ea tenebant, petebantur. Postea, vero pervulgata atque in manTbus iactata et excussa inanissTma prudentiae reperta sunt, fraudis autem et stultitiae20 plenissTma.

Nam cum permulta21 praeclare legTbus essent constitGta, ea iure consultorum ingeniis pleraque corrupta ac depravata sunt22. Mulieres omnes propter infirmitatem consilii23 maiores in tutorum potestate esse voluerunt. Hi24 invenerunt genera tutorum, quae potestate mulierum continerentur. Sacra interlre illi noluerunt25, Horum ingenio senes ad coemptiones faciendas interimendorum sacrorum causa reperti sunt28.

In omni denTque iure civlli aequitatem reliquerunt, verba ipsa tenuerunt, ut, quia in alicuius libris exempli causa id nomen invenerant, putarent omnes mulieres, quae coemptionem facerent, «Gaias» voc§ri27. lam illud mihi quidem mirum videri solet tot homTnes tam ingeniosos post tot annos etiam nunc statuire non potuisse, utrum «diem tertium» an «perendTnum28», «iudTcem» an «arbitrum», «rem» an «litem» did oportet.

— filiola, ae f— дочка, дочурка; osculor, atus sum, ari — целовать, нежнолюбить; disco, didTci, ere — изучать; arbitrere = arbitreris

— resparvae— мелочи, пустяки; prope— почти, чуть ли не, поиса-- луй, можно сказать; interpunctio, onisf— расстановка точек между словами (точками указывалось разделение слов); occupatae— перевести: привязанные

— admirationis— gen. generis; admiratio, onisf— восхищение, изумление; enuntiatisvestrismysteriis— abl. absolutus; enuntio, avi, atum, are— извещать, открывать, делать общим достоянием; mysterium, iiп — тайна, таинство; abiicere— отвергать, отбрасывать

— lege— abl. modi; necne— или нет; paucus, a, um— немногий, малочисленный; fastus, a, um— присутственный, открытый для судебных заседаний (имеются в виду известные лишь понтификам diesfastae, которые были определены для судебных разбирательств); vulgo— в народе; habere— здесь: знать

— Chaldaeus, і т — халдей (т. е. тот, кто обладает тайным знанием, астролог, маг)

— inventus est — нашелся; scriba, ae f— писец; Gn. Flavius— Гней Флавий (писец Аппия Клавдия Слепого, который, будучи курульным эдилом в 304 г. до н. э., обнародовал календарь, в котором судебные дни были отмечены буквой «F», а неприсутственные — буквой «N»; кроме того, им были опубликованы тайные до тех пор исковые формулы); cornix, cornTcisf— ворона; conflgo, fixl, fixum, ere— выколоть (смысл поговорки «выколоть глаза вороне» — перехитрить хитрого, обмануть осторожного)

— singulisdiebusdiscendis— научив определять все дни (т. е. отличать присутственные от неприсутственных); ргоропёге — показывать, излагать; cautus, daum— осторожный, хитроумный; compTlo, avl, atum, are— похищать; compilarit= compilaverit

— Iratus, a, um— разгневанный; verlti— см.: «vereor»; dierumratio— статус дней; rationepervulgataetcognTta— abl. absolutus; pervulgo, avi, atum, are— делать общим, сообщать, доводить до общего сведения; sinesua— без их; interesse— участвовать; встревать

— bellissTme— прекрасным образом; fundusSabTnus— Сабинское поместье; deindeiudicium [fit]; nolu§runt— они не захотели (все предыдущее предложение представляет описание возможной простейшей процедуры, которая не устраивала правоведов)

— verbose— многословно

11 — Inde— отсюда; exlure— из суда; manumconsertum— чтобы вступить в схватку

2 — loquacTter— многословно, болтливо; litigidsus, a, um— любящий спорить, сутяжный, сварливый; undepetebatur— тот, кому предъявлялся иск (т. е. ответчик)

13 — tibTcen, Tnisт — флейтист; tiblcTnisLatTnlmodo— наподобие латинского флейтиста (имеется в виду флейтист, чья игра сопровождала речитатив в римской драме; сравнение с флейтистом должно указать на неотступное навязчивое присутствие правоведа, не имеющее смысла с юридической точки зрения)

— vocasti= vocavisti; revoco— зову в свою очередь

— pulcher, chra, chrum— красивый; beatus, a, um— блаженный, счастливый; suasponte— по собственной инициативе, от своего лица; carmencomposTtumest— игра слов: «была сочинена песня» или «была составлена формула»; cum... turn— как ... так; ceterisrebus— в прочем, во всем остальном; absurdus, a, um— нелепый; suisutrisquesuperstitibuspraesentibus— abl. absolutus; superstes, stTtis— присутствующий, свидетель; ireviam— идти по дороге

praesto— тут же, под рукой, наготове; sapiensille— тот самый правовед

— barbatus, і т — бородач, римлянин старого времени; ridiculus, а, um— смешной; аЫге ... abissent— см.: «аЬео»

— isdem= eisdem; ineptus, a, um— бессмысленный, нелепый; inepta, drumп — нелепицы; fuco, avi, atum, are— красить, окрашивать; quando— перевести: поскольку; conspicio, spexi, spectum, ere— уви-деть, заметить; anne— ли; quaexcausa— по какой причине, на каком основании; vindicare— перевести: заявлять требования

— occultus, a, um- тайный, скрытный, сокровенный; necessario— по

необходимости

iactare— перевести: попадать; excutio, cussi, cussum, ёге — перебирать, исследовать, разбирать; inanissTmaprudentiae— напрочь лишенные смысла; repertasunt— см.: «герегіо»; stultitia, ае f— глупость

21

permulta — весьма многое

22 — praeclare — прекрасно; consultorum ingeniis — благодаряталантам (изобретательности) юристов; corrupta — см.: «соггитро»; depravo, avi, atum, are — искажать, извращать

infirmltas consilii — неразумность

24 — hi — І. e. consultores

sacra, orum, n— священнодействия; interTre - см.: «intereo»; illi — т. e. maiores; noluerunt — запретили

26 — senex, senis m— старик; interTmo, emi, emptum, ёге — отнимать, лишать. Для того чтобы понять эту фразу, нужно учесть следующее: sacrafamiliaria— это семейные обряды, которые наследникам приходилось выполнять в связи с требованиями наследодателей и строгими установлениями обычаев. Для освобождения от этого бремени иногда отпускали на волю завещанного раба с условием, чтобы он выполнял за наследников их сакральные обязанности. Женщины же могли заключить брак (в виде coemptio, символической покупки) со стариком, что также освобождало их от тяжких культовых обязательств.

Gaiae: при совершении обряда бракосочетания у порога дома новобрачная должна была ответить на вопрос жениха: «UbituGaius, ibiego

Gaia— где ты Гай. там я Гая»

28

ingeniosus, a, um— способный, одаренный; perendTnus, a, um— послезавтрашний

Apuleius

De argumento ex litteris1

Quod si etiam anTmo ita putavit, me magum esse, idcircone2 magus habear, quia hoc scripsit Pudentilla? Vos tot argumentis, tot testibus, tanta oratione magum me non probatis; ilia uno verbo probaret?

Et quanto3 tandem gravius habendum est, quod in iudicio subscribTtur, quam quod in epistula scribTtur. Quin tu me meismet factis, non alienis verbis revincis4? Ceterum eadem via multi rei cuiusvis maleficii postulabuntur, si ratum futurum est, quod quisque in epistula sua vel amore vel odio cuiuspiam scripserit.

«Magum te scripsit Pudentilla: igTtur magus es.» Quid, si consulem me scripsisset, consul essem? Quid enim, si pictorem, si medTcum, quid denTque, si innocentem5? Num alTquid horum8 putares idcirco, quod ilia dixisset? Nihil scilTcet. Atqui periniurium est ei fidem in peiorTbus [habere, cui in meliorTbus] non haberes, posse litteras eius ad perniciem , non posse ad salQtem.

«Sed, — inquit, — anTmi [furens] fuit, effectim8 te amabat.» Concedo interim9. Num tamen omnes, qui amantur, magi sunt, si hoc forte, qui amat, scripserit? Credo nunc, quod Pudentilla me in eo tempore non amabat, siquTdem id foras scripsit, quod palam erat mihi obfutOrum10. Postremo quid vis, sanam an insanam11 fuisse, dum scriberet? Sanam dices? Nihil ergo erat magTcis artTbus passa. Insanam respondebis? Nescit ergo, quid scripserit, eoque12 ei fides non habenda est; immo etiam, si fuisset insana, insanam se esse nescisset. Nam ut absurde facit, qui tacere se dicit, quod ibTdem13 dicendo tacere sese non tacet et ipsa professione, quod profitetur, infirmat, ita vel magis hoc repugnat: «ego insanio14», quod verum non est, nisi sciens dicit. Porro sanus est, qui scit, quid sit insania, quippe insania scire se non potest, non magis, quam caecTtas15— se videre.

IgTtur Pudentilla compos mentis16 fuit, si compotem mentis se non putabat. Possum, si velim, plurTbus, sed mitto dialectTca17.

1 — этотфрагментпредставляетсобойвыдержкуиз «Апологии» Апулея. Апулей, родившийся в Мадавре в 20-х гг. II в. н. э., получил разностороннее образование в Карфагене и в Афинах (платоническое мировоззрение, которое он воспринял в Афинах, послужило причиной того, что его стали впоследствие называть ApuleiusPlatonicus). Некоторое время он посвятил изучению юриспруденции и ораторского искусства римлян, так что даже выступал в суде в Риме, а в дальнейшем занимал у себя на родине почетные должности.

Во время своего путешествия по Северной Африке он женился на Пудентилле, матери своего бывшего соученика, состоятельной вдове» Пу- дентилла была намного старше Апулея, и ее сын приходился ему почти ровесником. Родственники Пудентиллы, возмущенные ее новым браком, предъявили Апулею обвинение в магии, ибо, по их мнению, он внушил ей любовь посредством колдовства (наказание за ворожбу и иные виды магического вмешательства в жизнь другого человека было предельно суровым). В качестве одного из свидетельств преступления Апулея было предъявлено письмо Пудентиллы к сыну, где она пишет, что Апулей околдовал ее, влюбив в себя. В речи в защиту самого себя, каковой и является «Апология», он разбил все доводы противников, зачастую рисуясь перед судом своими остроумием, образованностью и ораторским искус-ством, не упуская случая поддеть неотесанных обвинителей и блеснуть доводами, многие из которых были, по сути, скорее софизмами, чем аргументами. Тем не менее Апулей был оправдан судом (что не помешало последующим поколениям считать его магом, о чем можно прочесть у Августина)

magus, Iт — маг, колдун; idcirco— по этой причине, оттого; -пе — ли, неужели, разве (вопросительная частица)

— quanta — насколько, до какой степени

— quin— перевести: почему же не; revinco, vTci, victum, ёге — побеждать, одолевать, обличать, уличать

pictor, 5risт — художник, живописец; innocens, entis— невиновный

— horum —изтого(gen. partitivus)

— atqui —но, даведь, тогда, втакомслучае, посколькуже; periniurium —крайненесправедливо;peioribus —см.:malus; meiioribus — см.:bonus; posse -здесь: иметьзначение;pernicies, ei f— гибель

— апїті furens— в исступлении; effectim— здесь: слишком, чересчур

— concedointerim— предположим, я это допускаю

— siquTdem— так как, поскольку, ибо;foras— на сторону, посто-ронним;obfuturum— partiс.futuriactiviотobsum, obful, —, obesse

— postremo— наконец, в конце концов; sanus, a, um— здоровый, находящийся в здравом уме; insanus, a, um— нездоровый, больной, безумный; vis— см.: volo

eoque — и поэтому

13 — absurde— нелепо, абсурдно; ibidem— здесь: в то же время, тотчас, разом

proffessio, onisf— признание, утверждение; infirmo, avi, atum, are— опровергать, лишать силы; repugno, avi, atum, are— противодействовать, противоречить; insanio, Tvi (ii), Ttum, Tre— быть безумным, безумствовать

porro— дальше вперед; в свою очередь; более того; insania, ае f— безумие, помешательство; quippe— конечно; ибо ведь; caecTtas, atisf— слепота

compos, potis— владеющий, не утративший; composmentisesse— быть в своем уме, не потерять рассудка

17 — pluribus [verbis] — более многословно, более пространно; mitto, misl, missum, ere— перевести: оставлять, опускать; dialectTca, orumп —г диалектические рассуждения

L. Annaeus Seneca

Ad Lucilium epistulae morales1

Epistula II

Seneca Lucilio suo salOtem.

Ex iis, quae mihi scribis, et ex iis, quae audio, bonam spem de te concipio; non discurris пес Іосбгит mutationibus inquietaris2. Aegri animi ista iactatio3 est: primum argumentum composTtae mentis existTmo4 posse consistere et secum morari. Illud autem vide, ne ista lectio auctorum multorum et omnis generis volumTnum habeat alTquid vagum et instable5.

Certis ingeniis inmorari et innutffri oportet, si velis alTquid trahere, quod in anTmo fidelTter sedeat8. Nusquam est, qui ubique est. Vitam in peregrinatione exigentTbus hoc evenit, ut multa hospitia habeant, nullas amicitias7. Idem accTdat necesse est8 is, qui nullTus se inaenio familiarTter applTcant, sed omnia cursim et properantes transmittunt.

Non prodest cibus nec corpori accedit, qui statim sumptus emittTtur; nihil aeque sanitatem impedit, quam crebra mutatio; non venit vulnus ad cicatrTcem, in quo medicamenta temptantur; non convalescit planta, quae saepe transferor; nihil tam utTle est, ut in transTtu prosit10.

Distringit librorum multitGdo11: itaque cum legere non possis, quantum habueris, satis est habere, quantum legas. «Sed modo, inquis, hunc librum evolvere volo12, modo ilium». Fastidientis stomachi est multa degustare; quae ubi varia sunt et diversa, inquTnant, non alunt13. Probatos itSque semper lege, et si quando ad alios deverti libuerit, ad priores redi14. AlTquid cotidie adversus paupertatem, alTquid adversus mortem auxilii compara, nec minus adversus cetёгas pestes15. Et cum multa percurreris, unum excerpe, quod illo die concoquas16.

Hoc ipse quoque facio: ex plurTbus, quae legi, alTauid adprehendo. Hodiernum hoc est, quod apud EpicOrum nactus sum 7 — soleo enim et in aliens castra transTre, non tamquam transfuga, sed tamquam explorator18: «Honesta, inquit, res est laeta paupertas» Ilia vero non est paupertas, si laeta est: non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est. Quid enim refert, quantum illi in arc§, quantum in horreis iaceat, quantum pascat aut fenSret, si аПёпоinmTnet, si non adquislta sed adquirenda computat19? Quis sit divitiarum modus, quaeris? Primus habere, quod necesse est, proxTmus, quod sat est. VALE.

1 — «Нравственные письма к Луцилию» — одно из самых популярных произведений Сенеки, в котором его идеи нашли наиболее всестороннее и гармоничное воплощение. Оно состоит из 124 писем, где обсуждаются разнообразные жизненные ситуации, идеи, мнения и предубеждения. Читатель-адресат получает возможность видеть мир глазами философа в контексте самых разнообразных проблем. Читая «Нравственные письма», мы попадаем в атмосферу редкой внутренней сдержанности умонастроения Сенеки, его уравновешенности, убеждаемся в его проницательности и трезвом знании неизменных свойств человеческой природы, а также восхищаемся поэтически немногословной точностью его языка.

— iis= eis; concipio, сірі, ceptum, ere— перевести: получать, питать;discurro, (cu)curri, cursum, ere— бегать туда и сюда, разъезжать; mutatio, onisf— перемена, смена;inquieto, avi, atum, are— беспокоить, тревожить, утруждать

— aegriammі — gen. characteristicus; aeger, gra, grum— больной, нездоровый;iactatio, onisf— метание, мятежность, беспокойство

— composTtus, a, um— перевести: уравновешенный, гармоничный; existTmo, avi, atum, are— судить, полагать, считать, расценивать

— lectio, onisf— чтение, урок; auctor, orism— перевести: автор, писатель; volumen, Tnisn— свиток, рукопись, сочинение; vagus, a, um— бродячий, шаткий, ненадежный; instabilis, e— неустойчивый, непостоянный

— certisingeniis— dat. commodi; inmoror (immoror), atussum, ari— задерживаться, останавливаться; innutrio, Tvi, Ttum, Tre— взращивать, воспитывать; fidelTter— наверняка, надежно, прочно; sedeo, sedi, sessum, ёге — сидеть, заседать; задерживаться, оставаться, застревать

— peregrinatio, onisf— странствие, разъезды, путешествие; exTgo, egi, actum, ere— перевести: проводить; exigentTbus— dat. possessivus; hospitium, iin— гостеприимство, отношения гостеприимства; amicitlae, arumf— дружеские отношения, дружба

— accTdatnecesseest— случай бессоюзного подчинения придаточного разъяснительного предложения (эквивалентно«necesseest, utaccTdat»)

— ingenium, iin— ум, дарование, гений; nulilus— имеется в виду auctoris; famiiiarTter— близко, основательно; арріїсо, avi (ui), atum (Ttum), are— придвигать, устремлять, приближать, приобщать; seapplicare— приобщаться; cursim— бегло, на бегу; propero, avi, atum, are— спешить, торопиться; properantes (participiumconiunctum) — можно перевести деепричастием или существительным с предлогом; transmitto, mTsi, missum, ёге — перевести: пропускать, миновать

— cibus, і т — пища; accёdo, cessi, cessum, ёге — подходить, прибавляться, соответствовать, идти на пользу; sumo, sumpsi, sumptum, ere— перевести: принимать; cicatrix, Tcisf— шрам, рубец; venTreadcicatrTcem— зарубцовываться; medicamentum, In— лекарство; tempto (tento), avi, atum, are— щупать, пробовать, испытывать, искушать; convalesco, valui, -, ёге — выздоравливать, приживаться, укрепляться, окрепнуть; planta, ае f— саженец, растение; transfero, tuli, latum, ferre— перемещать, пересаживать; transTtus, usm— переход, смена; intransitu— на ходу, мимоходом; prosit— praesensconiunctiviот «prosum»

— distringo, strinxi, strictum, ёге — растягивать, отвлекать, заставлять распылять силы или внимание; multitudo, Tnisf— множество, обилие

— evolvo, volvi (volui), volutum,ёге — разворачивать;evolverelibrum— развернуть свиток

— fastidio, Tvi (ii), Ttum, Tre— испытывать отвращение, с презрением отвергать; быть недовольным, капризничать, испытывать пресыщение; stomachus, і т — желудок; degusto, avi, atum, are— пробовать, отведывать; InquTno, avi, atum, are— красить, пачкать, портить; засорять

— lege— imperativuspraesentisact.от«lego»; deverto, verti, versum, ere— сворачивать, поварачивать в сторону, уклоняться;prior— здесь: лучший, более значительный;redi— imperativuspraesentisactiviот«redeo»

— auxilii— gen. generis; auxilium, iin— помощь, поддержка; pestis, isf— чума, зараза, гибель, катастрофа

18 — percurro, cucurri (curri), cursum, ёге — пробегать, быстро проходить;excerpo, cerpsi, cerptum, ёге — выбирать;concoquo, coxi, coctum, ёге — переваривать, усваивать, тщательно обдумывать

— nactus sum — см.: «nanciscor»

— inalienacastra— стоическая и эпикурейская школы были во многом противоположны друг Другу, чем и объясняется использование здесь «военной» метафоры; explorator, orisт — разведчик

— area, aef— сундук, шкатулка, ларец, казна; horreum, і п — амбар, житница; pasco, pavi, pastum, ёге — пасти, кормить, поддерживать, увеличивать, обогащать; Тепёго, avi, atum, are— ссужать под проценты, отдавать в рост, извлекать пользу; immineo (inmineo), -, ёге — выда-ваться, возвышаться, гнаться за (кем-л. или чем-л. - с dat.),добиваться, домогаться; computo, avi, atum, are— подсчитывать, вычислять

Epistula CV

Seneca Lucilio suo salQtem.

Quae observanda tibi sint, ut tutior1 vivas, dicam. Tu tamen sic audias, censeo, ista praecepta, quomodo si tibi praeciperem, qu3 ratione bonam valetudTnem in ArdeatTno tuereris2. Considera, quae sint, quae homTnem in perniciem homTnis instTgent: invenies spem, invidiam, odium, metum, contemptum3.

Ex omnTbus istis adeo levissTmum est contemptus, ut multi in illo remedii causa delituerint4. Quem quis contemnit, calcat sine dubio, sed transit5. Nemo homTni contempto pertinacTter6, nemo diligenter nocet. Etiam in acie lacens praeterTtur, cum stante pugnatur7.

Spem inproborum vitabis, si nihil habueris, quod cupiditatem alienam et іпргбЬат inritet, si nihil insigne possidetis: concupiscuntur enim etiam parva, si parum nota sunt, si гага8.

Invidiam effugies, si te non ingesseris oculis, si bona tua non iactaveris, si sciSris in sinu gaudere9.

Odium aut est ex offensa: hoc vitabis nemTnem lacessendo; aut gratuTtum, a quo te sensus communis tuebTtur10. Fuit hoc multis11 periculosum: quidam odium habuerunt nec inimTcum. Illud, ne timearis, praestabit tibi et fortonae mediocrTtas et ingenii lenTtas: eum esse te homTnes sciant, quem offendere sine periculo possint; reconciliatio tua et facTIis est et certa12. Timeri autem tam domi molestum est, quam foris13, tam a servis, quam a liberis. Nulli non ad nocendum satis virium estu. AdTce nunc, quod qui timetur, timet: nemo potuit terribflis esse secure15.

Contemptus superest, cuius modum in suo potestate habet, qui ilium sibi adiunxit16, qui contemmtur, quia voluit, non quia debuit. Huius incommodum et artes bonae discutiunt et amicitiae eorum, qui apud alTquem potentem potentes sunt, quibus adplicari expediet, non inplicari, ne pluris remedium, auarn periculum constet17.

Nihil tamen aeque proderite, quam quiescere et minTmum cum aliis loqui, plurTmum secum. Est quaedam dulcedo sermonis, quae inrepit et eblandTtur et non alTter, quam ebrietas aut amor secreta prodGcit19. Nemo, quod audierit, tacebit: nemo, quantum audierit, loquetur. Qui rem non tacuerit, non tacebit auctorem. Habet unusquisque alTquem, cui tantum credat, quantum ipsi credTtum est: ut garrulitatem suam custodiat et contentus sit unTus aurTbus, populum faciet, si quod modo secretum erat, rumor est20.

Securitatis magna portio est nihil inlque facere: confGsam vitam et perturbatam inpotentes agunt21: tantum metuunt, quantum nocent, nec ullo temp6re vacant. TrepTdant enim, cum fecerunt, haerent: conscientia aliud agere non patTtur ac subinde respondere ad se cogit22. Dat poenas23 quisquis exspectat: quisquis autem meruit, exspectat. Tutum affqua res in mala conscientia praestat, nulla securum: putat enim se, etiam si non deprendTtur, posse deprendi, et inter somnos movetur et, quotiens alicuius scelus loquTtur, de suo cogTtat: non satis illi oblitteratum videtur, non satis tectum24. Nocens habuit aliquando latendi fortGnam, numquam fiduciam25. VALE.

observo, avi, atum, are — перевести: соблюдать; tibi — dat. auctoris; tutior — сравн. степ, от «tutus»

2 — quomddosi— как если бы; praecipio, сері, ceptum, ёге — рекомендовать, предписывать; quaratione— каким образом, каким способом; ArdeatTnus[а де г] — Ардеатинское поле (заболоченная местность с нездоровым климатом неподалеку от Рима)

instlgo, avi, atum, are— подстрекать, побуждать, подталкивать; contemptus, usт — презрение

delitesco, delitui, ёге — прятаться, скрываться, таиться; remediicausa— перевести: ради спасения

5 — calco, avi, atum, are— топтать, попирать, наступать (ногой); transit— см. «transeo»

pertinacTter — упорно

inacie— перевести: на поле сражения; praeterTtur— см.: «praetereo»; pugnatur— (безличн.) сражаются, ведут бой

Inprobus, a, um= improbus, a, um; cupldTtas, atisf— жадность, алчность; irrTto (inrTto), avi, atum, are— перевести: раздражать; insignls, е — бросающийся в глаза, заметный; parva... nota... гага — nom. plur.; concupisco, plvi, pltum, ёге — страстно желать, вожделеть

— Invidia, aef— зависть, неприязнь, ненависть; sitenoningesserisoculis— если не будешь бросаться в глаза; iacto, avi, atum, are— здесь: хвастать, кичиться, выставлять напоказ. У Сенеки были личные причины давать подобный совет: именно зависть, возбужденная его речами в сенате, и опасения, зародившиеся в связи с ними у Калигулы, явились главной причиной ссылки философа на Корсику (с 45 по 48 г.). Принцип «живи незаметно» был усвоен им на собственном опыте. Insinugaudere— радоваться в глубине души, глубоко прятать радость

— offensa,ае f— обида;lacesso, Tvl, Ttum, ёге — докучать, бросать вызов, раздражать;aquo— і. е. abodlogratulto; gratultus, a, um— перевести: беспричинный;sensuscommunis— здравый смысл

—hoc = odium gratuTtum; multis — dat. commodi

— ne tlmearis —чтобытыневнушалстраха;mediocrTtas, atis f — умеренность;lenTtas, atis f— кротость, спокойствие;sciant — coniunctivus hortativus; offendo, fendi, fensum, ёге —бить, вредить, обижать, поражать;reconciiiatio tua —примирениестобой;certus,а, um —надежный, гарантированный

— molestus, a, um— тяжелый, обременительный, гнетущий, не-приятный, прискорбный; foris— вне дома

— nullinonadnocendumsatisviriumest— нет человека, у которого недоставало бы сил для причинения вреда

— adTce— пойми, прими во внимание; terribTIis, е — вызывающий страх, ужасный, наводящий ужас; secQre— бесстрашно, беззаботно

— superest— остается;ilium= contemptum; adiunxitsibi— навлек на себя

17 — discutio, cussi, cussum, ёге — разрушать, рассеивать, опровергать; amicitiae, arum— дружеские отношения; potentessuntapudalTquempotentem— букв.: могущественны при ком-л. могущественном (т. е. обязаны своим могуществом чьему-л. могуществу); quibusadplicariexpediet, noninpllcari— игра слов, основанная на сопоставлении приставок«ad-»и«in-»:с кем будет полезно поддерживать связь» не связывая себя (т. е. приблизиться к таким людям, не впадая в зависимость от них и не уподобляясь им); neplurisremedium, quampericulumconstet— чтобы лекарство не обошлось дороже болезни

— aeque... quam— в той же мере ... как ; proderit— см.: «prosum»

— dulcedo, Tnisf— сладость, прелесть; irrepo (inrepo), repsi, reptum, ёге — вкрадываться, просачиваться; eblandior, Ttussum, Tri— перевести: обольщать, выманивать лаской; еЬпё1а5, atisf— опьянение; secretaproducit— выдает тайны

— garrulTtas, atisf— болтовня; popOlumfacere— делать общим достоянием; rumorest— становится молвой, переходит в область слухов

— portio, dnisf— доля; InTque— несправедливо; confusus, a, um— беспорядочный, запутанный; perturbatus, a, um— неспокойный, смятенный; inpotentes— неумеющие справиться с собой, невластные над собой

— trepTdo, avi, atum, are— дрожать, трепетать; haereo, haesi, haesum,ёге — перевести: колебаться, пребывать в нерешительности;

conscientia, aef— совесть; subinde— вскоре после, вслед за этим, время от времени, многократно

poenas dare — нести наказание

24 — tutum, і п — безопасность;seciirum, і п (= securTtas, atisf) — перевести: беззаботность;deprehendo (deprendo), prehendi (prendl), prehensum (prensum), ёге — схватить, поймать;intersomnosmover! — ворочаться во сне; оЬШёго, avi, atum, are— изглаживать (например, сле^і письма на воске), забывать;tectum— имеется в видуscelus

fiducia, аеf— здесь: уверенность в себе

Cornelius Tacitus

С. Cassii oratio1

... Praefectum urbis Pedanium Secundum servus ipsTus interfecit, seu negata libertate, cui pretium pepigerat, sive amore exoleti incensus et domTnum aemulum non tolerans2.

Ceterum cum vetere ex more familiam omnem, quae sub eodem tecto mansitaverat, ad supplicium agi oporteret, concursu plebis, quae tot innoxios protegebat3, usque ad seditionem ventum est senatuque in ipso erant studia nimiam severitatem aspernantium, plurTbus nihil mutandum censentibus4.

Ex quis C. Cassius sententiae loco in hunc modum disseruit5:

«Saepe numero6, patres conscripti, in hoc ordTne interfui, cum contra institGta et leges maiorum nova senatus decreta postularentur7. Neque sum adversatus, non quia dubitarem super omnTbus negotiis melius atque rectius olim provlsum8 et quae converterentur, in deterius mutari, sed ne nimio amore antiqui moris studium meum extollere viderer9.

Simul quidquid hoc in nobis auctoritatis est10, crebris contradictionTbus destruendum non existimabam, ut maneret integrum, si quando res publTca consiliis eguisset11.

Quod hodie evenit, consulari viro, domi suae interfecto per insidias servTles, quas nemo prohibuit aut prodTdit, quamvis nondum concusso senatus consulto, quod supplicium toti familiae minitabatur12.

DecernTte, hercule, impunitatem: at quem dignTtas sua defendet, cum praefecto urbis non profuerit13? Quem numerus servorum tuebTtur, cum Pedanium Secundum quadringenti non protexerint? Cui familia opem feret14, quae ne in metu quidem pericula nostra advertit15? An, ut quidam fingere non erubescunt, iniurias suas ultus est interfector, quia de paterna pecunia transegerat aut avltum mancipium detrahebatur16? Pronuntiemus ultro17 domTnum iure caesum videri.

Libet argumenta conquirere in eo, quod sapientiorTbus deliberatum est? Sed et si nunc primum statuendum haberemus18, creditisne servum interficiendi domTni anTmum sumpsisse, ut non vox minax excideret, nihil per temeritatem proloqueretur19?

Sane consilium occultavit, telum inter ignaros paravit: num excubias transTre, cubiculi fores recludere, lumen inferre, caedem patrare poterat omnibus nesciis20?

Multa sceleris indicia praeveniunt: servi si prodant, possumus singiili inter plures, tuti inter anxios, postremo, si pereundum sit, non inulti21 inter nocentes agere.

Suspecta maiorTbus nostris fuerunt ingenia22 servorum, etiam cum in agris aut domTbus isdem nascerentur caritatemque dominorum statim23 acciperent.

Postquam vero nationes24 in familiis habemus, quibus diversi ritus, externa sacra aut nulla sunt, conluviem25 istam non nisi metu coercueris.

At quidam insontes perlbunt26. Nam et ex fuso exercTtu cum decumus27 quisque fusti ferTtur, etiam strenui sortiuntur28.

Habet alTquid ex inTquo omne magnum exemplum, quod contra singulos utilitate pubiTca rependTtur29».

1 — Корнелий Тацит, знаменитый римский историк, родившийся ок. 55 г. н. э., принадлежал к римской аристократии, чьи идеалы он выражал в своих сочинениях. В 88 г. он был претором, в 97 г. стал консулом, а в 112 (или в 113) г. — проконсулом провинции Азия. С юных лет, получив блестящее образование, Тацит обратил на себя внимание как оратор; впоследствии он обобщил и проанализировал свой опыт в небольшом трактате Dialogusdeoratoribus.Основные исторические труды Тацита, «История» и «Анналы» (откуда извлечен настоящий фрагмент) дошли до нашего времени не полностью — из 14 книг «Истории» дошли лишь 4 первых книги и начало пятой, а от «Анналов», самого серьезного труда историка, который состоял из 16 книг, остались 1-6-я, 11-16-я книги, причем 5-я, 6-я и 16-я книги сохранились не полностью. Речь Гая Кассия Лонгина (ум. в 69/70 г. н. э.), знаменитого юриста, ученика Сабина и, по мнению многих, основателя scholaeCassianae,представляет большой интерес: ведь источников, по которым можно было бы судить об ораторском искусстве знаменитых юристов, практически не сохранилось, а те отрывочные сведения о мировоззрении правоведов, которыми мы располагаем, представляют собой выдержки из сочинений научного характера. Впрочем, трудно судить о том, насколько достоверно Тацитом передается стиль речи Кассия. Возможно, историк в «Анналах» излагает точку зрения авторитетного правоведа своим языком, сохраняя лишь основу его аргументации. Тацит умер около 120 г.

— ipsTus— gen. possessivus; cui(имеется в виду libertas) — за которую; seu— то ли, или; negatalibertate— abl. absolutus; pango, ре pigI, panctum, ёге — вбивать, вколачивать; определять, назначать, устанавливать, обещать; exoletus, a, um— перевести: распутный, развратный; amoralicuius— любовь к кому-либо; incendo, cendi, censum,

29-665

ere— зажигать, воспламенять, распалять, раздражать; aemulus, Iт — соперник; tolero, avi, atum, are— терпеть, выносить

3 — ceterum— здесь: как бы то ни было;vetereexmore= exveteremore; omnemfamiliam— всех рабов;tectum, і n— крыша, кровля; mansTto, avi, atum, are— проживать, оставаться, пребывать;concursus, usm— стечение;innoxius, a, um— невинный;protego, texi, tectum, ёге — покрывать, укрывать, брать под защиту

senatuqueinipso= atqueinIpsosenatu; studia— здесь: побуждения, стремления, поползновения;aspernor, atussum, ari— отклонять, отбрасывать, пренебрегать;plunbus... censentTbus— abl. absolutus

quis - quibus; loco —вместо;dissero, serul, sertum, ёге —рассуждать

saepe питёго — много раз, неоднократно

— Interful —см.:«intersum»; Institutum, І п— установление; postulo, avi, atum, are —требовать

— adversor, atus sum, ari —противиться, возражать;super omnibus negotiis melius atque rectius olim provlsum —чтонекогдавотношениивсехделпроявляласьлучшаяиразумнейшаяпредусмотрительность

— converto (vorto), verti (vorti), versum (vorsum), ёге —обращать, поворачивать, здесь: изменять;in deterius —кхудшему;ne viderer — чтобынеказалось, будтоя;extollere studium —проявлятьрвение

— simulquidquidhocinnobisauctoritatisest— вместе с тем; все, что составляет какой бы то ни было мой авторитет

— contradictio, onisf— возражение, противоречие;destruo, struxl, structum, ёге — ломать, разрушать;quando— здесь: когда-нибудь; consiliis— abl. inopiae; eguisset— см.: «едео»

— consularis, е — консульский, бывший консулом; prodo, cffdi, dltum, ёге — перевести: сообщать, выдавать; concutio, cussl, cussum, ёге — расшатывать, поколебать; minltor, atussum, ari— грозить, угрожать

— hercOle— клянусь Геркулесом;impunltas, atisf— безнаказанность;proft^rit— см.:prosum, fui, prodesse

— opem ferre — оказывать помощь

— quaeneinmetuquidempericulanostraadvertit— которая даже из страха за собственную жизнь не обращает внимания на грозящие нам опасности

— fingo, fixl, fictum, ere— перевести: лгать, обманывать; erubesco, rubul, ёге — краснеть, стыдиться; ulciscor, ultussum, ulciscl— мстить, карать; interfector, orism— убийца; translgo, egl, actum, ёге — здесь: совершать сделку, договариваться; detraho, traxi, tractum, ёге — отнимать. Кассий высмеивает предположение о мотивах убийцы (ибо сама возможность наличия отцовского или дедовского имущества у раба совершенно немыслима).

— ultro — перевести: вдобавок

— sinuncprimumstatuendumhaberemus— если бы сейчас мы впервые принимали решение — sumereanTmum— строить планы, иметь замысел; voxminax— перевести: слово угрозы; excTdo, cTdi, —, ere— обронить; pertemeritatem— опрометчиво, в запальчивости; proloquor, locQtussum, loqui— обмолвиться

— occulto, avi, atum, are— утаивать, прятать; paro, avi, atum, are— готовить; excubiae, arumf— охрана; cubiculum, і л — спальня; foris, isf— дверь; recludo, clusi, clusum, ere— отпирать, отомкнуть; patro, avl, atum, are— совершить; nescius, a, um— незнающий; omnTbusnesciis— abl. absolutus

— praevenio, veni, ventum, Tre— предшествовать, происходить раньше; prodere— перевести: изобличать; сообщать о том, что известно; anxlus, a, um— тревожащийся, боящийся; sipereundumsit— если произойдет убийство; inultus, a, um— неотомщенный

— Ingenium, II п — перевести: природное качество, врожденное свойство

— isdem= eisdem; carTtas, atisf— привязанность, любовь; statim— перевести: постоянно, зачастую; accipere— здесь:- иметь, питать

— natidnes— имеются в виду представители иной национальности,, инородцы

5 — quibus— dat. possessivus; ritus, usm— перевести: обычай; externasacra— чуждые святыни; conluvies (colluvies), eif— сброд

— Insons, ontis— невинный; perTbunt— см.: «регео»

— ex fuso — забегство; exercTtu — abl. separations; decumus =¦ decTmus

— feritur = fertur; ferri fusti — подвергатьсянаказанию; strenuus, a, um — крепкий, отважный; sortior, Ttus sum, Trl — здесь: получатьпожребию

— rependialTquare— окупаться чем-либо

P.S. В итоге выступления Кассия древний закон остался в силе, а приговор был приведен в исполнение, невзирая на бурную реакцию протестовавших плебеев. Был издан императорский указ, порицающий возмутителей общественного спокойствия, а дорога, по которой вели на казнь приговоренных рабов, охранялась воинским оцеплением.

Ambrosius Theodosius Macrobius

ProdTgi in foro1

C. Titius, descrTbens homines prodTgos, in forum ad iudicandum ebrios commeantes2, sic ait:

Ludunt alea studiose3, delibuti unguentis, scortis stipati\ Ubi horae decern sunt, iubent puerum vocari, ut comitium eat percontatum5, quid in foro gestum sit, qui suasSrint, qui dissuaserint, quot tribus iussSrint, quot vetuerint6.

Inde ad comitium vadunt, ne litem suam faciant7. Dum eunt, nulla est angiporto amphtfra8, quam non impleant, quippe qui vesTcam9 plenam vini habeant. Veniunt in comitium, tristes iubent dicere. Quorum negotium est, narrant, iudex testes poscit, ipse it minctum10.

Ubi redit, ait se omnia audivisse, tabulas poscit, litteras inspTcit11; vix prae vino sustTnet palpebras12. Eunt in consilium. Ibi haec oratio: «quid mihi negotii est cum istis nugatorTbus13. Quin potius potamus mulsum, mixtum vino Graeco14, edTmus turdum, pinguem bonumque piscem, lupum germanum15, qui inter duos pontes captus16 fuit?»

— Амвросий Феодосий Макробий (кон. IV — нач. V в.), грек по рождению, писатель, философ и чиновник, был участником кружка Симмаха, куда входили представители римской аристократии, боровшиеся с укоренением христианства и стремившиеся к возрождению римской религии и культуры. В частности, они были авторами филологических исследований, посвященных классическим авторам и различным проблемам грамматики (так, сам Макробий написал исследование о греческом и латинском глаголе, не дошедшее до нашего времени). Персонажи наиболее известного сочинения Макробия «Сатурналии», написанного в популярном жанре застольных бесед, возлежат на пиру во время праздника Сатурналий, посвященного Кроносу-Сатурну. По традиции на этом популярном в народе празднике рабы и хозяева пировали на равных или даже господа могли прислуживать своим рабам. В «Сатурналиях» затрагивается великое множество предметов: метафизика, психология, история, этика, филология, право и т. д. При этом Макробий выказывает поистине энциклопедическую образованность, так что в «Сатурналиях» (равно как и в «Застольных беседах» Плутарха) можно почерпнуть массу сведений о жизни, нравах и воззрениях древних греков и римлян.

— ebrius, a, um— пьяный;commeo, avi, atum, are— ходить туда и сюда, приходить

— luderealea— играть в кости; studidse— усердно, самозабвенно

— delibuo, bui, bQtum, ere— мазать, покрывать, умащивать; unguentum, і п — мазь, помада, благовония; scortum, і п — шкура; развратник; stipo, avi, atum, are— сгонять, собирать, окружать

— comitium— на комиций (место на форуме, где происходили ко- миции, т. е. народные собрания); percontatum— supinumот«percontor, atussum, ari— расспрашивать, осведомляться, узнавать»

— gero, gessi, gestum, ёге — перевести: делать; suadeo, suasi, suasum, ire— советовать, убеждать, уговаривать, приглашать; dissuadeo, suasi, suasum, ire— отговаривать, разубеждать; tribus, usf— триба (в данный период времени — один из 35 административных округов, на который был разделено население Рима; голосование также проходило по трибам); iusserint— см.: iubeo; veU^rint— см.: veto

— litem facёгe — быть предметом спора

— angiportum, і п — проулок, закоулок, переулок; angiporto— abl. loci; amphora,aef— амфора (большой сосуд с двумя ручками; в данном случае имеются в виду амфоры, которые вкапывались римскими суконщиками на углах улиц, чтобы собирать мочу, применявшуюся при стирке и отбеливании тканей)

— impleo, evl, etum, ere— наполнять, пополнять; quippe— конечно, естественно; vesica, aef— мочевой пузырь

— quorum— gen. possessivus; posco, poposci, ere— требовать;it— см.: «ео»; minctum— супин от«mingo, minxi, minctum, ёге — мочиться»

— redit— см.:«redeo»; inspicio, spexi, spectum, ёге — заглядывать. просматривать, всматриваться

1 — vix— едва, еле-еле, насилу; praevino— от вина; sust^repalpebras— удерживать веки открытыми

— negotii — gen. generis; nugator, oris m— болтун, пустобрех

— quinpotius— не лучше ли;poto, avi, atum (potum), are— выпить, напиться;vinoGгае со — на греческом вине

— edo, edi, esum (essum), edёre (esse) — есть;turdus, і m— дрозд; морской дрозд (рыба);pinguis, е — жирный;piscis, isт — рыба; lupusgermanus— морской волк (рыба)

16 — pons, pontis т — мост;captus —см.:«саріо»

Bibliae Sacrae Vulgatae Editionis

excerpta

Exodi caput XX

Locutusque est DomTnus cunctos sermones hos:

Ego sum DomTnus Deus tuus, qui eduxi te de terra Aegypti, de domo servitGtis.

Non habebis deos alienos coram me.

Non fades tibi sculptTle, neque omnem similitudTnem quae est in coelo destiper, et in terra deorsum, nec eorum, quae sunt in aquis sub terra.

Non adorabis ea, neque coles: ego sum DomTnus Deus tuus fortis, zelotes, visTtans iniquitatem patrum in filios, in tertiam et quartam generationem eorum, qui oderunt me:

Et faciens misericordiam in millia his, qui dilTgunt me, et custodiunt praecepta mea.

Non assGmes nomen DomTni Dei tui in vanum: nec enim habebit insontem DomTnus eum, qui assumpserit nomen DomTni Dei sui frustra.

Memento, ut diem sabbati sanctifices.

Sex diebus operabis, et fades omnia opera tua.

SeptTmo autem die sabbStum DomTni Dei tui est: non fades omne opus in eo, tu. et filius tuus, et filia tua, servus tuus et ancilla tua, iumentum tuum et advena, qui est intra portas tuas.

11. Sex enim diebus fecit DomTnus coelum et terram, et mare, et omnia, quae in eis sunt, et requievit in die septTmo, idcirco benedixit DomTnus diei sabbSti, et sanctificavit eum.

Honora patrem tuum et matrem tuam, ut sis longaevus super terram, quam DomTnus Deus tuus dabit tibi.

Non occTdes.

Non moechabSris.

Non furtum facies.

Non loqueris contra proxTmum tuum falsum testimonium.

Non concupisces domum proxTmi tui: nec desiderabis uxorem eius, non servum, non ancillam, non bovem, non asTnum, nec omnia, quae iirrus sunt.

— exodus, If— исход (книга Исхода — вторая книга Моисеева Пятикнижия); cuncti, ае, а — все вместе, в целом, в совокупности

— educo, duxi, ductum, ere — выводить; Aegyptus, I f— Египет

— при переводе форм futurumI используйте повелительное наклонение: nonhabebis— не имей, да не будет у тебя; coramme— при мне, предо мной, пред лицом моим

— sculptTle, isл — скульптурное изображение; здесь: идол, кумир; similitudo, inisf— подобие; desuper— вверху, наверху, сверху; deorsum— вниз, внизу

— addro, avi, atum, are— молиться, поклоняться, чтить; fortis, е — крепкий, твердый, могущественный; zeiotes, ае т — ревнитель; vislto, avi, atum, are— навещать, посещать; здесь: карать; generatio, onisf— поколение, колено

— misericordia, ае f— милосердие; custodTre— перевести: блюсти, соблюдать

— assumo, sumpsi, sumptum, ere— здесь: пользоваться; invanum— всуе; habere— перевести: считать, принимать; insons, sontis— невинный; euminsontem— acc. duplex; frustra— напрасно, попусту

— sabbatum, і n— суббота; sanctiffco, are— освящать, делать святым

— opero, avi, atum, are — трудиться

— advena, aem(/) — пришелец, путник, пришлый; intraportas— в жилище (жилищах)

— requiesco, evi, etum, ёге — отдыхать

— honoro, avi, atum, are— чтить, почитать; longaevus, a, um— многолетний, долговечный, долголетний; престарелый

14. — moechor, atussum, ari— предаваться разврату, прелюбодействовать

— proxlmus, a, um — ближний

— concupisco, plvi (pii), pltum, ёге — страстножелать, жаждать; ililus — gen. possessivus

Psalmus I

Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum, et in via peccatorum non stetit, et in cathedra pestilentiae non sedit:

Sed in lege DomTni voluntas eius, et in lege Eius meditabTtur die ac nocte.

3. Et erit tamquam lignum, quod plantatum est secus decursus aquSrum, quod fructum suum dabit in tempore suo: Et folium eius non defluet: et omnia, quaecumque faciet, prosperabuntur.

4 Non sic impii, non sic: sed tamquam pulvis, quem proiicit ventus a facie terrae.

Ideo non resurgent impii in iudicio: neque peccatores in concilio iust5rum.

Quoniam novit DomTnus viam iustorum: et iter impiorum perlbit.

1. — peccator, oris m— грешник; cathedra, ae f— здесь: местопребывания; pestilentia, ae f— чума, зараза, повальнаяболезнь, пагуба

— lignum, і n — дерево; planto, avi, atum, are — сажать; secus — y; decursus, us m— течение, поток; folium, II n— лист; defluo, fluxi, fluctum, ere — свергаться, спадать, стекать, опадать; prosp§ro, avi, atum, are — благоприятствовать, осенятьсчастьем, дароватьуспех

— pulvis, eris т — пыль, прах; proiicio, ieci, lectum, ere — отбрасывать, сметать; ventus, I m— ветер; fades, elf— лицо

— resurgo, surrexi, surrectum, ere — вставать, восставать; concilium, ll n— связь, сочетание, союз, собрание

— novit — см.: «nosco»; perlbit — см.: «регео»

Sancti Evangelii secundum Matthaeum

Caput XVIII

In ilia hora accesserunt discipuli ad lesum, dicentes; Quis, putas, maior est in regno coelorum?

Et advocans lesus parvulum, statuit eum in medio eorum,

Et dixit: Amen dico vobis, nisi conversi fuerTtis, et efficiamTni sicut parvuli, non intrabTtis in regnum coelorum.

Quicumque ergo humiliavSrit se sicut parvulus iste, hie est maior in regno coelorum.

Et qui suscepSrit unum parvulum talem in nomTne meo, me suscTpit.

Qui autem scandalizavёгit unum de pusillis istis, qui in me credunt, expedit ei ut suspendatur mola asinaria in collo eius, et demergatur in profundum maris.

7 Vae mundo a scandSlis. Necesse est enim, ut veniant scandSIa: verumtSmen vae homTni illi, per quem scandSlum venit.

Si autem manus tua vel pes tuus scandalizat te, abscTde eum, et proTce abs te; bonum tibi est ad vitam ingredi debTlem vel claudum, quam duas manus vel duos pedes habentem mitti in ignem aetemum.

Et si oculus tuus scandalizat te, erue eum, et proiTce abs te: bonum tibi est cum uno oculo in vitam intrare, quam duos oculos habentem mitti in gehennam ignis.

Videte, ne contemnatis unum ex his pusillis: dico enim vobis, quia angeli eorum in coelis semper vident faciem Patris mei, qui in coelis est.

Venit enim Filius homTnis salvare, quod periSrat.

Quid vobis videtur? Si fuerint alicui centum oves, et erraverit una ex eis, nonne reliquit nonaginta novem in montYbus, et vadit quaerere earn, quae erravit.

Et si contigSrit, ut inveniat earn: Amen dico vobis, quia gaudet super earn magis, quam super nonaginta novem, quae non erraverunt.

Sic non est voluntas ante Patrem vestrum, qui in coelis est, ut pereat unus de pusillis istis.

15. Si autem peccaverit in te frater tuus, vade, et соггїре eum inter te et ipsum solum. Si te audierit, lucratus eris fratrem tuum.

Si autem te non audierit, adhibe tecum adhuc unum, vel duos, ut in ore duorum vel trium testium stet omne verbum.

Quod si non audierit eos, die ecclesiae. Si autem ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnTcus et publicanus.

Amen dico vobis, quaecumque alligaventis super terram, erunt ligata et in coelo: et quaecumque solverTtis super terram, erunt solGta et in coelo.

Iterum dico vobis, quia si duo ex vobis consenserint super terram, de omni re quamcumque petierint, fiet illis a Patre meo, qui, in coelis est.

Ubi enim sunt duo vel tres, congregati in nomTne meo, ibi sum in medio eorum.

Tunc accedens Petrus ad eum, dixit: DomTne, quoties peccabit in me frater meus, et dimittam ei? Usque septies?

Dicit ei lesus: Non dico tibi usque septies, sed usque septuagies septies.

Ideo assimulatum est regnum coelorum homTni regi, qui voluit rationem ропёгеcum servis suis.

Et cum coepisset rationem ропёге, oblatus est ei unus, qui debebat ei decern millia talenta.

Cum autem non haberet unde redderet, iussit eum domTnus eius venumdari, et uxorem eius, et filias, et omnia, quae habebat, et reddi.

ProcTdens autem servus ille, orabat eum, dicens: Patientiam habe in me, et omnia reddam tibi.

Misertus autem domTnus servi iirrus, dimlsit eum, et debTtum dimlsit ei.

Egressus autem servus ille, invenit unum de conservis suis, qui debebat ei centum denarios: et tenens suffocabat eum, dicens: Redde, quod debes.

29. Et procTdens conservus eius, rogabat eum, dicens: Patientiam habe in me, et omnia reddam tibi.

30 Ille autem noluit; sed abiit, et misit eum in carcerem, donee redderet debTtum.

Videntes autem conservi eius, quae fiebant, contristati sunt valde, et venerunt, et narraverunt domTno suo omnia, quae facta fuerant.

Tunc vocavit ilium domTnus suus, et ait illi: Serve nequam, omne debTtum demisi tibi, quoniam rogasti me.

33 Nonne ergo oportuit et te misereri conservi tui, sicut et ego tui misertus sum?

34. Et iratus domTnus eius tradTdit eum tortorTbus, quoadusque redderet universum debTtum.

35 Sic et Pater meus coelestis faciet vobis, si non remiserTtis unusquisque fratri suo de cordTbus vestris.

— lesus, us m— Иисус;regnum coelorum —царствиенебесное

— parvulus, іm— дитя, маленький

— Amen— истинно, поистине; intro, avi, atum, are— входить, вступать

— humilio, avi, atum, are —умалять, унижать

— scandalizo, avi, atum, are —вводитьвсоблазн;pusillus, I m — крохотный, оченьмаленький, слабый;expSdit —полезно, выгодно, хорошо;suspendo, pendi, pensum, ёге —подвешивать, вешать;mola, ae f — мельница, жернов;mola asinaria —мельница, приводимаявдвижениеослами, мельничныйжернов;demergo, mersi, mertum, ёге —низвергать, погружать, поглощать;profundum, I п — бездна

— scandalum,Iл — соблазн; verumtamen— но, и все-таки

— abscldo, cldi, cTsum, ёге — отрубать, отсекать;debTlis, е — слабый, немощный;claudus, a, um— хромой, увечный

— eruo, rui, rutum, ёге — вырывать; gehenna, aef— геенна (слово «геенна» представляет собой видоизмененное название долины Гинном, где язычники приносили в жертву Молоху детей. Это место, ненавистное для правоверных евреев, было превращено царем Иосией в свалку, куда стали сбрасывать городские нечистоты, трупы казненных преступников и умерших животных. Для уничтожения заразы в этом узком глубоком овраге постоянно горели костры. Отсюда и возник образ геенны огненной, т. е. места, где царят смерть, тление, огонь)

— апдё1ив, і т — ангел

— salvo, avi, atum, are —спасать;рег!ёга1 — см.: «регео»

— alicui — dat. possessivus; erro, avl, atum, are —заблудиться, потеряться;nonne —неужели;mons, montis m— гора

— contigdrit — случится

— non est voluntas ante Patrem —нетволиОтца

— corripere— перевести: обвинять, уличать; lucror, atussum, ail— получать в виде прибыли; здесь: обретать, получать в дар

— adhuc— перевести: еще;Inore— на глазах;sto, steti, statum, are— здесь: быть

— ecclesia, aef— собрание, община, церковь; ethnTcus, І m— язычник; publicanus, і m— мытарь

— а І Гід о, avi, atum, are— связывать, соединять, скреплять;* Идо, avi, atum, are— связывать, соединять, скреплять; solvo, solvi, silQtum, ёге — перевести: расторгать, разрешать

— fiet — исполнится

— congrego, avi, atum, are — собирать, соединять

— quoties — сколькораз; dimitto, mTsi, missum, ere — перевести: прощать; usque — до; septies — семьраз

— septuagiessepties— семьдесят раз по семь, семижды семьдесят раз

— assimuio, avi, atum, are— уподоблять, делать похожим; rationemропёге — произвести расчет

— offёro, obtDIi, oblatum, offerre— перевести: приводить; talentum, і п — талант (мера веса — 26,2 кг; денежная единица)

—venumdo, dedi, datum, dari — продать

— procTdo, cTdi, ёге — падать, простираться

— misereor, miser(T)tus sum, eri — пожалеть, смилостивиться

— egredior, gressus sum, gredi — выходить; conservus, і m — товарищпорабству, соневольник; suffoco, avi, atum, are — душить

— contristo, avi, atum, are — опечаливать, огорчать; valde — весьма

— serve — vocatlvus singularis; nequam — негодный

— tortor, orism— мучитель, истязатель, палач

— coelestis, e— небесный; remitto, mTsi, missum, ёге — оставлять, уступать, прощать

<< | >>
Источник: Нисенбаум М.Е.. «ViaLatinaadius» («Латинская дорога к праву»). — М.: Юристъ,1996. — 560 с.. 1996

Еще по теме MEMORITER:

 1. MEMORITER
 2. MEMORITER
 3. MEMORITER
 4. MEMORITER
 5. MEMORITER
 6. MEMORITER
 7. MEMORITER
 8. MEMORITER
 9. MEMORITER
 10. MEMORITER
 11. MEMORITER
 12. MEMORITER
 13. MEMORITER
 14. MEMORITER
 15. MEMORITER